سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-برداشت های سطحیوشخصی از مدارکهای سازمان اطلاعاتی وامنیتی امریکا- گرچه ظاهرا برداشت اقای ملکم بایرن": مسئول پروژه روابط ایران –امریکا نشان ان است که بدنبال پیدا کردن یک خط متعدل تراست ومیخواهد طرفین رابه هم نزدیک کند ودر مقدار بسیار اندک اطلاعاتی که اسناد که بسیار انگشت شمارهستند منتشر شده است ولی فومورل بندی انها وفومورل بندی اهداف امریکا در یک سیر بقول انها سرنوشت ساز بخوبی حقایق پشت پرده رانشان میدهد که یکنوع تاکتیک اموی است  وغرب همه جا نشان داده است با زور عقب میرود وبلافاصله تاکتیک خوداش عوض میکند امروزه علت شکت امریکا در ایران نخوت وهژمونی مطلق عرب درایران را مطرح میکنند و قدرت طلبی امامرحمت الله علیه ودست اندازی امام علیه السلام به انطرف خلیج فارس وتحقیر غرب واسرائیل وازبین بردن منافع غرب را درمنطقه میدانند- برخلاف انکه میگویند بسیاری اسناد سابق ایران ریس سازمان سیا نابود کرده است  که دروغ محض است – زمان دانشجوئی من مداوم رئیس اسنادملی به ما میگفت چرا از اسناد ملی استفاده نمیکنید زمانیئکه من برای تزم میبایست استفاده کنم که استادمشاور من به تهران رفته بود ریس اسناد ملی فرموده بودند دانشجو به هیچ وجهای حق استفاده ندارد- ان جناب استاد درحال مطالعه تاریخی بود که شاید برای فرانسه میکرد ایشان فرمودبودند که ان دانشجو برای من اسناد جمع میکند وگفته بودند نمیشود به شخص ما سند را میدهیم وخود ایشان سندی را خواسته بودند برای کار خوداش گفته ان سند که درباره قاجار بود به شما نمیتوانیم بدهیم درسطح وزرا است ایشان عصبانی میشود که بیرون باید باا لتماس بر میگرداند که شما میتوانیداز ان وزیر باز نشسته درخواست کنید که بیاید ومن سند را به ایشان میدهیم وایشان به ظاهر ما درک نکنیم ایشان یک کپی بگیرد به شما بدهد ایشان قبول نمیکند باز ایشان میخواسته ترک کند که مسلما پرسیده بودند برای چه میخواهید ایشان حتما گفته بودند برای فرانسه مدارکی هم نشان داده بودند ورفته بودند یک کپی گرفته بودند ولای یک کاغذی ویا روزنامه مثلا ساندویج است به ایشان داده بودند وایشان نامه به کتابخانه ملی پاریس مینویسد ودرخواست میکند درفلان موضوع هرچه سند در باره قاجار دارید بدهید ده سند میدهند که ان سند کذائی داخل انها بوده است من زمان نداشتم که مکاتبه کنم وشاید به صلاح من نبود- من درغرب متوجع شدم یک تعمد است راجع به شاهان ایرانی خوب بنویسند وکم هم بنویسند من مدتی در اژانس توریستی کار کردهام بعنوان مثال خانمی که استاد دانشگاه از کشور ارژانتین به شیراز روز اول فرمودند در انجا همهاش ازشاهان شما تعریف شده است وازکارهای خارق العاده محمد رضا پهلوی تعریف شده است ومن میگفتم که من فقط کورش را قبول دارم ومابقیه را جنایت کار میدانم ما با ماشینی به سمت تخت جمشید میرفتیم دربین راه جائی است که منطقه اب باریک است که درته درهای کنار جاده است که ماشینها باسرعت ازبالای گردنه به پائینی میامدند وارد منزل انها میشدند ویا بچه های انها به طرفی که میرفتند ماشین انها را میزد هیچگونه کمکی به انها نمیکردند که انها اان مکان راتعیر دهند یک علت ان این بوده است که توریست ها ازانها عکس میگرنند وخواست عکی بگیرد راننده مخالفت کرد وگفت برای من بد تمام میشد اینمطلب را به انگلیسی حفظ کرده بود ولی ایشان ساکاش رانشان داد که جای مخفی درست کرده بود که عکس را هیچ کس نمیتواند پیدا کند ودرانجا هم فقط داخل البوم خانوادگی خواهد بود راننده ورزشکار بود به من گفت چه کنم دوربین را به زورازاو بگریم واگر مقاومت کرد یک فضل کتک جانانه بزنم واورا به پلیس تحویل دهم نانم در روغن خواهد بود ولی من مخالفت کردم وعکس گرفت اتفاقا یک تانگر چمد نفرانهارا گشته بود وتمام خانهها پارچه سیاه زده بودند واستاندار امده بود وگفت بود این کارهافایدهندارد من تاحدودی کمک میکنم پنچ کیلومتر عقب تر بروید وقبول نکرده بودن وگفته بود هیچگونه امکانات به شما ننمیدهیم وان خانم فکر میکرد ماه محرم است چون همه سیاه پوشیده بودند وخیلی تعجب میکرد وما انجا پیاده شدیم وکسی حاضر به صحبت نبود ومردی گفت هرچه میخواهید من میگویم به استاندار هم گفتهام من دست از جان شسته هستم وعلت انجا بودن گفت اولا سرجاده است وما دزدکی از برق استفاده میکنیم واخرهم مجبور شدن برق بدهند وچون ما بیشتر در کار زراعت دانشکده کشاورزی میکنیم از بعضی امکانات انها بهره میبریم واصلا کارمند دانشکده هستیم ووضع حقوقی ما تا حدودی بهتر از روستائیان است ولی دانشکده از ترس هیج اقدامی برای ما نمیکند- وخانها نشان داد سه بار برای اول مسجد وبعد حسینه ما درست کردیم وبدستوری استانداری خراب کردند که غیر قانونی است وما گفتیم تا پای صدبار نشستهایم وما فقط یک پل میخواهیم که بعد از انقلاب ساخته شد- ادامه دارد

.


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99