سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-امام حسین علیه السلام مارانگاه کن ومارا انتخاب کن ومارا شفاعت کن-وصیت کردیدکه زخمها وسنگپرانی هارا بیان کنیم وعظمت سردارعشق ساقی کربلا وکوثر گفتمان کنیم-احوال شما هرگز فراموش نخواهدشد ان جگر های پاره شده تاقیامت  همچنان جگرسوز خواهدبود- همیشه خواهیم گفت شمارا با حصیرپاره کفن کردند- شما فرات ودجله بودیدکه روح تشنه مارا سیراب کرد ای رزق الهی ما- ای شمع محفل ما- که مارابه رضایت وارامش میبرید ای نسیم بهشتی- ایکه - چون تعدادریگ ها زخم شمیر خورده اید- ای روحی چون سحاب  مشتاق باریدن اش هستیم رفتی ماراترک کردهاید0 دیگر نه صحبتی نه نصحیتی- ای شمع نوارنیت وصبر وسوختن- قلب شد ویرانه چون مهدی اشک ریزان  نالان روحی  -روحی- سقیفه همه جارا بقیع  ساخت- ادم خوران چون معاویه وراکفلرها را  را پراز کینه را دلسوزان اسلام کرد برزخم حیدر زد نمک  یاالله- ما براین زخمها صبرمیکنیم ما یاد شمارا فرموش نمیکنم وشماهم  اشکهای مارا فراموش نکنید- خون امام راحلال کردید بدانیدما حسینی هستم – حسینی هستم- شیعه بایاد شمافائز میشود- روحی که کهمه مشتاق شماهستند ای ابر بهشتی ببارید- قبر شما هیچگاه ازرویت اش سیر نمیشویم- عباس یادشما مارازنده میکند- درکربلا محزون شدی امت را هدایت کردی- ما رنگ عباس را داریم- در راه گام میزنیم توزنده هستی  ومارازنده کرده ای-0 دنیا ساکت باشید تاحسین صحبت کند- اکبرحبیبی یا حسین-  قاسم را که مبینم درحقیت حسین رامیبینم- ماهمان اعتقاد که درکنار نهر اشکار شد میخواهیم- ساکت باشید دنیا تا ذکر حسین رابیان گردد- سلام بر تو وسالام بر خیام تو صلواته الهی برتوباید یاحبیبی یا حسین – سلام برجسم تویاحبیبی یاحسین- همه به حج رفتند توبه حج بالاتری رفتی یا حسین خودرا قربانی کردی سلام الله یاحبیبی یاحسین وا مصبیت صخره مانند یاحسین سلام الله یاحبیبی یاحسین-ای ازاده- برایتوچراچنین اتفاق افتاد؟؟ پیامبر اکرم صلواته الله دربارهتو فرمودند زنده جاویدان پرعظمت خواهی بود0-الله-الله- برای مومنین حتی بشریت- هیچ کرامتی نیست-در توی صاجب کرامت نباشد –ای عبد صاحب همه کرامت ها- ماتصدیق میکنیم که تو اسوه کرامتها هستی-الله-الله- توتصدیق کنندهو بیانگر - کرامت های رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستی0-الله –الله- ملائکه افتخار میکنند که سرباز وطرفدار تو باشند—توحسابگر روز محشرهستی این تنها یک شعار نیست—وزن یکقطره خون ات دران روز مشخص میشود- ازخداوندمنان میخواهیم سلام مارابه تو برساند ای ستاره هدایت ازمابرتو سلام- ایستاره همه هدایت ها-به توعنایتهای بیشمار غیبی شده – به مانگاه کن وعنایت هایات  را ازمادریغ مدار-انشالله- حب الحسین الله –الله وسیله نجات که مارابه اهلبیت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وشخص رسول الله صلواته اللهعلیه واله -والسلم میرساند ومتصل میکند-0الله –الله- ومارابه وجه الله نزدیک میسازد-0 دوری از امام حسین صلوات الله علیه -واله والسلم-دوری ار نسل رسولالله صلواته الله علیه واله والسلم میاورد-الله-الله—نسل کریم- ابن کریم-ثقل کریم جداش خیرالناس وانام-سرچشمه کرامت است- ای سیدالشفعا- ای مخلوق صاحب کل نور که از کانور محترم اش تئراخلق کرد ای ترمیم کننده قلب ما ومعمورساختن ان- که کفار ومشرکین ومنافقین مانند تورا ندارند سلام الله وسلام تمام مخلوقین الهی برتو باد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99