سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-وضعیت اقتصادی تونس بر اساس روایت جناب سیا- اقتصادتونس بر پایه چند محصولی ومتنوع است- که از محورهای مهم ان- کشاورزی- معدن- توریست وبخش صنعت است درگدشته دولت برتمام ابعاد ان مسلط ودرتحت کنترول دولت بود امروزه تسلط سنگینی بر اقتصاد دارد که درسهای جدید که اموخته است از دهه گذشته که بخش خصوصی را ازدیاد کند وساده کردن میکانیزم مالیات گرفتن وبا احتیاط کامل علمی وام دادن- سیاست های بسیار پیشرفته اجتماعی همچنان درحال کمک کردن برای شرایط بهتر زندنگانی کردن در تونس در مقایسه با کشورهای منطقه است؟! ( شما تونس راب سئویس مقایسه کنید وبهتر است امریکا بیشتر بفکر فتح مریخ باشد)- پیشرفت حقیقی که بصورت که در دهه گذشته 5% = پنچ در صد بود تنزل کرده است به 4.6% درسال 2008 و3%-%4 در سال2009- 2010بعلت اقتصاد انقباضی(اول پیاله اول بد مستی نتچه جمهوریت امریکائی- فرانسوی فکلی فوق مدرن پارلمان فوق مدرن سکولار اروپائی) و درخواست ورود کمتر شدن کالا به اروپا- به هرحال توسعه صنعت غیر نساجی( سیاست را یاد میگیرند) واصلاح بخش کشاورزی وپشرفت عمده در بخش خدمات تا حدودی تاثیرات در افت صادرات داشته است؟! ( مگر سیا در خواب بوده است)- تونس در اینده نیازمند به رسیدن به یک سطح بالاتر از رشد است تا بتواند خلق فرصت های کافی برای استخدام شود برای عدد بزرگ هم اکنونی بیکاران که به نسبت خاصیبا رشد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی مواجهه است(پیشنهاد اعزام به خارج برای شیشیه شوری واسان کردن کارهای خدماتی برا ی تحصیل کرده بر داشتن سهمیه شکر کوبا توسط فرانسه بالا بردن میزان قند چغندر قند برای پنجاه سال اینده بقول داش نقشه زیاد گویا نیست یک مدیر کل میخواهد ویک تور وبا بزرگان غربی که پدر ومادر درستی دارند واحزاب بسیار باهمت وجوهردار بعید بودبقول یکی از علما عدم پیشرفت این است که جناب بن علی با همه ثروت وقدرت وجناب سیا باهمه امکانات اگر اقتصاد کشور دردستانشان نباشد دل بکار نمیبرنند ومداوم سنگ میاندازنند واگر قدرت به انها بدهید وهمه عمله واکره جنابان شوند خواهید دید ظرف کوتاهی کشور پنچاه پله اقتصادی بالا خواهد رفت وانزمان به بم بست میرسد اول کسی که انان را مسخره میکند خود غرب است بعد جهان وخودشان عاقبت حقایق را درک میکند وان زمان با یک تکان همه چیز درست میشود ولی حالا مشخص نیست باهمه رنجی که کشیده میشود که الیس صبح بهقریب هست ویانیست انشاوالله که باشد)- چالش های اینده عبارت از خصوصی کردن صنعت ازاد کردن سرمایه گذاری اقلامی برای ازدیاد سرمایه گذاری خارجیان- بهبود بخشیدن تاثیرات دولت بر طرف کردن موانع تجارت و کم کردن تفاوت فاحش جامعه شناختی اقتصادی در روابط تبعیضی که باعث  ضعیف کردن روابط تجارتی بین غرب وجنوب میگردد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99