سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دوکلمه که دو اصطلاح است که که متاسفانه-از معنای دقیق اولیه خوداش تغیر یافته است-یکی کلمه ری ولوشن به زبان انگلیسی ودیگری کلمه اوولوشن باز بهب زبان انگلیسی-ترجمه فارسی ان درست بوده است- اولی – انقلاب- دومی راتحول وتکامل- یا تغیر مثبت- انقلاب بهمعنای بازگشت به عقب است- وریشه کلمه از انقلاب رنسانس شروع شد که بازگشت به تمدن یونان وروم باستان بود ونفیه مسیحیت البته درانقلاب شرایط زمانی تغیر میکند وپیشرفت هائی نسبت به گذشته میشود ولی اساس بر منبای تفکرات اصولی سابق است- ان هم -نه -پذیراش خدایان بلکه پذیرش بخش سکولار گذشته- انقلاب اسلامی ایران و وهابیت هردو به معنای ریولوشن هستند- که بحث ان خواهد امد—کلمه دیگر  اولوشن است- که به معنای تحول وتغیر مثبت است- اسلام نسبت به ادیان گذشته- درمرحله اولوشن است اما حال دلیل رولوشن اسلام به چه علت است؟ حضرت علامه الدهرایت الله سیدمحمد حسین طبا طبائی رحمت الله علیه میفرماید- در زمان جاهلیت- مثلا درشعب ابو طالب رحمت الله علیه که بازار هم بود کاروان که میرسید یم مفرشی را پهن میکردندمثلا پارچه اورده بود چند تیکه از پترچه را داشتند پهن میکردند هجوم شروع میشد اطرافیان میگفتند صبر کنید تا بار خالی شود ظرفیت کامل شودبعد بیاید انتخاب کنید اگر شاعری کس را که مثلا ضد ابئسفیت  بئد هجو میکرد عده ای میخواستند بروند- عقلا میگفتند صبر کنید تا بارش را پهن کند- حال اسلام باید صبر کرد تا باراش را پهنکند-کمونیست ا ها معتقدبودنهرعصری حکومتی میخواهد غیراز عصر قبلی باید مطابق باعصر جدید ایدولوژِی جدید بیاید- به جای اولوشن –چن کلمه انقلاب پر طنین بود از کلمه انقلاب استفاده کردند- وبعد ا مجبور شدن بگویند که بعد از سرمایه داری دوباره حکومت اشتراکی که درمرحله اول تاریخ رخ دادبا نگرشمثبت بهتری دوباره احیا میشود اوی اشتراک اولیه بوده است وحال اشتراک ثانویه است قران مجید میفرماید-هرجا نتوانستید درشناخت حقیقت ملاک تعین کننده پید کنید دوقطبی ویا چند قطبی غلط است تاویل کنید برگردید به اول- شما تمام ملاک های تعین کننده ازخداوندمنان وپامبراش دریافت کردید که یک قطبی شدید باز گردید به خداوندمنان ورسولاش وملاک تعین کنده را دریافت کنید اقایان غربی مدتهاشعار میدانند- که همه انسانها- پاک وفهیم هستند واز حداکثر شعور خود استفاده میکنند وبه حقایق بادیدگاه عقلی خودمیرسند وحقیقت چند فهمی دارد یاچند صورتی است ودرضمن احترام به شخصیت افراد باید احترام به فهم شعور افراد گذاشت که متاسفانه مذهبیون به ان اعتنائی ندارند- امروزه کم کم به غط بودن فکر خود رسیدند ولی به ملاکهای الهی هنوز نرسیدند- امید اسا تحولات مثبت اسلامی مشعلی برای پیدا کردن درک انها بشود انشالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99