سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-یک جنابی جوان از امریکا به شیراز اماده بود-بامن صحبت میکرد-که اخبار ضد ونقیضی درباره ایران من مداوم میشنیدم- البته تلویزیون امریکا کم کم به سمت بی طرفی میرفت وفقط اخبار مهم ایران رامطرح میکرد- ومن  مرز دیوانگی رسیده بودم- بفکر رسیدم- که بروم به- بخش  ایرانشناسی دانشگاه واز انها سئوال کنم ورفتم بای یک پرفسور  ایران شناس صحبت کردم از ایشان پرسیدم شما وضع فعلی ایران را میشناسید  گفتم بله میشناسیم- ومن باز پرسیدم منابع شما معتبر است  ایشان ما تخصص داریمحتی از روزنامه ایران هرطور بنویسند مطلب را پیدا کنیم- ارتکازی- خانم استادانگلیسی در دانشگاه لندن- بیان میکردند- سازمان جاسوسی شوروی کا-ک- په- دوبخش داشت یکی جریانات داخلی ویکی هک جریان خارجی- درکوچه وبرزن وسازمان وغیره جاسوس داشتند- اطلاعات راجمع میکردند روی انها کار میکردند این باعث  بوجود امدن-علم جامعه شناسی روانشناسی  جامعه ووو علوم زیادی بدست میاید  حزب کمونیست هم تمامجریان سیاسی داخل ئخارج راجمع اوری میکرد و باز روی  ان کار میکردند ولی متاسفانه کتاب کم بیرون دادند- صدها جلد میتوانند کتاب بیرون بدهند غرب هم همین طور است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدانست داخل مدینه هرچه اتفاق بیفتد بلافاصله گزار ش میدهند ولی مهم افراد خارجی بودند که وارد میشدند-  لذا همه را کردندخبر چین وریس هم حضرت جناب سلمان فارسی علیه السلام که اگر مشاهده شد که ریگی به کفش دارند ایشان باانها صحبت کنند براساس تحقیق حضرت فیض السلام کاشانی – ادامه بخصوص  سیا به ما اطلاع میدهد- بسیاری حرف ایشان دلگرم کننده  ومن به ارامش رسیدم—حال خانم دکتر پریسا  ساعد- شما مقالات انهارابگیرید- هرجمله ای برای شما مسئله داشت زیراش یک خط قرمز بکشید ویک اصطلاح که مهم است یک نقطه قرمز زیران بگذارید- تا برای شما شرح دهند- همسوادشما مشخص میشود وهم هوش  شما مشخص میشود وهم بعدا اطلعات شما  زیادمیشود واینرا بدانید سیا برای منافع غرب کار میکند وبه ریش عوامل خود میخندند-

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0