سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یکی از لذت های زیاد- بزرگ این دنیا – این است که مگویند مومنین به جائی نمیرسند- ولی زمانی که رسیدند – بسیار لذت بخش است- همیشه تاثیر قوانین اساسی- بر روی تربیت تمام ابعادانسانی مطرح بوده است – که چه سیری به انسان میدهد- درایران- سیر در این دجهان بسوی  نماز است که بالاترین عروج را بدست میدهد- دراخرت سیر بسوی لقای الله است- مابقیه- اهداف دیگربدرد  نمیخورد- ولی ممکن است درکشوری کابینه بعداز ختم کار همگی به تاج محل بروند- ولی اقای سلطان بندر  ایشان ریس رقاص خانه شود-  ومجله ای بنام باز نگری سیاست بوجود اورند که ریشه قفقازی را در انکشور خشک کنند- وقوانین واصول دارونیسیم را درسیاست وتجارت- احیا کنند- ما درقوانین اساسی-  چقدر  از اهرم های ارزشی- ونعمت های مادی واحکام الهی در سیر درجهت لقااالله سودبجوئیم- وچه میزان پایداری درونی داشته باشیم وتاچه حد درچالش-موفق - با ارزش های جهانی داشته باشیم مطرح است- که هرشش ماه اقایان  یک دکتر میگیرنند- وچقدر ما- ابعادحیاتی انسانی – عوامل مربوط به حیات –انسان گسترش داده باشیم- ونیروی انسانی لازم را ایجاد کرده باشیم ومیدان عمل با ازادی مطلوب برای انها ایجادکرده باشیم- وتاثیرات اجتهاد های متنوع را- درتکامل قانون اساسی مداخله ولحاظ کرده باشیم تضمین مشاوره- وپیشرفت – امربه معروف ونهی از منکر- وایجاد فضای مطلوب  برای چالش مومنین درمسائل ورفاه عمل کرده باشیم- وانعطاف لازم درقانون لحاظ شود- ودور از  خشک مقدس سیاسی امریکائی که درگفتمان ممتاز است ودرعمل واجرا مافیائی عمل میکند- وفضا برای اجرا بوجود نمیاورد-باشیم-کسانی که دنیا را نمی بینندودنیا را لمس نمیکنند ولو راطاقی مداوم مطالعه کنند- انها یک زندگانی درخلا دارند- که میشود گفت زندگانی بلژیثیکی دارند که امروزه زندگانی ترامپی- میشود نامید- انسان ممکن است در زندگانی شخصی اش بسیارخوب  باشد- ولی درمحیط کابینه ای- بسیار خطرناک شود مانند فرعون-سیاست مدران دوچهره دارند- یک چهره مانند نیمه ماه روشن است ویکچهره درپشت ان است- که مانند نیمه ماه تاریک- که است- برای خداوند منان روشن است وبه موقع هم برای مومنین روشن میشود-همیشه درمقام های بلای سیاسی- هم قدرت از زمین میکند وهم ضعف ها انسان دچار توهم وایجادبحرانها میکند- مانند کسی است که به اوگفته باشند یک کتاب مهم درباره سیاست بنویس- درحالیکه معلومات اندکی دارد-درنتجه تاریخ سرائی میکند وبدنبال علم خالص وناب است- درحالیکه درحال خراب کردن وقرو قاطی کردن- خطاهای کوچک را بزرگ کردن- دروغ گفتن- نظم را بهم زدن- وهمچه را پخش وپلا کردن- ونظم فکری را بهم زدن وتنها اندک اندک جمع کردن مال واندک بهبودی در اقتصاداست-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99