سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای- جان مکین سناتور اریزونا که تا نزدیکی کاندید جمهوری رفت ولی لدعا کرد من هرگز به این فکرنبوده ام وخلبان جنگی در ویتنام بوده ایت وقبل سرطان پوست داشته است که معالجه شده است -این بار- - به سرطان –گلی-اوبلاستو(Glioblastoma)- دچار شده است از دفتر ایشان اطلاع داشته –در روز چهارشنبه که این تومور را دارا است تشخیص بر پایه بیوپسی-نمونه برداری از تومور- که در روز جمعه انجام گرفته است- تشخیص داده شده است- این تومورهجومی ترین تومور مغزی است کهازمحل نشونمای خود به بخش دیگری سرایت نمی کند-دلیل اش مشخص نیست-خواست الهی است- این تومورارتباطی- باسرطان پوست ملاننوما((MELANOMA-ندارد- تخمین زده میشود 12390مورد امسال مورد انتظار باشد مطابق احتمالات-انجمن تومور مغزی امریکا- که ریسک ان با افزایش سن اضافه میشود- روش درمان باجراحی است- تا انجا که امکان دارند بر دارند وسپس شیمی درمانی کنند- تومور دوباره رشد میکندکمتر از یک سال- که دوباره باید جراحی کرد- دکتر برگئر متخصص جراحی اعصاب واین سرطان از دانشگاه کالیفرنیا- سان فرانسیسکو-گفته است- که تومور-به صورت جبری یک تغیرات ژنتیکی سلسله وار انجام میدهد- که باید مراقب- متاسیون ان بود( به معنای تغیرات- در شکل ویا کیفیت که یکتغیر جدیدی است که ناگهان رخ میدهد که از وضعیت نرمال خود خارج میشود) که مشخص میکندکه سرطان ممکن است که یک حساسیت خاصی به یک دارو یمشخصی دارد- که احتملا تجربه اول ان بوده است- نظریه این است- که بخاطر باز گشت ورشد این مرض سرطانی بهبودی کامل امکان ندارد-وپیشرفت معالجه بسیار کم وظعیف است—با معالجهبصورت متوسط حیات بخشی—که این معنا را القا میکند- که نصف این مریضها بیش از این مقدار حیات پیدا مکنند ونصفی کمتر ازان- وان بین دوازه تا هیجده ماه است-ولی برای ایشان احتمال چهل ماه هم داده شده است- اقای سناتوراداوارد-ئ- کندی پساز تشخیص 15 ماه زنده ماند-پسر اقای جزوف-بیدن-معاون ریاست جمهری- اقای بیو بیدن-دوسال پس از تشخیص بوده است-ما پیشرفت مطلوبی داشته ایم ولی بسیار رشد کمی داشته ایم-سی سال پیش بیش از یک درصد تا دو درصد زنده نمی ماندند-تنها بیشتر از دوسال یا سه سال نبود-ولی امروزه بیست وپنچ درصدسه سال تا پنچ سال وبیشتر زنده میمانند- علامت های ان کدام است-گرفتگی  که توسط مرض ایجاد میکند که مانند یک حمله استوقبض شدن که ایجادترس میکند—عبور سریع اشیای دیدنی- وتیرگی دید- سردرد- گاهی اوقات مشکلات درفکر کردن  وصحبت کردن-که در اقای مکین هیچکدام رخ نداد-نمیشود مشخص کرد-زمانی که اقای جان مککین با اقای جمیس –بی- کامی ریس سابق  اف-بی-ای-سئولاتی-که مطرح کرد کمی گیچ شدمشخا گفت که کار تومور بوده است-سئوال ایا ایشان بعنوان یک نمونه-جدید مرد ازمایش خاص قرار میگیرد-؟؟ اگر معیارها مشخص کند که نمونه جدیدی است  که برای تحقیقات لازم است میتواند دراین موردثبت نام کند- یکی از متخصیین گفته است درمرکزی قرار دارد که به منبع لغات وکنترول حنجره رادراختیار دارد ودراینده صحبت نمیتواند بکند- ایشان باید تازمانی کهخداوندمنان به ایشان فرصت بدهد- توبه کند  وخانم ایشان کهعکس عروسی اش ذر مجلات چاپ کرده است واورا قهرمان میداند بقول ظریفی قهرمان خرابکاری است بخصوص درخاورمیانه وبالاخص درمورد سوریه هردو حزب واقای ترامپ ازایشان بخوبی تئصیف کردهاند وکلیه سناتورهای  امریکا یا للعجب؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0
خرداد 0
تیر 0
مرداد 0