سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-در اینترنت- جدیدا میخواهم بین دانشمندان ایرانی درعلوم انسانی در دانشگاه ایران با اساتید دانشگاهای خارجی مقایسه کنم-مدتها است روی روحانیون ایران کار کردم- اخیذا به جناب اقای احسان نراقی رسیدم-نمیدانم چر ایشان رابهائی میدانستند- ولی اگر ایشان لیل اش میتوانم حدس بزنم؟؟!! واینان رامن نسل سوخته میدانم-دردانشگاه لندن بودم میخواستم به خانه بیایم- جوانی زیباروی بالباس بسیارباسلیقه زیبا ایرانی نزدمن امدوفرمودند شماره تلفن منزل خودرا به من بده- تلفن عمومی درلندن شماره دارد اطاق ها تلفن نداشتند- درهر راهرو یک تلفن بود که درست کنار اطاق من بود- هرگاه زنگ میزند من تلفن رابرمیداشتم ومیگفتم اندکی مکش کنید .بهدرب اطاق اش دوباره میزدم- روزی ایشان زنگ زد- ومنرا بهخانه اش دعوت کرد- خانه اش تقربیا درجای اشرافی بود وبسیار دور  بود ومن نرفتم تا اصرار کرده من به نزدایشان رفتم- ایشان  پرسیدن من نه سال که ایران است ایران ئچه خبر؟ خواست نخندند ولی نتوانست خوداش را بگیرد ومن فهمیدم که بخوبی اطلاع دارد-من جریان را گفتم-ایشان گفت شما  سیاسی هستید؟ گفتم بله- ایشان فرمودند منبه شمانصیحت میکنم که نباشید-درانگستان درس بخوانید هرجای دنیا ولوشوروی باشدبرای شما کار است- اخر پشیمان میشوید-؟؟من گفتم پشیمانی ندارد- تکلیف الهی است باداباد هرچه میخواهدبشود – پس از مدتی امام الخمینی معمارانقلاب رحمت الله علیه- فرمودند این انقلاب تا چهارده بار ممکن است شکست بخورد هربار ملت فریب بخورد واز انقلاب بر گرددولی مداوم اطلاعات اش زیادمیشود تا سرانجام دیگرباز گشتی نخواعد بود من میخواهم سنگ گوشه ساختمان بگذارم—ایشان فرمودند شماغرب را نمیشناسی-مدتها باید بگذرد درلند باشی تادرک کنی که غرب چیست- شوروی رشد قابل ملاحظه درتمام ابعاد داشت- اتفاقاخانم استادهم همین مطلب را گفت- درساخت یک موشک به پنچاه هزار اصل رسید- که دوهزارتاان مورد استفاده واقع شد امریکادرهمان رابطه به دهزار اصل رسید که باز دوهزارتان بکار رفت ولی جهان ازاد رابسیج کردبه نفع خود بعدبه صدهزار اصل رسید- شوروی را محاصره کردند مداوم از اقلام دیگر زد وتا ارتش  اش بتواندباغرب برای کند ولی ازغرب عقب افتاد وقدرت اقتصادی ا در جهان سوم صفراست مگر غرب اجازه دهد-ما قویتراز شوروی نخواهیم شد من جرئت نکردم که بگویم خداوندباما است به شرطها وشروطها- ایشان فرمودن قدرت خریدهمه افراد رادارند افرادی که از شوروی  انتخاب میشوند برای بازدید به انگلستان بیایند سفارت شوروی دراینجا سخت مراقب انها است ولی انهارا میخرند وپس ازمدتی روسها متوجه میشوند البته بعدا فهمیدم که حق با ان روس هااست چون یکی از اساتید من اصلاش مال مجارستان بود انگلستان به اروپای شرقی بورس زبان انگلیسی میداد سازمان های اطلاعاتی اروپای شرقی جاسوس خوداش درمیان دانشجویان زبان انگلیسی گذاشته بود که انها میفرستاد تا ازدانشگاه لندن جاسوسی کنند- بسیارجاسوسان مبرز بودند ولی پس از مدتی خودرالومیدادند دلیل این بود که این خانم متوجه شدبود مجلات پزشکی درباره امرض کودکان ونحوی شیردادن وپرورش کودک بهتراز مجلات مجارستان وشوروی است این مجلات برای استاداش ودوستان دختراش میفرستاد انها راپس میفرستادند تاصدباراین کار کرده  بودند استادداد بودند  استاد نوشته بود لطفا دفعه بعد راجع به زبان انگلیسی بفرستید- ایشان  رفتن وخودرالو دادند- ایشان فرمودند زمانی که شما دکتری بگیرید بدنبال شما می ایند- تعدادی زیادی دانشجوی ایرانی کمونیست دو اتیشه امدند تافوق لیسانس داغ بودند در دکتری نزد ما امدند- ماانتخاب شدیم- شما هم میخواهیم باما کار کنید-ازاین سروصداها نترسید هیج اتفاقی نمیافتد- اینها خطرناکترین انسانها هستند-حواس ات جمع باشد-من پایان نامه ام که بچه ها میگفتند چیزی سرسری است دوماه کار کنی شاهکار است- ماهم به همین امید مداوم روی امام حسین علیه السلام خودم تحقیق میکردم- سال سوم یک دانشجوی نابغه رشته تاریخ  فارغ التحصیل میشد ایشان به هاروارد بود چهارساعت تست هوش گرفته بودند وبه ایشان گفته بودند- نبوغ درسطح ممتاز- دانشگاه هاورواردبرای دکتری کنکوردارد  مدارک رامیفرستند که ایشان میتواند کنکورد دهدیانه خیر- به ایشان گفتند مادانشگاهای ایران را درعلوم انسانی دهشاهی قبول نداریم ولی شماستثنا هستید فقط ما روی پایان نماه شماتکیه میکنیم کهمدتی بود که پایان نامه لیسانس بسیارمهم شد- دانشگاه لندن عدهای میخواستندچنین کنند عدهای موافق عده عده ای مخالف بودند به ایشت گفته بودن سعی زیاد میکنی چهارکتاب رابه شمامعرفی میکنیم که مطابق ان باشد- شما نمی خواهد چیزی جدیداثبات کنید زیرا درایران امکان ندارد دوازده تا موضوعی مادرباره ایران اثبات کردیم شمابه طریق دیگری انرا اثبات کنید- که این روش همدردانشگاه لندن باب شده بودبر ای همه رشته ها- بدانید اگر  رد شدید وخواستیددرامریکا اینکارا دردانشگاه هارواردبکنید روی هفت میلیون دلار حساب کنید- وما استاد خاص شمارا قبول داریم تعدادان موضوع  چهارده تا بود- ونامه برای  استاد  ایشان  نوشته بودند- ایشان گفته بود درفرانسه حداقل بیست است ومن شش تا اضافه میکنم-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99