سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام- از سخنرانی سوم حضرت حجت اسلام جناب اقای علیرضا حدائق رحمت الله علیه-درعنوان تفسیر زیارات شامخ  ال یاسین-درقران تنها خاندان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم0-ذکر کرده است ودر انبیا دیگر صلواته الله  علیهم اجمعین خود انبیا  را ذکر کرده است-دلیل اول نسبت به خداوند منان بسیار فروتن هستند- هیچ درجه ای  بر ای خود درمقابل منان- قائل نیستند-دلیل ان – این است که برخاک سجده میکنند- درحالیکه پایمبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم شهرعلمی است که باب الله است هیچ مخلوقی شهرعلم نیست- انچنان که رسول اکرم صلواتهالله علیه واله واسلم است میبابیست بر حریر بهشتی سجده کند – اسم حضرت موسی علیه السلام بیشترین اسم یک پامبراوللو  العزم  است که یکصد سیزده مرتبه درقران امده است وبیشتران در درگیری با یهودیان بوده است زیرا مغرورترین افراد بودند-زمانی گناه زیادکردند خداوندمنان خواست انها متنبه کند وببخشد-روزی برفرمودند ازدرب معبد خم شده وارد شوید وتوبه کنید- زمانی کهبعمعبد رسیدند دیدند درب بلند است گفتند حضرت موسی علیه السلام مارا مسخره کرد ه است شخصی گفت که خم شدن نشانه گناه کار بودن ومغرور بودن است وحطه بلگوئید که خداوند منان مارا ببخش – انان گفتند ما گناهای نداریم وفروتنی هم نمیکنیم- ما عبادت بایدایستاده- انجام دهیم وفقط گندم کم داریم وبه خداوندمنان میگوین حنطه یعنی گندم چون باران بریز-از طریق امر- چون پیامبرزاده بودند تصور میکردند همه کاره هستندوخداوندمنان- درخدمت انان است امروزه هم همین طورهستند ومداوم چوب میخورند- امام باقرعلیه السلام فرمودند ما باب الله هستم وباب پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستیم- یعنی شهرعظیمی از علم وتقوا وصفات دیگرهستیمکه میتوانیم باب شهرعلم پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم  باشیم وباب حطه هستیم  یعنی بافروتنی نزد ما بیاید واز خداوند استغفار کنید وطلب علم کنید وبخشش الهی نصیب شما شود- حال اقایان وهابی خاک کهمهرمیشود بت میدانند- مگر بت رامیشود بران سجده کرد فرضا بت پرست باشد این توهین به بت است اما فرش ابریشمی نشانه ذلت است؟؟


ارسال شده در توسط علی