سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به بهانه  بیانات  دکتر امیر عباس فخر اور-  ایشان کتابی نوشته است- بنام رفیق ایت الله- ودراین کتاب استدلال کرده است- از طریق اسناد ایران  البته بااستنباط واجتهاد پلیسی منطقی که ازامام عظیم الشان الخمینی کبیر فائد بی نظیر زمان رحمت الله علیهتا حضرا ایت اله مجاهد کبیر جناب ذاقای رفسنجانی رحمت الله علیه- کار عوامل دست اول داخلی هستند- که بعضی موارد به کمک روسیه انجام شده است- مقدمه اول علت- انتخاب  این دکترین- دوعامل است- عامل قدرت ابر قدرت به مراتب بیش از این است- مهمترین شخصیتهای روسی به انگلستان میامیدند وتمام نیروی ها اطلاعاتی سفارت روسیه درانگلستان لحظه ای انهارا رها نمیکردند ولی مثلا سر میز ناهار کمی کناربودند انگلستان انهارا میخرید وبعداز مدتی زیادی روسها پی میبردند یکی  یهودی درکاخ کرملین سر خدمتکار بود امریکائی گفغتند یکی ر یس جمهور به کشوری رفته بوده است روسها مب یخواستند انرا بکشند ولی نکشتند- امریکا به این یهودی-هم گفتند تو هم همین کارا بکن ان ریس جمهمور درکاخ اب خواست-  ان فرد یهودی  اب را اورد وسپس کلت را از جیب اش بیرون کشید وچندبار روبه ریس جمهور کرد-وسپس کلت را رو میز  گذاشت- خروشجف- دستور داد یک چنین کاری باشاه ایران بکنید- هوز مشخص نشده است چگونه روسها وارد ایران میشدند- بجز یک بار- ولی رادارهای یک شی ناشناخته در فاصل بسیارزیاد کهاز اسمان ایران رد شده است چند بار ردیابی کردند- اینفرد که بعدا مشخص شد یک فرد اذربایجانی کشور اذربایجان بوده است به تهران امد توسط گروه پشتیابان یک فولکس واگون خرید به احتمال خیلی زیادپلاک اش مشابه دیک پلاک امنیتی ایران بود- دم مجلس  با چند کیلو موادمنفجر  یکروز قبل انکه شاه وملکه برای افتتاح مجلس بروند  کنار خیابان مجلس گذاشت ولی چاشنی نداشت ورفت شاه وملکه انروز با ماشین امدند وکناراین فولکس واگن از ماشین پیاده شدند ورفتند وبعداز مدتها نیروی امنیتی به این فولکس واگن مشکوک شد وانرا بازرسی کردن وتوسط امریکائی تشخیص دادند موادمنفجره روسی است- دروغ اول ایشان این است که شایع شده است حضرت رهبر معززوعظیم الشانوحضرت ایت الله خوئینی ها-رحمت الله علیه اجمعین- در دانشگاه پاتریس لومومبا – انقلابی شهیر کنگو ساخته شده است – ودانشجواین افریاقائی بورس میدادندکه دراین دانشگاه تحصیل کنند  حال انجناب ادعا کرده است این دانشگاه برای تعلیم جاسوسی وایجاد انقلاب بوده است  دروغ ان اینجا مشخص میشود که کشورهای افریقائی طرفدارغرب  دانشجو به انجا میفرستادند مثلا برای پزشکی  امکان این امردارد افرادی از افریقا به روسیه پناهنده شوند ویامخفیانه به انجا برونند وتعلیم بگیرنند- درثانی شرط پذیراش کمونیست بودن  میباشد وروسیه بشدت مخالف مذهبیون ایران بود درجریان مخاافت  اصلاحات ارضی توسط روحانیون بیش ازغرب روحانیت ایران لجنمال- کرد چگونه دوروحانی ایرانی رامیپذیرد- وجناب رهبر معزز رحمت الله علیه زیر نگین ساواک بودند وبعداز انقلاب همیشه درایران حضور داشتند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99