سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه روزعرفه- نظریات شخصی است- هیچ ملتی ماننداعراب عربستان دران واحد برسر دوبینهایت مثبت ومنفی نه ایستاده –است – انسان اگراز نردبانی که اسلام تهیه میکند که شرایط خاصی دارد بالا رود به خوبی خداوند وشیطان ومقامات پیشرفت رادرک میکند وگرنه به جای صعود وارد چاه میشود شیطان را مومن ومومن را شیطان میینید ولو علم لدنی وغیبی اورا هم تشخیص دهد ملتی که حاضر نبودند به ایران بیایند بدون انکه برده شوند وپول خوبی هم بگیرند ومسئول باغات خرما خوزستان شوندولی به خاطانکه استقلال انها وسنت انها رادرک نمیکنند نمیامدند ولی به راحتی اسیر شیطانی چون ابوسفیان میشدند که به ظاهر برای اسلام حتی زمانی که نام پایمبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلم را میبردند اشگ درچشمانشان جمع میشد میشدند وتمام جانقشانی ها انها به نفع فردی انجام میشد که بعداز اسلام باانهم ثروت کسی نشنوید به کسی لطفی کرده باشد وعیاشیاش بیشترشد بخوبی میتوان اثابت کرد تاکتیک حملات به شام وایران تحت رهبری داعیانه حضرت علی علیه اسلام بوده وگرنه به راحتی درهم کوبیده میشدند در شام خالدبن واید درتاکتیک واماند ومیخواست همه را بکشتن بدهد وخوداش در روستادی شروع به معامله تجارتی میکرد عمروبن عاص فهمید نامه به جناب عمر نوشت وجریان را گفت وگفت ایشان راخلع کند وما راهم احضار کند جناب عمر خالد را خلع کرد به ایشان ونوشت تو حقه های نظامی بلد هستی؟ ایشان جواب دادپدرجد خالد هستم ولی نمیشود وما را حضار کن جناب عمر جواب داد که فتح نکردید حق باز گشت نادرید وما یک حقه یادداهایم انرا عمل کن عمربن عاص از پیام رسان سئوال کرد تاریخ چیزی نمیگوید ولی عمرو بن عاص طوماری خواست روی ان نوشت که ماسربازان الهی هستیم وخداوند ما را تائید میکند واگرتسلیم نشوید فردا زلزله خواهد امد ودیدار قلعه فروخواهد ریخت وخوداش اینرا باور نمیکرد دلیل اش این است که کنار دیوار قلعه چادر زده بودند ونشان میدادکه فکراونیست وگرنه احمقانه است کسی الدعا فردا زلزله میاید وظاهر سازی نکند وکنار دیوار چادربزند وهیچ عاقلی این حقه نمیزند زیرا اگر زلزله نیاید انها گستاخ میشوند ومگیوند شما حقه یازهستید ولی فردا انروز زلزله امد ودیدار قلع فروریخت وقتیکه وارد قله شدند همه گی افراد دستانشان بر سرشان وبشدت گریه میکردند وترسیده بودند که مارنکشیید مانمیدانستیم که خداوند حامی شما است هرکاری که عموبن عاص که چه کسی این حقه را بع جناب عمر یاد داه است جناب عمر سکوت کرد یک چنین اتفاقی درایران رخ داد در روایت تاریخی است که سپاه اسلام وارد یک کوشک به قول اعراب نخلیه که نتعلق به شاه زاده":نرسی:"بود که بیشاز پنچا ه ازانها داشت همینکه سپاهاسلام به دم قلعه بسیار مستحکم امد با کمال تعجب دیدند درب قلعه باز شد وارد حیات شدند وهر سرباز اسلان باتیر کمان به سمت یک پنچره طبقه دوم نشانه رفتند و شخصی در طبقه دوم فریاد زد به طبقه دوم بیائید گفتند ما دستورنداریم که به طبقه دوم برویم شما فردی بب پائین بفرستید گفتندا ما هم پائین نیمایم فرمانده سپاه اسلام فرمود فلانی کجااست مات ومبهوتشدند فلانی فردی بود بسیار خزناک وبسیار ظالم ومباشر ونماینده نرسی دراین قلعه بود وفردی نظامی هیچ کس جز افراد این قلعه ایشان را نمی شناخت وتاکییک او این بود که افراد وارد اطاقها کند ودرب اطاق از پشت ببندند وداخل اطاق اتش بزند وچوپ فراوان هم تهیه کرده بود که روی انها دروسط اطاق شاید پرده اند بود وخوداش در درر اهروی زیر زمینی با چند نفر مخفی شده بودند جرقهای در مغز ایرانیان زد که این بود فلانی را بترساند وفراری بدهند وبا اعراب پیمانی ببندند که جزیه میدهیم اعارب رفتند به احتمال زیادهمگی گشته میشوند وقتیکه فلانی برگرد بگویند پول زیادی ما به اعراب دادهایم امسال مالیات نمیتوانیم بدهیم واوراترساند که میخواهند اول راهرو بازدید کممئ به ا.گفتند امروز بیرون وفردا شب ازباز گرد واز راه مخفی بیرون رفت وپشت رادرب را محکم کردند تا ببیند وضع چه میشود-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99