سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- جنایتهای غرب- یکسری سریال های غربی قبلا مخصوصا امریکائی ساخته شده بود که تحقیقات نشان میدهدبیشتر برای شرق وجهان سوم است- دراین سریال رابطه اسان دختر وپسر را نشان میدهد- که برخلاف تمدنهای شگرف شرق وجهان سوم که دختر محور است-درانها پسر محور است ودختران درحال شکار پسران هستند ؟؟!! واین پسران هستند که انگ بردختران میزنند ودختران خوب وبد را مشخص میکنند حتی دختران ناباب بسیاردل انگیز هستند ودقیقا از بعد روانشناسیزهمیکنند این دختران وپسران بسیار ایجاد انگیزه میکنند حتی برای خود غربیان از جهت ایجاد انگیزه اسوه هستند بعداز جنگ جهانی دوم سینمای رئالیست بوجود امد مثلا دراتالیا جناب اقای دوسیکا که مااز خیالبافی ضربه خردیم حال نوبت حقیقت گوئی است دراین سریال ها اول انسان تصور میکند حقیقت گوئی است درحالیکه که خیالبافی ای حقیق دران است وان هم نه به صور ت طبیعی بلکه –دفرمه- شده- خوشبختانه دربین جوان کشورهای اسلامی این شیفتگی شونیستی( افراطی) که عاشق دختران غرب شدن ومایل به ازدواج بوداست بسیاراندک است ولی وجود دارد وچون درانگستان برای بعضی انها باوجودانکه بسیار زیباروی بودند ولی وارد دانشگاه نشده بودند ئدر دانشگاه هم درخشان نبودند ایجادبحران میکند که دوباره خودکشی میکنند که متوجه میشوند وانهارانجات میدهند وبایدمواظب انها باشند ولی برای کشورهای اسیای جنوب شرقی که از جهاتی تمدنی بس شگرف تراز غرب دارد وحتی کشورهای پیشرفته مانند ژاپون وچین وافریقا ودیگر کشورها بهتصورانکه بهمحض ورودبه غرب ازدواج کاری اسان است یک دانشجوی ایرانی روی این مسئله کار کرده بود که درتابستان از ان کشورها اکثریت جوانان می ایند تنهابر ای انکه این که با یک دختر غربی ازدواج کنند- ایشان میفرمود اگر اینان اول تصور کنیم باهواپیمای کشورخود میایند وبر میگردند وانهابه صورت متوسط پنج سال کار کردند واندکی خرج خود وخانواده کردند باخود میاورنند ودو روز بمانند کهبعدباهواپیمای بعدی بر گردند بیسوچهار پوند حداقل بایدخرج کنند ودرباز گشت میزانی هم خرید میکنند که جمعا حداقل شصت پوند میشونددرانگلستان نزد دکتر میرود- وجریان را مگوید به افسردگی ناگهانی دچاره شدم- جناب دکتر میفرماید من شماهارا بخوبی میشناسم- بسیارمردم باتمدنی هستند زن دوست هستید وچه وچه هستید ولی هرکشور یک استانداردهائی دارد که بایدبدست اورد اول زبان فصیح داشتن- خلاصه اقا برمیگردد که یک جنتلمن درست وحسابی شود طرزغذا خوردن –لباس پوشیدن غیره فرنگ کشور اش به کنار گذاشته میشود بعدسالها اگر شناس بیاورد بایکدخترخانم کشورخوداش ویابا دخترخانمی متلق به کشورهای اسیایجنوب شرقی ویا جهان سوم است ازدواج کند واگر نشد بایدخترخانم کشورخوداش به شرطی که سبک اروپائی هاراقبول دارد ازدواج میکند- وحکومت های نالایق انها اصلابه اینفکر نیستند که کشور خودرا درمسائل های مختلف از جمله مسائل فرهنگی ارتقابدهد وفاصله را کم کنند وچنانچه به اینفکربیفتند یک جریانهای متضاد ولو جنگ رامیدازند که ازاین فکر منصرف شوند وبهخاطر ارامش قیدهمه چیز رابزنند- ولی نمیدانند خداوندمنان درفکر نقشه ای است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99