سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- کاسه زیرنیم کاسه- شخصی که هم بمب در نیویورک وهم نیوجرسی بمب کار گذاشته بود حدس میزنند-اقای احمد خان رحیمی بیست وهشت ساله از افغانستان است- در نیویورک پنجاه یک بزرگ راه پنچاه یک خیابان است- که خیابان به موازات بزرگ راه است- فرق  دراین  است بزرگ راه به بزرگ راه کمربندی برخورد میکند که از بزرگ راه مثلا از بیست وسه وارد بزرگ   راه بیست هفت میشوید واز  بزرگ راه بیست هفت میتوانید وارد خیابان بیست هفت شود در لندن بزرگ راه همین طور هستند وفقط چون کوچه پس کوچه بن بست نیستند حکم خیابان دارند فرد اشنا باشد از طریق خیابانهای فرعی میتواند وارد یک بزرگ راه دیگر شود- دوربین ها اقای رحیمی را در خیابان- بیست و سه دیدند وسپس در بزرگ راه بیست هفت دیدند وهم ایالت نیوجرسی دیدند- که نزدیک ایالت نیویوذک است- ایا تنها ایشان این طور بوده است یاصدها نفر این طوربوده است- دوم فرمودند سه روز است  سرکار نیامده است- اتفاقا کسی مجرم هست سرکار می اید- که سوظن ایجادنشود ودرضمن بفهمد پلیس چه میزان فهمیده است ایشان حدس براین میگذارد که پلیس نفهمیده است زمانی که ایشان مثلا درخیبان  بیست وسه بوده است بمب منفجر شده است- به اضطلاح پلیس سر صحنه نبوده است- این موضوع به نفع اقای ترامپ است- اخیر ایشان فرمودند من دیگر بحث مهاجرت در بحث های اینده باخانم کلینتون مطرح نمی کنم- ولی بگویم که ایشان میخواهد مرزها را بردارد- دومطلب مثبت ومنفی را درموضوعی باهم بیان میکند که هدف اش مشخص است که کدام راقبول دارد- مقالات به نفع اقای ترامپ است- که بسیار ابکی هستند- مثلا سازمان مهاجرت بیان کرده است-که 858 از مهاجرین که بیشتر تاکید بروی کشورهای اسلامی وبخصوص افغانستان است اینها یک تخصصی داشتند کهچون مروارید برای کارفرماها که بتوان انها سو استفاده کنند- دذ نتجه اداذه مهاجرت امریکا ان قوانینی که سازمان های  پلیسی .ئتئ کستری مشخص کرده بود سهل انگاری کردند واین افراد هم سر اداره مهاجرت کلاه گذاشتند- واسم قلابی ومدارک قلابی وادرس های خانه انها درافغانستان دادند وکشوره ای مربوطه موفق شناسی لازم نشدند حتی ازانها انگشت نگاری  با نکردند و ویا گم شده است و به اداره پلیس نرسیده است؟؟؟ ایاچنین چنین چیزی امکان پذیر است؟؟ که افغانستانی که یکی از قطب های داعش است ومخالفین امریکا هستند به این سادگی وسهل انگاری برخورد شود وپس نمیتواند اثر رانگشت را دربمب تشخصی دهند که مال یکی افغانی است- کاملا استدلال ها ابکی است درحقیقت یک صحنه سازی است.!!


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99