سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی ونقدی برمقاله دفاع از سوسیالیسم- پلاتفرم چپ رادیکال- سایت صدای  مردم- روزی در سرکلاس  در دانشگاه لندن بحث از حکومت استبدای شد ودختر خانمی سئوال کرد که چرا درقرن بیستم هنوز حکومت های استبدادی وجود دارد- ایشان جواب دادند—که جکومت های استبدادی عصر حاضر انسان ها را ازفکر سلیم خالی میکنند- بدون انکه خودشان متجه شوند چگونه اینطور شد ودرخلا افکارخودرا ارام ارام بعنوان افکارمترقی وارد میکنند تاز مانی که حقایق پشت پرده برای مردم روشن شود- شما هم دارید همان کار میکنید-شاید متوجه نیستید-؟؟!!- شما میفرمائید ما  سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت- مایل هستید که گذشته خود را از لحاظ برنامه- واساسنامه درمقیاس کلان داشته باشید- به نظر حقیر میخواهید چپ میانه باشید نه چپ رادیکال- امروزه درغرب وجهان سوم چب میانه مطرح است که گرایش به سمت غرب سرمایه داری دارد- این احزاب برا ی خود میتواند که چپ رادیکال باشندویا چب میانه- باشند ویاهرچیز دیگری باشندوغیره- ولی نسبت به ملت ایران- بایالبیرال ودمکرات باشند  ونمی توانند به ملت ایران دیکته کنند ویاتحمیل کنند وشمافرمودید-مامیخواهیم با چپ  رادیکال یک وبرنامه حداقلی داشته باشید یا چنین چیزی امکان پذیر است مگر درانتخاببات یک همکاری بشود مگر درغرب چنین برنامه است-؟؟- میفرمایند- میفرمائید در سازمان ما  جداز تفکر رویکردهای لیبرالی وسوسیال دمکراسی حاکم هنوز باورمندانی پویا به ارمانهای انقلابی وسوسیالیسم علمی ؟؟!! حضور دارند- -پس شما  سوسیال دمکراسی قبول ندارید ولیبرالی هم به طریق اولا قبول ندارید و-پس به سوسیالیسم علمی را قبول دارید؟؟ چه کسی فرموده است سوسیالیسم علمی موجود است  جناب اقای مارکس چگونه اثبات کرده است که سوسیالیسم علمی وجود دارد ؟؟ بقول جناب استادمن در دانشگاه لندن این سوسیالیسم اثبات میشود که پلکانش  برای رسیدن به بام کم دارد ولی مداوم میگوید پلکان کامل خواهد شد وتا امروز نشده است .اثبات میشود که نمیشود- حال جریان چیست—یک نگاه به  امریکا میاندازیم- افراد از دنیا به سمت امریکا امدند دروسط بیابان ها اطراق کردند وحتی از سرخ پوستان چادر میخریدند مثلا طلا میدادند-همان زمام گفتند خانواده به بچه های خود درس بدهند- کم کم تلاش کردند که صنعت چوب را احیا کند- وهرکس زحمت بیشتری کشید پول بیشتر دادند بعداز مذهب عامل پول است- نه ناسیونالیسم ونه وطن این قدرت ندارد- سه مثال من میاورم- رودنیا گارا درمرز کانادا وامریکا است – هیچکس جرئیت نیمیکرد که توسط اب از  ان روخانه بپرد- تعدادانگشت شماری پردیند ومردند- روز نامه هامداوم میگفتند این کار خطرناک است  .