سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ایا درغرب هنر بزرگ نقاشی – هنر برای هنر است ؟؟ د ر روزنامه سابق ایران مداوم پتک میزدند بعضی هنرمند ان که درغرب هنر برای هنر شاخص ترین هنر است بعلت تاثیر هنر مشخص بود فراماسونری درهنر باید بعداز سیاست مداران باشد- به اصرار دانشگاه پهلوی که گفتند میلیون ها تومان پول گرفتیم وهمچنین میزان زیادی دلار که بخش کمک اموزشی ویادگیری هنر بر پا کنیم وهردانشجو بادی دریک رشته نری ثبت نمام کند وگرنه مدرک تحصیلی نخواهیم داد وبایدچهارده واحد گذرانده باشید راحت ترین انها نقاشی بودومن ثبت کردم وخوشبختانه کلاس ان دیر تشکیل شد وفرمودند وفقط بر ای دوکلاس جا است ولی ی متاسفانه چهارنفر ثبت کرده بودند کلاس تشکیل شد یک فرد دانشجوئی که تصور میکنم درفامیلی او کلمه خواجه داشت وبه ظن قریب به یقین ساواکی بود بسیار متفرعن وریاست مابق واز بالا به پائین به دانشجو ها نگاه میکرد ودست درجیب جلیقه میکرد ومیفرمودند من اجازه نمیدهم ومن اینطور نمیخواهم- وفرمودن تنها یک سبک انهم سبک هنر برای هنر خواهد بود بچه ها اعتراض کردند که سبک معنی دار میخواهیم وایشان فرمودن بهترین سبک هر درغرب سبک هنر برای هنر است چون محدودیتی ندارد ومن از خانم امریکائی سئوال کردم که راست میگوید وفرمودند مگر مردم امریکا خر هستند ان یک مسئله خاصی ندارد ومن هم ان چنان دانشجوئی بودم که درهمیه چیز کنجکاوی کنم وبر ای استعفا دادن خدمت ایشان رسیدم همان زمان یک خانم هنرمند دکتری گرفته ازغرب است دانشگاه تران امده بود وبسیار جوان ویک ارایش رنگ پریده غربی که به قول بچه ماست مالیده امد هیچگونه ابهت یک استاد نداشت وخوداش را درمقابل دانشجویان باخته بود که بعضی اطلاعات خوبی داشتند وبه انگلیسی مسلط بود با کمی لبخند سرتکان میداد وتصدیق میکرد ایشان فرمودند هرچه اقای خواجه گفت من همان میکنم چنان قای خواجه مداوم لوله خمیرها روی بورم میریخت وکمی با کاردک انرا پهن میکیرد وسپس فرمودند این نقاشی هشتاد هزارتومان ارزش دارد ومن حاضر هستم بانصف قیمت بفروشم وپول انرا به بخش نقاشی بدهم وما چهار نفر برگشتیم- وان ولی نتواستند جا به اندازه معین تهیه کنند وهمان اسم نویسی کافی شد- تا من به انگلستان رفتم – حال جریان چیست- مقدمه اولقایان غرب همچنان عظمت دکتر علی شریعتی فرموده است- یک تاریخ بر ای بشریت ساختند- که اساس ان فراموسنری نوشته است ضد دین وخداوند منان که میخواهد درحقیقت اثبات کند که نه خدائی است ونه دینی است انسان رها است از نسل میمون در این دنیای پیچیدهه وبسیارخطرناک رها وبا کمک ازمایش وخطا خودرا به اینجا رسانده است ومن در سرکلاس گفتم کار لائیک وفرامسونری است- خانم استا د تائید کرد درنوشتن کتاب فرامسونری قهاری هم دست داشته اند- این انسان تکامل پیدا کرد با ازمایش خطا یک میوه میخورد بعددل درد میگرفت ودیگر ان میوه را نمیخورد ومانند دوحالت بوجود