سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- باتسلیت به عظمتی که غیر قابل وصف وتوصیف است- امام صادق علیه السلام- در یکی از ادوارطوفانی ترین تاریخ اسلام- که هیچگونه کنترول ویا مدیریت نمی توانکرد وهمه اهرمها در دست اهریمنانی چون  منصور دوانقی  که پس از جناب عثمان بیشترین توجه به ثروت  داشته است وبه مراتب بدتراز عثمان حیله گر وحقه باز وخون خوار بوده است که حتی حاضر به تحمل یکفرد شیعه نبوده است وستون هائی از سر شیعیان در ساخت کاخ خود ساخته است- وچونپس از حادثه عاشورا مسلمانان نسبت به اهلبیت توجه پیدا کردند ودلسوزی نسبت به ان حضرات گرامی زیاد شد مستکبرین شیطان صفت را ه های دیگری را انتخاب کردند مثلا دیوانهای مامور کنند که خانه حضرت مام صادق علیه السلام درمدینه ر اتش بزندبعد از واقعه عاشورا یک درس مهمی مسلمانان ازان واقعه مولمه یاد گرفتند که با مستکبرینی که حرف حساب  را اعتنائی نمیکنند ودرجواب با شمشیر وشکنجه وتبعید پاسخ میدهند  تنهاراه مبارزه مسلحانه است- ولذا مقاومت شروع شد ومستکبرین انرا از چشم اهلبیت مکرم پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدیدند گرچه به ظاهر  روی خوش به امام نشان میدادند لی شیعیان بالقب رافضی یعنی منحرفوخرابکار وغیره سرکوب میکردند وچون علم منتشر شده ورفتار ملکوتی جاذبیت پیدامیکرد برای جلوگیری از ان  امام معصوم را هدف قرار میدادند تا شاید وضع تغیر کند- وستون های سلطنت انان پابرجا بماند درحالیکه نتجه عکس میداد-امام در بستر ی که سرانجام به مرگ ایشان منتهی شد که بیهوش شوده بودند وزمانی که به هوش امدند- فرمودند به حسبن علی بن علی بن الحسین بن علی ابطالب صلواته الله علیهم اجمعین- معروف به- افطس-هفتاد سکه وهمچنین به افراد دیگر هم مقداری طلا بدهید همه تعجب رکردند چون افطس درسن کمتراز بیست سالگی برروی امام صلواته الله علیه خنجر کشیده بود- امام درجواب فرمودند-میخواهید من از ان کسانی که خدا ایشان را رابه صله رحم کردن ستایش نموده نباشم- که خداوند منان- به ان امر فرمودند-یعنی صله رحم را انجام میدهند- واز خدا یشان میترسند واز محاسبه بدفرجام بیمناک هستند درضمن طعنهای به منصور عباسی هم بود حضرت صلواته الله علیه واله والسلم بهسالمه فرمودند—ای سالمه به درستی که حق تعالی بهشت را خلق کرد وانرا خوشبو گردانید وبوی مطبوع ان  از فاصله ای به مسافت دوهزارسال به مشام میرسد وبوی انرا کسی که عاق  والدین شده وکسی که ارتباط خود را با خویشاوندان ورحم خود قطع نوده نمی شوند- ودر نمی یابند- پانزده معصوم علیهم سلام الله پئذان ومادر امت وبشریت هستند—وقبل از رحلت جانسور شان فرمودند شفلعت ما به کسی که نماز راسبک میشمارد نمیرسد- چند حدیت از ان امام همام-امام اسلام الله علیه- در تفسیر ایه –الا من اتی الله  بقلب سلیم—مگر کسی که دلی سالم به سوی خدا بیاورد-فرمودند-  دل سالم دلی است که پروردگارش راغ دیدار کند- درحالی که احدی جز او در خود نداشته باشد وهر دلی که  ذران شرک یا شک باشد منحط است—لقمان به پسراش گفت-ای پسرم- هرچیز نشانه ای دارد- که بدان شناخته میشود- وبر اساس ان گواهی میگردد وشناخته میشود- دانشمند نیز سه نشانه دارد- اول شناخت خداوند منان-دوم انچه خدا منان دوست دارد-سوم انچه خداوندمنان دوست ندارد که امام علیه السلام دربسط تمام وکمال هستند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99