سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- علت همجنسگرائی در ایران-در زمانی که قیمت نفت از هشت دلاربه شانزده دلار رسید- وزمانی کوتاه به چهل بودم- مردم بسیار شکایت میکردند- وسیاست مداران بیان میکردند عمده  بخاطر چند کشور است  که دراس ان ایراان است ولی هشتاد درصد ان به انگستان باز خواهد گشت وکالاهائی  انها خواهند خرید که شما نمیخرید- دوست من بعداز من به انگلستان رفت وماهواره داشت وامریکارا میگرفت همین مطلب توسط چند نفر از کابینه امریکا همین مطلب را گفته بودند ایشان مدتی- مسئول بسته بندی موشک بر  ای ایران بود که مسول شرکت گفته بود غیراز موشهای بزرگ تهاجمی هرنوع موشکی ایران بخواهد-به انها خواهیم فروخت وپبیشترپول درامریکا واروپا بود درمجموع قدرت مالی  کم میشد وایرانیان کشتی  بهکشتی محصولات ارزانقیمت میخریدند وبه خاطر انکه قیمت مواد پوشاکی گران میشد محصولات انها ارزان قیمت تربود وشرکتهایکی بعد از دیگری ورشکست میشدند- از متخصصین ژاپون عد های کارشناس به ایران امدند که درحقیقت ببینند که نسل اینده از لحاظ سیاسی درچه دلار رسید- دوبحران بسیارزیاد برای ایران بوجود اورد- درمورد اخیرا من درانگلستان وضعیت خواهد بود ولی ظاهرا برای ااموزش وپروش امده بودند- انها معتقدبودند که شادابترین دوران زندگانی انسان- در زمان  دوره مدرسه راهنمائی است- که ایرانیان یا نفراول غمگینترین ملتها هستند ویادوم هستند وطرح مدرسه راهنمائی دادند وگفتند دراینده ایران رادیکالیزه خواهد شد-  واین جوانان بیکار فشار مقاومت مغزی انها درمقابل فشار اجتماع از خارج توان ایستادگی نخواهد داشت ویک رادکالیزه افراطی خواهند شد- تاکتیکی یا داده بودند اردوهای تابستانی ود دوران مدرسه مثلا پنچشنبه وجمعه- که درای اردوگاه کارهای نقاشی-  تائتر- فرزش  فیلم وغیره برای راهنمائی کهتاحدودی فشارهای مغزی انهارا قوی کند وشادی بیاورد وبرای دبیرستان مخصوصا سال های اخر دوسری خوابگاه یکی بر ای دختران ویکی برای پسران انها کارهای مختلط بکنند- پول دارها امکان ازدواج پیدا میکنند که این امر بسیار موثر است- فقرا ممکن است دوست دختر پیدا کنند که انراهم بنیادیکرد واین هم میتواندموثر واقع شود ودرودیوار سکسی کنید- حکومت اعتنائی نکرد- فقط طرح راهنمائی  را پیاده کرد- زمانی که متوجه شد به نظر میرسد سال 1353 است- درهمین موقع مسلما کار امریکا بوده است به کشورهای این چنینی دستور داده شد محفل مختلط  بخصوص روابط هم جنس گرائی بوجوداورند به شاه گفتند که بعنوان پیش گام نامه ای به سازمان ملل متحد بنویسد که محفل هم جنس گرائی ازاد شود شاه نامه رانوشت که درضمن جواب علمارا بدهد بزرگترین سازمان همجنس گراوی درجهان متعلق به نیویروک- چهار روزنامه داشتند دارای گروه بسیار تحصیل کرده هستند اینان نامه رامتوجه شدند واز شاه بسیارتمجید کردند- شاه سکوت کرد که شاید سازمان ملل متحد انرا تصویب کند- ولی سازمان ملل متحد تصویب نکرد- انها به شاه گفتند جا نزن ما شمارا پشتبانی میکنیم وشاه یک نامه تندی به سازمان ملل متحدنوشت که انرا رادیو ی ایران خواند که نامه من تحریف شده است همجنسگرای ضدعقل  عرف وشریعت است- ان سازمان حملات خودرا برعلیه شاه شروع کرد بسیار حساب شده که سگهای امریگا درمسائل سلامتی وتغدیه  به مراتب بهتراز نیمه مردم ایران هستند- بیسوادی فلان- شاه جاخورد- میابیست به نحوی انهارا ساکت کند-  هتل هیلتون- دواستخر داشت برای مرد وزن- به بهانه اینکه امریکائی ها اعتراض کردند که بایدخانم های ماکنار ما باشند استخررامختلط کرد بالافاصله هتل هما در شیراز چنین کرد وشبها کناراستخر