سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بنام خداوند منان- بحث ولایت فقیه مطلقه – بعضی از بزرگان میفرمایند که ما حدیثی درباره ضرورت ولایت فقیه مطلقه نداریم-عجب- از ائمه اطها رعلیهم السلام- سئوال میشد که شنا به حکومت میرسید میفرمیدند ولایت مطلقه ما زمان ظهور امام زمان علیهم اسلام است- وهرکس چینن ادعائی کند- دروغگو میگوید- برای انکه امامز مان علیه السلام اقیانوس عقل واقیانوس وحی هستند وهیچکس نمیتواند چنین ادعائی داشته باشد امام هرفرد به اندازه معلومات تخصصی اش درباره هرعلم مسئول است علم تفنن- بخصوص در مسائل اسلامی فقیه هم به اندازه درک عقلانی و وحیانی مسئول است- عده ای خدمت امام باقر علیه السلام رسیدند وگفتند وما یک روستا کوچک ودریک مکان صعب العبور هستیم واکثریت فقیر هستند زیادخدمت شمانمیتوانیم برسیم- درمسائل اگر دچار شک شدیم چه کنیم- امام باقرعلیه السلام فرمودند من شخصی عالم نزد شما میفرستم درست مانندانکه من انجا امدم-ایشان احترام میکنید واطاعت میکند و امام به انعالم نفرمودند شمادرباره بعضی احکام چیزی نگوئید وچهاذچوب تعین کنند هیچکدام از ائمه اطهارعلیم برا یتبلیغ چهار چوب معین نکردند- ولیامام علیه السلام به انعالم فرمودند حکم بده واستنباط کند واستنباط  خود هروقت فردی به نزدما انر بفرست- چناچه دست بود که هیچ واگر مناسب بود ماحکم را میفرستیم انرا پیاده کن- امام صادق علیه السلام به جناب  ابان علیه السلام  فرمودند درمسجدنبی  بنشین حکم بوده وحکم را نمیدانستی استنباط بگو- وبعدا استنباط خودرا نزد من ار اگر دست بود که هیچ واگر غلط  اگران فرد مراجعه کرد وانگاه حکمرا بگو- برای تبیلغ هممین دستور را میداند ولی بهنحوی عمل میکنند که حکام جور تصور میکردندکه شیعه تبلیغ ندارد- حال همین طور است فقط مقداری پیچیده است—دوم بزرگان فرمودند که ولایت فقیه از لحاظ امور حسبه درست است  یکی از زیبائی ها ومئرن بودن وعظمت اسلام دراین مورد حسبه است- حسبه یعنی تخصص- در زمان ائمه اطهار علیم السلام یک عده مانند حال طلبه همیشگی بودند- عدهای به مراتب بیشتر بعلل مختلف مثلا سالی دوماه خدمت امام صادف علیه السلام میرسید وفقط درباره مسئله حج سئوال میکرد شخصی درباره بازرگانی ویا  خرید فروش پرندگان وحلا وحرام ان وبعضی رید وفروش حیوان وحی وپوست ویعضی خرید ومسافران به سرزمین شرک وکفر وبعضی فقط نماز وغیره اینان هم درموقع خودشان محل رفت وامد سئوال بودند- عباسیان روی کار امدند این علوم را دوقسمت کردند یکی علوم مذهبی کهفقط مخصوص روحانیت بود وکسی دیگری نمیتواسنت دخالت کند جریمهم یشد ودیگر علوم  ومسائل غیرمذهبی که به ان امورحسبه میگفتند درحالیکه درشیعه یکی است کم کم در شیعه هم این سبک بوجود امد-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99