سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم - نظریات شخصی است-یک سایت اسرائیلwww.iltv.tv)بسم  الله الرحمن الرحیم ا زمنبع الجزیره-مقاله ای تحت عنوان- ایا جریان اب میتواند به درگری اعراب واسرائیل پایان دهد-؟؟شاید درنظراول- این مطلب به ذهن متبادر شود که اسرائیل ادم ها منصفی هستند که حتی مطالبی برضد خود میگویند؟؟ در حالی که اینبرای ان است که به افرادنشان دهد ما چگونه ادمی هستیم وچگونه عمل میکنیم تا ترس ایجادشود—عکسی نشان میدهد که بشکه های  ابراسوراخ کردند- وبایک وانت میشکند که مورداستفاده کشاورزان وباغدارها فلسطینی ودر کناره باختری در روستا یاتا است- ایشان مینویسد-درحدود سه هفته قبل درصبح اخرین سه شنبه-سربازان اسرئیلی با کامیون ومته سوراخ کن-وارد دهکده امنیر-شدند ونه ماشین تانک اب را خراب کردند ویک هفته قبل از ان نیروی ها ی اسرائیلی-چاه های اب وموتور پمب ابرا همچنین خراب کردند- وهمچنین در دهکده های – ناصریه—ال-اکربانیاه- وبیت حسن-در دره اردن- نظرمن- دره اردن هیچگاه یهودی نشینی نبوده است واب ان متعلق به اعراب اردن بوده است- قران مجید میفرماید سلطان یعنی افراد شریر به کشوری وارد شوند عزیزان انها را ذلیل- وپست ها ی انهاراعزیز میگنند—در بتلهم- تقسیم اب بسیار کم شده است ود کمپ  اوارگان شورش ایجاد شده است- اقایان مدتها امام حسین علیه السلام خارجی فرض میکردند؟؟ امروزه تنها راه نجات انها ایمان به امام حسین علیه السلام است .وقیمت اب را بالابرده اند- هتل دارها از توریست قیمت زیادتری میگیرنند- فلسطینی  اصرار دارند- اشغال اسرائیل معنی ان این است که مداوم-حق اب داشتنرا تکذیب میکردند- میگیوند چرا ما بایدبا50 لیتردر روز زندگی کنیم درحالیکه افراد اسرائیلی با 280لیتردر روز زندگانی میکنند- دلیل اش این است شماافرادی ساده اندیش وساده لوح هستید-قران مجید میفرماید اینان از خداوندمنان نمیترسند وبه خودشان رحم نمیکنند توقع دارید به شمارحم کنند- خطریهود را پیامبر اکرم–صلواته الله علیه واله والسلم- خطر یهود را گوش زد کرد گوش نکردید-حال چه زمانی بیدار شوید الله اعلم- اینان مانندابوجهل وشمرذیالجوشن هستند- اب اعراب به اعراب نمیدهند-حال حقه بازی اسرائیلی –شخصی بنام- گیدون-بروم برگ- سازمانی درست کرده است واز دینا کمک خواسته است- بعنون مثال از کمک های امریکا بانک جهانی- اروپا وکشورهای خارجی مثلا اعراب- 120 مییلون دلار پول جمع کرده است که لوله کشی قبلی اب زیادی رابهدر میدهد وفرسوده است وتصفیه اب خوب نیست-  واین پول برای سرزمین های اشغالی  جمع کرده است بعداز مدتی فرموده است اسرائیلی هم طرفین سودبرند ومداوم شهرک ساز شده- واب بهانهداده شده است با نسبتی که عرض - ایشان مخالف دیوار سازی است ومعتقد است اعراب واسرایلی ها بایدباهم کار کنند- وهردو سود لازم راببرنند ولی ارتش درانجا اب را تقسیم میکند-حال اگر ایران- این وضع را اتقاد کند تروریست است- ای پک بیسواد واحمق با یکسری نمایندگان احمق بیسوادشروع فحاشی مکینند که نظم رادار بهم میزنید واسرائیل- بهترین حکومت خاورمیانه است؟؟ درانجا فقط حقوق بشر اجرا میشود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99