سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اللهالرحمن الرحیم-برگرفته ازمجله منجی سال ششم- شماره 25-نجات اسلام- مظلومیت- امام حسین علیه السلام- به معنای کوچکی وذلت نیست- بلکه ایشان عظیم ترین مبارز ومجاهد وتاریخ اسلام است- چون او چنین مثیدانی ایستاده ونترسید ومجاهدت کرد-اما این بزرگ – به قیمت عظمتش – مظلومیت دارد- همان قدر که بزرگ است- هما قدر هم مظلوم است- وبا غربت هم به شهادت رسید-ن-هرحقیقتی باقیماند وهرچه از اسلام باقی ماندبه خاطر الهام از ایشان بود اعجازی که خون ایشان در زمین کرد- هیج عاملی تا امروز نکرده است سرنوشت انسانراتغیر دادتا به خون خواهان اوکه برگزدیده گان جهان هستند دوباره بهجهان معنای ملکوتی دهد—عشاروا وانتظار- مهدی علیه السلام- ادامه ی امام حسین علیه اسلام است وانتظار ادامهی عاشورا  وبر امده از ان است- مهدی علیهالسلام فرزند حسین سلامالله علیه است- وفرهنگ انتظار بر امده از فرهنگ عاشورا – وانتظار حسین علیه السلام دیگری را کشیدن- ایندو پیوندی دیرین ومستحکم  با یکدیگر دارند-  یکی پشتوانه فرهنگی  وزمنیه ساز- بر ای دیگری  است یک رمز- حیات شیعه- است- ودیگری رمز - ودیگری رمز- بقای ان- - یک رمز قیام وبه پا خواستن شیعه- است- ودیگری عامل- حفظ واستمرار ان- امام زمان سلام الله علیه وارث عاشور است وهم چنان که حسین - سلام الله علیه وارث پیامبران است-عاشورا- دریچه به انتظار است- وانتظار- تجلی ارزوها وامال کربلا است—عاشورا دست مایه اساسی  ومایه شکوفائی  وبالندگی منتظران مهدی سلامالله  علیه  درعصر انتظار است- پیوند- عاشورا وانتظار- وحسین ومهدی – پیوند – والدوما ولد است-ونور علی نور است- انتظار کربلائی است- دیگر است به وسعت همه جهان ومصاف حق  وباطل است(-ن- که هنوز یوم عاشورا اش- نیامده است)-در زمان دیگر- با این تقاوت که این بار- جق- پیروز است- چهره باطل برای همیشه دفن میشود-(ن- شیطان هم میمیرد)- انتظار همان کربل است دروسعت همه زمین ودر مقطع دیگری از تاریخ—انتظار ثمره ی کربلا(-ن- وکربلا ثمره بعثت)- بدون کربلا- انتظار بی معنا است- یارانمهدی همه کربلائی اند- ودرفراز وفرود تاریخ غربال شده وابدیدهاند(-_ن- ان خون خدا را امتدادمیدهند)- مگر میتوان بی عاشورا انتظار دیگری داشت- انتظار ادامه ی-عاشورا- غدیر  وبعثت است—انتظار- بشارتی است به حق برهمه درده والام شیعهدرکربلا وتاریخ(-ن- که دوای درد ها درکربلا است)-مهدی سلام الله علیه- همان کسی است که باری که راکه حسین علیه السلام درمسیر کوفه درکربلا به زمین گذاشت به کوفه میرساند-مهدی سلام الله علیه- پرچم افتاده حسین علیه السلام ربذخواهدافراشت وارمان های بلند اش را تحقق خواهد بخشید—مهدی السلام الله علیه- بذری راکهحسین سلام الله علیه درکربلا کاشت ودیگرامامان –انرا بارور کرده اند  خوداش در دروان غیبت به حراست ونگهبانی ان همت کماشت وبدستان پرتوانش انرا غرس خواهد کرد- اتتظار وعاشورا دوبال پرواز شیعه است- اگر این دونبود چشمه غدیر میخشکید—این  پیوند هایروشن  وگویا- از نگاه نامحرماننیز مخفی نمانده – تا انجا که میگویند—شیعه بادونگاه همراه است-نگاه سرخ- ونگاه سبز- عاشورا-و- ظهور-ادامه


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99