باید کنار رودخانه- نرده وفنس کشید وکم کم مطرح کردند الحاظ علمی چگونه میشود از روی ان پرید بحث هائی شد عده ای برای  شهرت رفتند ان اول درجائی کردند پریدند عداهای مردن دویکی نیمه جان نجات پیدا کرد وایشان قهرمان کردند وپول هنگفغتی وجوایزی دریافت کرد وسپس شروع شد که از لحاظ علمی مسئله حل کنند وفرد انرا حل کرد-  لذا در امریکا همه بدنبال پول بودند- که بنامتب طلا معروف است ولی ازپول خوب استفاده میکردند- این نکته  اساسی است مداوم مدرسه اضافه میکردند ومداوم تحقیق کردند وامریکا کم کم بالا امد شد امریکا ی امروزی – هفتاد هزار میلیارد دلار گردش پول است  سود ان وحشتناک است وهفتصد هزار میلیارد ذلار سرمایه ایجاد کرده است که روز روبه تزاید است-عالیترین متخصصن درهرموردی به بفور  ایجاد میکند که نبوغ انها درجهان وجودندارد—مثال دوم یک روزنامه درامریکا- بیان کرد- که هرکس جدول متقاطع تهیه کند که جالب باشد به میزانی که تیراژ بالا میبرد سهم میگیرد این مطلب استادعزیرم مرحوم دکتر محمدی  در درس مدیریت  فرمودند در دانشگاه لندن  استادفرمود ایشان درک زیادی نداشت بایدمیفرمود تاسقف یک میلیارد دلار زیرا سود یک میلیارد ونیم دلاری میکرد- یک جوانی در امریکا وقتیکه مطلب فهمید  درس دانشگاه را رهاکرد وان روزنامه  هرکس میال بود یک جزوه تخصصی میداد واساتیدی هم ایشان را رهنمائی میکرد ایشان یکروش تحقیقاتی کشف کرد وپس از شش سال اولین جدول متقاطع بیرون داد که بشدت موردتوجه واقع شد-تا انجا هر دوساعت بر ای هرمجله یک جدول متقاطع مینوشت وسی هزار دلار میگرفت- یک دانشگاه یک موضوع تحقیقاتی درنظر گرفت- که کدام رشته وفن بیشتر ایجادهوش ودرک وفهم میکند از رشته های مختلف افراد تاپ وبرجسته  رانتخاب کرد واز جمله همان اقا را همگی انها فلسفه نخوانده بودند ویک نوع ریاضات نخوانده بودند برای انها یک سال درس فلسفه وریاضایات پدر دربیار یاد دادند وچهار بار ازمایش بسیار سخت کردند همگی نمره صد اوردند-حال سوسیالیسم به جای انکه مانند امریکا عمل کند تمان ثروت برای ظاهری سازی بکار میبرد که افراد خودرا با امریکا مقایسه کنند کمبود نداشته باشند  خانه  های شیک جاده  های عالی وهمه امکانات ولی پول تحقیقات ضعیف کابرد زیادی از همه را لیسانیه کردن نمیگرنند اما دنیا ی امروز- یک دانشجوی انگلیسی که درساخت یک دستگاه پزشگی که سازمان تحقیقاتی دانشگاه لندن میساخت شرکت داشت بر ایمن تعریف کرد که ما یک طرح برای یک دستگاه بسیارمهم درامر پزشکی ریختیم وشروع تحقیق برای دساختن کردیم- شرط ما این بود که از معادن انگلستان ومعادنی که انگلستان درافریقا دارد استفاده شود که هم به سود انگلستان باشد وهم  به سود ان کشور افریقائی- مثلا کنیا- واین امر باعث طولانی شدن شد به هشتاد درصد رسیدیم یک دفعه متوجه شدیم امریکا این دستگاه راساخته وقیمت بسیار کمتر است- طرح را تغیر دادیم وکاربرد هائی هم اضافه کردیک باز امریکا شرکتی دیگری برق اسا انراساخت مجبور شدیم با کانادا وامریکا مشترکا بسازیم- این امریکا اروپا رافلج کرده است – چقدراروپا باید کوشش کند که محلی از اعراب داشته باشد وانهم به شرطی امریکا وارد گودنشود- حال سوسیالیسم که میخواهد زندگانی به روز باشد ودرضمن تحقیق کند  سرانجام باید یا وابسته  به غرب باشد ویا وابسته به شرق باشد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99