سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- پروسور خانم ": ابیت": پروفسور ممتاز موسیقی شناس دانشگاه هاروارد که درطول چهار قرن کسی مانند ایشان درموسیقی شناس بخصوص موشیقی شناسی تاریخی به دنیا نیامده است تخصص ایشان در موسیقی ":اوپرا": است وتحقیات برجسته همراه بادو استاد دیگر که کدام صدا موسیقیائی نیست انجام داده است من جمله چند درس جدید ایشان ایجاد کرده است من جمله سیاست وموزیک- اخیرا در دانشگاه هاروارد- مسئله – خشونت ودایوانگی مطرح شده است- کهمرز عاقل ودیوانه مَمشخص شود –بحث جالبی است ویک نظر است که فرد خشن در طفولیت به سر میبرد وبعضی خصوصیات دران فرد به اشباع نرسیده ود ردرک ان امریکا درحال طفولیت است- اولا ان جناب یک اپرا برای این دیوانگان درست کنند .ویکسری بازی هائ برای طفل ها ایجاد کنید ودرضمن خصوصیات طفل هارا ازد.ران کودکی سازمان دهید وروح بی پایان انسان که میفرمایند که در برهنگی زنان سیراب نمیشود بایدانسان رابه خداوند منان برساند کار –دی –ان –ا- نیست که راه حل فیزیکی داشته باشد—اغامحمد قاجار یک نخست وزیر داشت ان جناب بافردی همین مطلبرا بیان کرد- وبه ایشان باهم نزد اغامحمد خان میرویم ومن این مطلب را اثبات میکنم درانزمان درسن پیری اغامحمد خان که هشتادتا زن داشت- خدمت ایشان رسید دران زمان داشتند دیوار کاخ را بالا میبردند بنا که پیرمردی بود بسیارخوشحا ل وسرزنده بود ومداوم میخندید واواز میخواند اغامحمد خان خلیل تعجب کرد چون علت شاد مانی را کمی میدانست وپرسسید که این مرد که خیلی فقر است دلیل شادمانی اش چیست- حناب نخست وزیر فرمودند که ایشان یکزن بسیار زیبا روی وبسیار مطیسع وعاشق ایشان ومدوام ایشان تیمار میکند ولی یک خواهر زن دارد که زنان ایشان به مراتب زیبا تر بهتر است- اغامحمدخان با شگفتی پرسید ایا ازدواج کرده است ؟؟ ایشان فرمودندخیر- اغامحمد خان باعجله گفت فورا برو وایشان برای من عقد کن!! وزیرباان جناب بیرون رفت وفرمودند متوجه شدی یانه؟؟ وبهنزد انخانم رفتند وجریان راگفتند وانخانم را افسون کردند ا خانم فرمودند من فرزند میخواهم وایشان پیراست وهشتاد زن داردنخست وزیرجواب دادکه اغامحمد خان نزدیک مرگ است حداکثر ده سال دیگر زنده باش توبه نوائی میرسی وهوای مارادر کاخ داشته باشد- یکی از روحانیون شیعه درالمان فرمودند هرچقدر از شیعیان کشته شوند انان بیشتربهم نزدیک میشوند وبیشتر عاشق امام زمان علیه السلام میشوند یکی چنین نظریه هم درمسیحیت است نسبت حضرت مسیح علیه السلام ولی علت اصلی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام تکامل انسان است گرچه انسان از ظلم نفرت عظیم دارد ومنتظر یک منجی برای نجات میباشد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99