سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب استاد معزز اقای فرشادمومنی رحمت الله علیهدر سخنرای برای شهیدحضرت اقای مصطفی یوسفی- رحمت الله علیه که سخنرائی ایشان در مجله چشم انداز ایران- شماره 96 را مطالعه کنید- ایشان شهید را مانند ذکر یاد اوری صفات الهی  مینماید شهدی هم چون ذکر موضوعات بسیار مهم را یاد اوری میکند- که ایشان تاثیر شهادت را در علم توسعه کلان کشور مورد توجه قرار دادند- من با اجازه ایشان مسائل در ابعاد دیگر به ان توجه میدهم-معنای ذکر تنها یاد اوری نیست اگپر چنین بود زیاد ارزشمند نبودبلکه کاربرد گرفتن وجهت پیدا کردن است وسیرسلوک خاصی را تعقیب کردن است-وسیر وسلوک فراهم اوردن موتور حرکت است- بسیاری هستند که تجربیات دیگران وعبرت های تاریخ رابخوبی میدانند ولی برای انها ارزشی قائل نستند ومداوم تجربه ازمون وخطا میکنند ودچار خطا میشوند- ویا ازتجربیات دیگران مطلع نیستند- درست است شهید عزت وحریت میاورد ولی بالاتر- تحقق ایمان وباروری ان ونابودی باطل است که بهترین هدف های استراتژیک انسانی است ایمان درجاده عدالت وکمال گام میزند وباطل در مسیر  طغیان وجهل  وبی عدالتی گام میزند- مهمترین خصلت انسان درتمام تمدنهایادگیری است- بعداز قیام کربلا در زمان امام صادق علیه السلام تعداد طلبه به ششهزارنفر رسید-درست است- که شهیدمیزان زیادی از فرصت های مادی را ازدست میدهد وفرصت های زیادی برای کسب معنویت را ازدست میدهد ولی خداوند منان انهارا جبران به نحوی متعالی ذمیکند همه برای شهید وهمبرای خانواده شهید وهمه برای دوستان شهید اما جامعه فرصت بدست اوردن اوردن  ارزش های مادی  ومعنوی خواهد شد که باقات وصالحات شهید خواهد شد همیشه پیشرفت جامعه بر پیشرف فرد درشرایط خاص ارجحیت دارد اولین قطره خون شهید که هنوز به زمین نرسیده است تمام گناهان  شهید پاک میشود وجز حق الناس ودرقیامت خداوندمنان واسطه ودلال میشود برای حل رمشکلات حق الناس شهیدمیشود وبه محض انکه اولین قطره خون شهید به زمین افتادهرکس دعا کند ودعا برحق باشد مستجاب میشود- ویک بلوغ فکری اعجاب انگیزی ایجاد میکند که باطل گرایان بهذ عقب نشینی ولو باقدرت فیزیک هم وارد شده باشند وامیدارد ودرانها هم تاثیرت خاصت میگذارد- البته امروزه همه دنیا وجهانیان به هم محتاج هستند ولی بدبختی دروابستگی تام وتمام است سیاست استعمار گر بران است که جامغهدوابسته کمترین نیروی های مولد داشته باشضد وبیشترین نیروی ها واسطه ودلال ومصرف گرا داشته باشد درحالیکه  وسیاست خودشان درست برعکس است- وبه استعدادها وامکانات درون کشور وابسته برای پیشرفت توجه ای نمیکند- وپاره کردن این حلقه وابستگی تنها از طریق شهادت امکان پذیر است- وضعیت نفترا که همه میدانید- مهمترین محصول غیرنفتی قرش بود- که روبه افول گذاشته بود- پشم ایران بعلت شسشتوی زیاد درجه سه تشخیص دادند پنبه ایران راهم همنیطور درجه سه- تنباکوی ایران درجه سه شد وجبور شدندذ گندم ازخارج بیاورند پوست ایران بسیار دورریزداشت بین درجه دو وسه میجرخید- خشکبارایران کشور چکسلواکی هربیست ودوتن خشکبار یک تراکتور متوسط میداد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99