سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-اخیرااز دانشنامه فلسفه دانشگاه استنفورد امریکا-مقالاتی ی ترجمه میشود- بخصوص در مسائل  علوم انسانی  وفلسفی  اگر کسی مطلبی روشن وعقلانی درک کندشاهکار است-من شخصا چند  اصطلاح سیاسی ازاین دانشنامه جستجو کردم-از دانشنامه های دیگر هم جستجو کر دم بخوبی مشخص شد که فقط افراد امریکائی ملاک هستند- درتعریفسه تا تعریف کرده استریشه این اصطلاح به مجلس معارفه یک شخصیت سیاسی امریکائی بر میگردد که اقا ی کسینجر چنین اصطلاح ی ساخته  است- بعد زیران جملات ازافراد دیگر که معنای دیگری دارد  وارد رسانه شده است وفلان روزنامه انر دردرموردی چنین گفته ذاست وجوک گوی معروف تلویزوین انرا این چنین بکار برده استبعد مقفرمیاد شما بطور کلی انرا چنین بدانید  که سه مور د زیاد مرسوم شده است واگر شما نظردیگری داریدانرا بیان کنید- امروز فلسفه سیاسی  واجتماعی کانت را که اقای فدریک راوشر- نوشته است خریداری کردم  از این مقاله سردرگم غیر عقلانی وبدون رعایت روش تحقیق یک چیزی درحقیقت  مبتذل نیست که عمدا اینطور نوشته است- دربحث علوم انسانی وفلسفی چه در غرب وچه در اسلام که ریشه  اسلامی اش جلوتر است- اولین بحث - وبحث عاقل –احمق ازنظر اسلامی سفیه است که فرد احمق- کرامت دارد حق شهروندی- دارد- اما حق  اظهارنظر دارد-فردی است دمدمی مزاج حرفهای خودر خوداش نقض میکند وملاک ندارد وباید قیم داشته باشد-این امریک بحث کلیدی است-تا این مطلب روشن نشود-اقای کانت اصل های درستی  داردمثلا هسته اصلی روشنگری ازادی اندیشه است قانون طبیعی از نظر اقای کانت مطابق بافطرت نیست- واین یک اشتباه کلیدی است فطرت مال اسلام است وفطرت مخالف شراب خوردن ودروغ گفتن وغیره میباشد درحالیکه اقای کانت ازادی عمل بشرطی که دیگران ازان متضررنشوند وازادی اساس قانون طبیعی است- ومدنیت اساس اش با سنت های اجتماعی که قراردادهای اجتماعی نامیده میشود باز اساس اش برپایه وهسته ازادی است-ایشان به حق معتقد است این حق چگونه بدست میاید –حق را تعریف میکند شناخت- که باید تعریف کند شناخت یقیقنی- ولی درغرب درعلوم انسانی شناخت یقینی وجودندارد که اقای پوپر فرمودند شاخت علوم انسانی برپایه احتمالات است  واحتمالات نسبی است ودرحال تحول است ولی ایشان هیچ اطلاعی ازوحی ندارد واقای کانت هم از وحی نداشته است-پس عقل محض نمیتواند اصول نظری سیاست وقرارد اجتماعی را تبین کند- میبایست این اصول بدست باید بیاید-؟؟ میفرماید ازفلسفه عمل- عمل حکم میکند که احکام اش چیست واصول اش چیست- دوم اخلاق است که اخلاق متاقیزیکی است یعنی عقلانی است- ولی اقای کانت  نظریه اقای هابزکه این اخلاق درعقل محض درست است ولی درعمل  هیچ فایده ای ندارد- خواسته تصحیح کند فرموده است مطالعه عملیکه بعد انرا تعریف میکند-یاپراگماتیک که امروزه انواعی دارد غیر محض ترباشد تجربی تر باشد از رفتار انسانی رابخش فلسفی عمل به حساب می اورد-زیرا او اخلاق رابه طور کلی –انسان شناسی مینماید- یعنی مطالعه تجربی انسان ها به مثابه فاعل هائی در فرهنگ خاص ودارا ی استعداد طبیعی ویژه بخشی از فلسفه اجتماعی کانت ذیل همین عنوان یعنی انسان شناسی جای میگیرد-فلسفه سیاسی صرف شاخه ای از فلسفه عملی کانت نیست بلکه قویا مبتنی برهسته فلسفه عملی زکانت اس که بنیان را تشکیل میدهد- یعنی ایشان میفرماید فردی که درجامعه نقشی میخوهد بازی کند واین نقش بر دیگران تاثیر میگذارد-چه مثبت وچه منفی- برای این امر یک خواسته داشته است که میبایست درجامعه منعکس شود برای رسیدن به این خواسته احکام ی درنظر میگیرد به این احکام فلسفه عملی  سیاست میگوید-حال سئوال میشودملاک شما چیست باید یک ملاک مطلق مانند ملاک های اقای ترامپ وشیوخ مذهبی عربستان که تعریف میکند اخلاق خاص من اینطوراست-والسلام


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99