سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-محسنرضایی روز پنجشنبه در جمع راهپیمایان 22 بهمن شهرستان اراک در مصلی بیتالمقدس این شهر افزود: دشمنان نظام اسلامی از ورود دین به عرصه سیاست درایران بسیار خشمگین هستند چرا که پیوند این دو مقوله مهم در نقاط مختلفجهان بیداری عمومی را به همراه داشته و بینش ناشی از این پیوند ضربه اساسیبه اهداف شوم آنان می زند. (قرن هابود-کهدین وسیاست دینی را خاموش کرده بودند وبه این کار افتخار میکردند-چنین سیاستی برخلاف تمام ایسمهائ بوده است که ساخته وپرداخته کردهاند-حتی پنگونها هم این مطلبرا میفهمند؟؟) ویادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به رهبری مقام معظم رهبری به عنوان نمادمردم سالاری دینی ( مردم سالاری دینی ر دهن کجی به دمکرا سی – وحقوق بشر میدانند- که تضاد منطقی با ان دارد) و تلفیق دین و سیاست در همه جای دنیا شناخته شده و امامراحل مبتکر الگوی حکومتداری دینی بود و ملت همیشه در صحنه ایران باید برایحفظ ارزشهای انقلاب اسلامی پشتیبانی و حمایت همه جانبه از ولایت فقیهو حضورآگاهانه داشته باشد و با تمام وجود در راستای خنثی سازی توطئه های دشمنانگام بردارد. 
دبیر مجمع تشخیصمصلحت نظام، احترام به قانون اساسی و انسجام ملی را دو عامل مهم دیگر درراستای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی ( بنابرگفته اقای نتیاناهو جهان به ارزش های سفید اسرائیل پی برده است وبه کشرهای امریکای لاتین سفر کرده است درحالیکه پشت پرد ه های اهنینگفتگو شده است وخبری هم بهخارج نشر پیدا کرده است-؟؟درحالیکه از کمونیست تا کاتولیک برعلیه اسرائیل وبه نفع فلسطین شعار تند وتیزوبرخوردبا پلیس داشته اند) عنوان کرد و گفت: دشمن ایدئولوژی نفوذ ازداخل و فشار از خارج را علیه ملت ایران برنامه ریزی کرده که تنها راهمقابله با آن انسجام و وحدت ملی است. 
ویادامه داد: برنامه ریزی های دشمنان نظام اسلامی و سازماندهی کردن گروهکهای تکفیری از قبیل داعش و حمایت های همه جانبه از آل سعود و ترکیه نشان ازشرایط سخت و ناگوار کشور ایران در چهار سال آینده می دهد و وظیفه ملتایران در چنین شرایطی حفظ انسجام ملی و پشتیبانی همه جانبه از مقام معظمرهبری است. 

ویبیان کرد: آمریکا و اسرائیل جنایتکار از نفوذ کشور ایران در سوریه وحشتزده شده اند که برای جلوگیری از پیشرفت های ایران در این کشور عربستانسعودی و ترکیه را حمایت می کنند تا نیروهای زمینی ارتش خود را به مقابله باایران به سوریه بفرستند اما نیروهای مسلح ایران به خصوص سپاه پاسداران باتمام قوا در مقابل زیاده خواهی های آمریکا و اسرائیل ایستادگی می کنند ( درحالیکه مداوممیگفتند ایراندرحال عقب نشینی  است وبشدت منزوی است  واز این انزوا بسیار رنج میبرد ونشانه ان پذیرش برجام است درحالیکه درعینیت درحال پیشروی بوده است )واجازه ورود نیروهای نظامی عربستان و ترکیه را به سوریه نمی دهند. 
دبیرمجمع تشخیص مصلح نظام افزود: آمریکا در 37 سال گذشته از هر ابزاری برایمنزوی کردن جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد اما هر تهدیدی از طرف آمریکابه یک فرصت برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد، به عنوان مثال آن ها ترورشخصیت های انقلابی ایران را در دستور کار خود قرار دادند در عوض دستگاهامنیتی ایران از خود مردم تشکیل شد. 
وی،جنگ تحمیلی را نیز یک تهدید دیگر از سوی آمریکا بر علیه ایران عنوان کرد وگفت: تجربیات جنگ تحمیلی باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی ازقدرت های بی چون چرای تسلیحات نظامی به خصوص ساخت موشک در همه جهان شناختهشود. 
رضایی، تحریم هایاقتصادی را نیز یک تهدید دیگری از سوی آمریکا عنوان کرد و گفت: این تهدیدهم می توانست به عنوان یک فرصت دیگر تبدیل شود اما دولتمردان چشم بهمذاکرات دوختند و نخواستند از این فرصت طلایی استفاده کنند. 

وی،پائین آمدن قیمت نفت را یکی دیگر از توطئه های دشمنان بر علیه ایران عنوانکرد و گفت: در بسیاری از کشورها قیمت نفت حتی از قیمت آب هم ارزان تر استکه در این شرایط مسئولان سیاست خارجی کشور باید وارد عمل شده و با برنامهریزی های مدون در خصوص تاثیرگذاری بیشتر قیمت نفت در جهان نقش آفرینیکنند. 
رضایی، مردم سالاریدینی، ولایت فقیه و سپاه پاسداران را سه عامل اصلی دشمنی اشتکبار جهانی باجمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: سپاه پاسداران تا آخرین قطره خونسربازان خود از ارزش های نظام اسلامی، آرمان های شهدا، امام راحل و منویاتمقام معظم رهبری حراست می کند. 
ویتاکید کرد: ملت ایران اسلامی آرمان های از دست رفته خود در طول 300 سالگذشته را در سیمای انقلاب و مقام معظم رهبری مشاهده می کنند و به هیچ عنواناز آرمان های نظام اسلامی کناره گیری نمی کند. 
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: مسئولان و دولتمردان باید ارزش هایانقلاب اسلامی و گذشت و فداکاری های نیروهای انقلابی در بدو پیروزی و دورانجنگ تحمیلی را برای نسل جوان تشریح و تبیین کنند تا فرهنگ اوایل انقلاب درکشور احیاء شود. 
وی خطاب بهگروه های سیاسی نیز گفت: فعالیت این افراد باید بر اساس ارزش های نظاماسلامی و منویات مقام معظم رهبری سازماندهی شود در غیر این صورت این فعالیتها عین خیانت به شهدا و آرمان های انقلاب اسلامی استارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99