سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم اله الرحمن الرحیم- اخلاق ورفتار شیطانی- کلمه ": Exorcism": اگزورسیزم": در یونان باستان(Late Latin( exorcismus= :"اگزورسیزموس": به معنای دفع جن از بدن انسان .یا مکانی بوده است که فرد در یک مکان مذهبی قسم یاد میکرده است  که جن و دیگر ارواح شریر در بدن اش جای گرفتهاند که با یک سری برنامهای مذهبی بنام اخراج کردن ": دمونس:" یا دیو وشیطان ویا جن از فردی و یا جا ومکانی که فرد قسم یاد میکرده است که در وجود اش است ویا درمکانی موجود است بایک سری برنامهای مذهبی بیرون میکردند که با یکسری قسم های خاصی انجام میگرفته است- در اوائل دوران مسیحیت محبوبیت بسیار ومقام والائی پیدا کرد که برای نابودی دیو وجن وسپس شیطان بکار میرفت- این برنامه کاملا بسیار کهن است ودرتمام فرهنگها ومذاهب جهان بخشی از اعتقادات انان است- در ادیان ابراهیمی- در یهودیت کهن ود ر منابع کهن غیر مذهبی در زمان حضرت موسی علیه السلام گزارش میدهد که دفع شیطان توسط دارویهای خاص این انها به داروی های قسم معروف بوده است که همراهبا ریشهای درختان سمی میشده است که این دو داروی برویهم تاثرات متقابل میگذاشته اند وبعضی هم از طریق قربانی کردن دفع شیطان میکردند که متذکر شده است این برنامه بیشتر توسط یهودیت شاخه سینیون انجام میگرفته است- اخیرا کتاب ": مینچت یهودا:" که توسط خا خام اقای ": یهودا فتایا:" نوشته شده است- که این کتاب منحصرا درباره": دفع شیطان:" است ومعالجات ایشان با مردمانی که شیطان انها را تصرف کرده است ودیگر موضوعاتی که اندیشه ای یهودیان بوده است ایشان درسال1859-1942 درعراق زندگانی میکرده است که این کتاب اخیرا به زبان انگلیسی ترجمه شده است- دفع شیطان در مسیحیت به صورت بسیار نمایانی درتحت نام حضرت مسیح علیه السلام انجام میشده است ویا بوسیله انجام دادن عبادت انجام میگرفته است- عالبا افرادی که جن زده ویا شیطان زده ویا مسخ شده شیطانی مورد معالحه واقع میشدند که از افراد کلیسا بودند ویا انکه به نیروهای رحمانی خاصی انها را مورد توجه قرار داده است ویا مهارت های خاصی داشتند واز طریق دعا های وعبادات مذهبی- ومنش ها ورفتارهای خاص مذهبی- سمبلها- شمایل ومجسم ها- وتغویذ ها- حرزها وطلسم ها ودیگر وسائل انجام میگرفته است- فرد مزبور میبایست مقدمتا- به مناجات ودعا والتماس از خداوند وبخصوص حضرت مسیح علیه السلام دست بزند وهمراه با ان از فرشتگان مختلف وفرشتگان عرشی استمداد کند که همراه برنامه به فرد یاری برسانند- بعد تنها این عمل برای کسانی که شیطانزده بودند ویا کارهای خلاف میکردند نبود بلکه بعنوان یک معالحه برای کسانیکه احساس میکردند که مقدمات شریر شدن انها دارد فراهم میاید .یاانکه جامعه تشخیص میداد افرادی دارای این خصوصیات هستند وانها به این طریق مدتی در قرنطینه قرار میدادند که کارهای انان موردمشاهده قرار دهند ومقداری محدودیت برای انها فراهم میاورد- در اسلام – قبل از اسلام این جن زدگی شایع بوده است ویانکه فرد مورد سحر دیگران واقع شده بودند ویا با وسائل سحر برخورد کرده بودند از روشی بنام رقیا انها را معالجه میکردند که از کلمه رقیب بعنوان محافظ بودهاست که تصور میکردند تخریب وضرباتی که بوجود اورده است ترمیم میشود در اسلام از روشهای معالجه یکی شنیدن اذان ودیگری هم خواندن ایتالکرسی بوده است واز ائمه اطهار علیه السلام ادعیه حرزها وتعویذها ونمازها وغیره وارد شده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99