سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تعادل- نظریات شخصی است-روزی در حوزه یک از طلاب-پیش کسوت  از من سئوال کردن ان جا که خداوند منان منت میگذارد ولطف میکند مطالعه داری- بحث شروع شد- تا رسید به مسئله جنسی وروابط جنسی- من گفتم من عقیده حضرت ایت الله طالقانی قبول دارم- که ایشان معتقد است درست است روابط جنسی  درماه مبارک رمضان از ممونوعیت وقدغن بود خارج شده است وبه اصطلاح ناسخ داردولی باید همان منسوخ راعمل کرد زیرا قویترین غریزه- متعلق به غریزه جنسی است ومیابیست انرا به خوبی کنترول مهار کرد که از جاده تعادل خارج نشود- ایشان فرمودند که حضرت ایت الله طالقانی دراین مورد به خطا رفتن-؟؟ فرمودند دراحادیث داریم از مسافرت می ایئد برای خانواده ودوستان سوغاتی بیاورید اگر دراین هدیه –غرض ومرضی نباشد رد ان یکنوع توهین است زیرا باعث محبت ودوستی ونشان مهم بودن فرد است پس چگونه امکان دارد لطف الهی را نپذیرفت؟؟- اگر موضوع امتحان فرد است- خداوندمنان میتواند به طرق مختلف امتحان کند- دست خداوندمنان که بسته نیست- اگرتاثیرات نا مطلبو میگذارد به طرق دیگر ان را برطرف میکند وفرد را به تعادل بر میگیرداند- البته کلمه شهوات قبلا معنای لذت داشته است وکم کمدر اسلام معنای منفی به خود گرفته است- لذت ها هم روغن حرکت هستند مانندخورشت برای غذا- ولی چون دراین موارد افراط میشده است جنبه هشدار ان بیشتر مطرح شده است مانند فرض کنید غضب- حدی لازم است ولی همیشه افراط میشده است- ولی هدیه یک درس بسیار بزرگ دارد وان این است عدهای در زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم درماه رمضان چموشی کردن- ونزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه امدند وگفتند مسائل جنسی مارابی اختیار میکند خداوندمنان نمیخواست قوانین اش درهمه جا اهنین باشد این تمر باعثق میشد بسیاری را باید کنار گذاشت که بعدا کم کم متوجه میشوند وبه راه می ایند برای نماز جای گزین انتخاب نکرده است ولی دارای انعطاف های زیادی است تجربه نشان داده است انها که سخت گیرهستند کمتر موفق هستند تا کسانی نرم خوی هستند ولی بایدنرم خوئی به قول قران اعتباردین را ازبین نبرد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99