سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-ار جناب اقای بهلول پرسیدند سیاست شما راما درک نمیکینم؟؟ فرمودند اشارات مارا عاقلان فهمند-؟ حال چریان اقای ترامپ ورسانهای امریکا-= بخصوص نیویرو ک تایمز- یک ظریف اهل نیریز که مدتها امریکا بوده است- از ایشان پرسیدم که کدام ایالت امریکا شمارا جذب کرد- ایشان فرمودند—نیویورک-که خوداش را مستقل کرده است یویورک- حال نوبت کالیفورنیا است وسپس تکزاس بعدا بقیه ایالات امریکا- است- اقای ترامپ المانی است که کابوی شده است واصلا ریشه کابوی درامریکا مال المانها ست- یک تحقیقات در امریکا شده است- کدام نژادها چه میزان درتمدن امریکا نقش داشته اند—اول انگلیسیها وایرلندی ها هستند- تعداد انها هم بیشترین بوده است- بعد فرانسوی ها- تعداد انها بعد از لنگلیسی ها بوده است وسوم المانها هستند بادویست خانواده از اسپانی هاوپرتقالی ها ودیگرنژآاده که ازانها به مراتب بیشتربودند جلوتر هستند- دلیل ان این است که درالمانها جنگهای قومی شدید بوده است

 وقوم های ضعیف ازالمان فرار میکردند  وتمدن دیگرانرا  یاد میگرفتند وتعدادی از انها به المان باز گشت میکردند وتعلیم میدادند ومهترین انها در اندلس بودند ود راندلس رمز وحدت را درک کردند در داشگاه فلوریدا- یک خانم غول زبان شناسی وادیبات شناسی امریکا دران دانشگاه است- ایشان به این نتجه رسیده است- که ادبیات بسیات کند پیشرفت میکند همین طور زبان شناسی  دوقرن است که ادبیات امریکا درجا میزند ایشان راه چاره را شناخت تمدن ادبی جهان میداند0 به اصطلاح ادبیات وزبان شناسی تطبیقی ایشان امده است نبوغ های  امریکا تا انجا میتوانسته است دراین دانشگاه جمع کرده است وبورسیه کرده است وباتمام نبوغ امریکا در مکاتبه است ویک کنفرانس دوساله دارد ازنبوغ جهان دعوت میشود این نبوغ دو دسته هستند یک عده سخنرانی میکندکه به کشفیات بالائی رسیده اند ویک نبوغ  این سخنراین هار گوش میکنند ومسائل در طول دوسال حل میشود مه بعدع انها کشفیات بالائی بکنند واین روش نتجه خوبی داده است- دلیل ضعف ادبیات تطبیقی دراین است واژه ها بخوبی درک نمیشود وزبان شناسی ها در دستورزبان بخوبی ترجمه نمگیردد ومطالب با ارزش بخوبی درک نمیشود ودرنتجه کار ایشان از زبان کشورهای افریقلائی که به یک زبان اروپائی اشنا هستند هردوطرف ازهم الهامات زیای گرفته اند-نیو یروکی 0ا استاد به میخ بزن وبه نعل زن هستاند یک جاده سومی وسط کوهستان درست میکنند که نمیشود درباره انها قضاوت دقیق کرد وقرا ن ونام انرا نفاق گذاشته است حال هردوطرف باند اقای ترامپ وروزنامه هاینیویروک بدون سند همدیگر  محترمانه که هردوگروه طرفدار ئمخالف اقای ترامپ را جذب کنند شعارمیدهند حا ببینیم سرانجام چه میشود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99