امد- یکی علم بر ای هدف- یکی علم بر ای شناخت- که میتوانیم بگویم – علم بر ای علم- علم برای هدف بخش ناچیز انسان بود وعلم برای علم بخش بزرگ انسان بود وکم کم نبوغ توانست از علم بر ا ی علم در جهت علم بر ای هدف کابرد بگیرد که امروزه به ان تکنولوژی گفته میشود در ادبیات ودرتمام علوم این سیر وجود داشته است وامروز وجود دارد- درقرن بیستم نقاشان غرب به این نتجه رسیدند که نقاشی بسیار عقب تر از ادبیات وعلوم وفنون مختلف است دلیل ان این داستند نقاشی توسط حکمرانان ومردم ثروتمند بوجود امده است وهمیشه نقاشی برای هدف است- هیچگاه نقاشی بر یا کشف هنری نبوده است یعنی مردم هیچگاه علوم پایه نقاشی نداشته است وبر ای انکه نقاشی رشد کند بایدعلوم پایه نقاشی داشته باشد وچون کاری مهم دراین باره نشده است باید شناخت این پایه ازاد باشد واسم انرا گذاشتند هنر برای هنر یعنی کشف ازاد بر ای قوانین نقاشی تا بعد اتبدیل شود بر ای نقاشی بر ای هدف- بسیارنقاشان دراین جهت کار کردند وزمانی که باغنی رسیدند بدنبال نقاشی برای نشان دادن هرچه بهتر طبیعت گام زدن وسپس بر ای رقابت باعکاسی- دراین زمان یک شانس بزرگ اوردند وان این بود رنگ سازی جزو ده تکنولوژی مهم غرب شد وبیشتر برای مسائل مخفی- من دردانشگاه مات ومبهوت بودم ونمیدانستم چه کاربردی دارد- یکی از دانشجویان فرمودند که دانشجوی ارانی که من دقیقا نمیدانم درچه رشته دکتری میگرفته ایشان یک حدیثی میزندکه استادمیفرماید درست درست حدسی من نزد اورفتم- ایشان گفتما نقشه شهر سازی دینا میخواندیم وبعضی تصویر ها مال ماهواره بود وسهم من تصویر شهر مسکوبود وما از روی طیف رنگ تشخیص میدایم که نوع بتون چگونه داستدومن رسیدم یک ساختمان معظم طیف بتون اش نداریم اتادچیزی نگفت ومن گفتم شاید یک بتون جدید باشد واستادخندید وگفت هدف هم همین بود- از تمام رنگ های طبیعت طیف میگیرند از ترکیبا ت طیف میگیرنند وتا انجا که ممکن است رنگ درست میکنند تا درفضا متوجه شوند عنصری جدید هست یانیست از اختلاف بین دوطیف مشخص میشود یک دفعه من نزدیک غروب از کتابخانه داشگاه لند به سمت میرفتم درطول به یک دانشجو نستبا سالن بالا برخوردکردم مسلما فوق تخصص میخوانداز ایشان پرسیدم که راجع رنگ چیزی میدانی ایشان دست به صورت زد ومن اندکی مکث کردم وایشان فرمود متوجه نشدی بنده خدا فکر میکرد هرچه درغرب مینویسند مثلا من هم به کشورمن منتقل میشود فرمودندمنظورم ماسک است- باعث ایشان فرمودندمتوجه نشدی؟؟ ایشان فرمودند یک ماسکی ساختند اگر طیف بگیرید درست ماند طیف صورت است یک امریکائی پس از مرارت های زیادی دروه جاسوسی اندام صوتی نصف میکند صدای پیرزن تبدیل میشود وبه صورت واندام او شکل پیرزن میدهد برای پول چه نمیکنند؟؟ وایشان را به مسکو میفرستند فرودگاه مسکو دستگاه های وحشتناک شناخت طیف دارد ولی نمتیواند تشخیص دهد ومابقیه داستان-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99