شام میدادند ومسابقه شنا میگذاشتند وجوایز  میدادند کافه گلاسه خداتومان وبعداز مدتی پنجاه خانم از جنوب تهران که اندامی داشتند وچهرهای به اینها شنا یاد دادند که به ترتیب شبها دراستخر شنا کنند وهروقت خسته شدند گروه دیگری برود ودستور امد هرکس لولط کرد بابچه ای وشاکی خصوصی داشت اعتنا نکنند وفقط پلیس مداوم به ان فرد هشدار دهد- وروزنامه ها دوست وپسر ودختر  یکعامل روشنفکری وعلمی به خاطر نظریات اقای فروید شروع شد-داخل حکومت دوپاره شد- ودستور امد هرکس مخالف است کناربرود- علما متوجه شدند وگفتندمسائل جنسی بسیارحاد است وبایدان را مهار کرد- ازدواج موقت قانونی کنید رژیم سخت از مذهبی شدن میترسید- بیان کرد – که ازدواج موقت  همان فحشا است ونقش زیادی نمیتواند عمل کند- علما فر مودند مسلم است نه ازدواج موقت ونه فحشا نمیتوانند کار زیادی بکنند  بایدازدواج دائم بوجود اید انهم لازمه اش وجود کار با حقوق مناسب است درحالیکه سیاست دولت مصرف گرائی وعدم ایجاد کار است- راه حل جواب دهند به مسائل جنسی که بدون دردسرباشد همجنس گرائی بود- اولین تاکتیک- اقای سرهنگ خسروانی که بهائی بودمدتی ریس ژاندامری ایران بود وزمانی فرماندار نظامی بود یک چشن عروسی برای پسرش  واز همه مرد م تهران دعوت کرد- که بایک پسر دیگر ازدواج میکند – مجله فکاهی توفیق نوشت امشب عروس خانم خود دادماد است وتوقیف شد—تاکتیک دوم- دونفر که اسامی انها دراینترنت است که گفته شده دریکی از کاباره که دران زمان- دوکاباره بیشتر درتهران نبود یک شهرزاد دیگری –باکارا- احتمالا درشهرزادبود کهمهمتراز باکارا بود- دوپسر که یکی ارایش کرده است- درکاباره باهم مدتها حال میکنند- وپسرها ادای دختران دراوردن وبرای انها داستان مهین وشهین گفتند نقل مجالس میشد- که به نظر حقیر اقای  امید دانا علامه دهر سعی میکند تا حدودی زنانه صحبت کرد ومانند زنان مدیر درحالیکه از خشم میترکد- قیافه ثابت زنانه داشته باشد ایاشن مدتی در زندان اوین بوده است ومن تصور میکردم که بقول امام راحل علیه السلام زندان دانشگاه است وادم بیرون می اید وحال فهمیدم که هتل است خوب اقا شما مردانه صحبت کند وخشم خودت را نشان بده میبایست خیلی تمرین کرده باشد- پس از مدتی بیان شد که یکجوان زیباروی که ملوط بود خذمت شاه بردند که شاه میخواست همجنسگرائی راتجربه کند وخوشش نیامد- وبعدا گفته شد که فرد سویسی مشاورشاه باا یشان رابطه همجنسگرائی دارد- تکذیب نشد- بعداز مدتی دونفر که نام انها دراینترنت است که هردو مهندس ارشیتکت بودند ومسول دکوراسیون- کاخ بودند وهردو همجنسگرابودند وبا شاه ارتباط داشتند- تکذیب نشد- بعداز مدتی بیان  شدکه خانم اشرف علاوه بر انکه به مردان خاصی  علاقمند است اخیرا با یک خانم دوست قدیمی رابطه همجنس گرائی دارد وتکذیب نشد- وففط به یک نمونه اشاره میکنم یک دوست فرهیخته ازکه امروزه خبرنگار است ولیسانس حقوق هستند از شهرستان نی ریز دراستانفارس فرمودند درزمان شاه این شهزستان چهار خانم فحشا داشت- وشصت پس هم جنسگرا که انها هروزه درگوشه از میدان قرار میگرفتند بسیارشیک پوش ومودب ومردم بعضی به انها فحش میدادندوبعضی ها سنگ  میزدند- بلافاصله پلیس دخالت میکرد وان افرادرا زندانی میکرد وبعداز مدتی همگی میرفتند وبه انها – هوشنگ جان – میگفتند- یکی از انها که بسیارزیبا روی بود با ماشین شیک فرمانداری میامد ومیرفت- دلیا این بیان میکردند کهخانوادهد میخواهد  ایشان رابکشد- ولی من تحقیق کردم- که معشوق فرماندار است- ولی مهمترین نکته که تاثیرجهانی داشت جناب اقای هویدا بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99