سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در دانشگاه شیراز گروه ای بودن که ادعای اسلامی میکردند- ولی ریش هارا میزدند ولباس های اروپائی داشتندبسار ساکت با کسی ارتابط نداشتند ودرنماز خانه ومراسم اسلامی شرکت نمیکردند وهمیشه باهم بودند وخیلی ارام باهم صحبت میکردند- که کسی متجه نشود-در سرکلاس استادان ازلحاظ علمی سئوال پیچ میکردند- که باعث فرار انها ازدانشگاه میشدوان استادان  به اصفهان وتهران منتقل میشدند- روز ی به کی از انها گفتم کار شماددرست نیست- نه عقلانی است ونه شرعی است ایشان گفت شرعی است- من از سرگروه خود سئوال کردم که منظورانه از شرعی بودن چیست؟ ایشان فرمودند انها زیر نظر حجت السلام حجتی عمل میکند- وفرمودند دفعه بعدمنشمارا با ایشان اشنا میکنم- مدتی گذشت یکروز به من گفتند منزل یک بزرگوار بروید واز طرف سازمان شما نماینده تام الختیار هستند ورای ونظ ر سازمانمطرح کنید ونتیجه گروه هارا به سازمان منتقل کنید-من رفتم دم دیوار یک میز بود ویک کتاب در روی میز بود چند گروه ای امده بودندکه سن انها بیشاز پنچاه سال بود وجوان دران منزل من بودم هرگروه درقستمی از فرش نشسته بود وداغ بحث بودند- من کتاب را مطالعه میکردم ارام به سمت چپ نگاه کردم- یک خیابان باریک دیدم که دو طرف ان مغازه هائی داشت که خیلی مرتب پراز اجناس ویکخانم بالباس پوسیده ویکروسری داشت به سمت پایئن خیابان میرفت ویک نفر داشت به سمت بالا می امد ویکنفر کنار مغازه که چاروب میفروخت ایستاده بود- دوباره من مشغول خواندن کتاب شدم در همین موقع صدائی  از بالای سر من رامتوجه کرد  من جناب اقای حجت اسلام جتی رادیدم که قدی بلند مانندمرحوم حضرت ایت مجدالدین محلاتی داشت وچشم درشت وتمام سیاه منخواستم بلند شوم نگذاشت وشانه های منرا به سمت پایئن فشارداد وفرمودند شما گفته اید دلیل شرعی انها کدام است گفتم بله این موضوع- را درخواست کرده بودم - ایشان فرمودند دردانشگاه حال شمارا نگرفته اند-حال مارا که خیلی گرفته اند- باید حا لشان را گرفت- شما نمیخواهد با انها باشید شما طرفدار حضرت ایت الله مرحوم شهید دست غیب رحمت الله علیه باشید- وکاری به ایت الله الاعظمی حضرت شیخ بهاالدین محلاتی نداشته باشید من با ایشان چالش میکنم وهروقت به شیراز می ایم با ایشان چالش میکنم درحالیکه مطیع علما بودم وسپس ایشان از ان خیابان رفتند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99