سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به زندگانی  وشخصیت حضرت زینب سلام الله علیها- که با لقب  ":سیده": مشهور است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-جد مادری ایشان است که تمام فرزندان دختر پراوازه وممتاز وطراز اول جهان اسلام وجزو اهلبیت قرانی- میباشد- نام مبارک ایشان شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نام گذاری کردند که زیننب یعنی باعث مباهات پدر زیننت افتخار پدر میباشد وپر واضح است که زینت مادرگرامی ایشان هم هست وفر زندان حضرت فاطمه سلام الله علیها فرزندان رسول اکرم صلواته الله هستند وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایشان را بهشتی میداند واز جریانات زندگی ایشان دراینده مطلع بوده است وگریان شده اند- اهل بیت در اعراب دامنه گسترده دارد فرزندان و ونوه ها وحتی فرزندان داماد ولو اززن دیگری باشند وقوم وخویش نزدیک هم زنان هم جزو اهل بیت شناخته میشوند بوریکه جناب اقای محمد حنفیه رحمت الله علیه مشهور  به محمد اکبر هم برادران اهل سنت جزو اهل بیت محسوب میکنند- ولی قران یک اهل بیت خاصی را موردتوجه قرار داده است که رهبران طراز اول اسلام میباشند مقامی فوقالعاده ممتاز دارند ومیبایست امت اسلامی را هدایت کنند ودراین راه میبایست فداکاری وهمت عالی داشته باشند که از دیگران ساقط شده است وچنین ظرفیتی را دیگران دارا نیستند که جزو مطهریت ومعصومین بشمار میایند- بعداز رحلت جانسوز حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله السلم شاخه ای جدید دراسلام بوجودامد با دکترین وتئوری جدیدی کهقران را مورد توجه وتفسیر خاصی کرد وبر اساس عدالت که تعریف خاص کرد رهبری اسلامی رااز اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله گرفت وجانشین های جدیدی راتعریف کرد وبا تاکتیک بیعت وانتخاب مسیر رهبری عوض شوئد واهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین به حاشیه رانده شدند وفقط یک جریان خانوادگی از اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم باقی ماند که برای انکه رهبر شوند مانندبقیه مردم با ید رای بیاورند-درحالیکه شیعه معتقد بود رشته خونی  وژنتیکی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بسیارمهم است ورهبران طراز اول امت اسلامی بایداز این رشته خونی وژنتیکی انتخاب شود مانند همه انبیا سلف صلواته علیهم اجمعین  ودیگران درحاشیه هستند- امویان با سیاست شیطانی- توانستند شاخه هدایت الهی ناب را زمین گیر کنند و ان مقام اعظمی انانرا به هیچ بگیرند  رای اکثریت را ولو بزور باشد ویابافریب باشد واز قدرت نظامی ومالی بر خوردار باشد را رسمیت قرانی ومردمی  واز اصحاب هم تائید گرفتند ومردم هم یا پذیرفتند ویا سکوت جانبدارانه کردن تا امامحسین علیه السلام باقی ماند واگر دراین مرحله هم پیروز میشدند دیگر بحث از اهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین بسیار دشوار میشد ومیبایست نگذارند این نقش ممتاز تاریک شود ومیبایست اسلام دراین مرحله از نو احیا شود- ودرضمن از اما سجادعلیه السلام بخوبی حمایت وحفاظت شود ومقام ایشان اشکار گرددکوفه که زمانی ولو اندک درتحت ریاست ورهبری حضرت علی علیه السلام فریب امویان راخورد ودر زمان یزیدملعون بیدار شد وبدنبال نجات میگشت وبه امام حسین علیه السلام پناه برد ودراین سفر حضرت زینب سلام الله علیها میدانست که نقش والائی راباید بازی کند واز خون امام حسین علیه السلام علاوه برحفظ کردن ان بهترین بهربرداری سیاسی را انجام دهد واسلام ناب را احیا کند باحیای امام حسین علیه السلام پنج تن هم احیا میشدند- و این وظیفه کلا به عهده خانم ها وبهچه هابود حضرت زینب علیه السلام درکوفه تفسیر قران دریک محفل زنانه شروع کردن واز طریق قران به اثبات حقانیت اهل بیت مکرم صلوا ته اللهعلیهم اجمعین پرداختند وایشان بیشتر از قران سود جستند تا تفسیر به رای شاخه کاذب را باطل کنند ودرتمام موارد از کوفه تا شام پاسخ ها وخطبه های اتشین داندان شکن کهاز ایات قرانی بخوبی سود میجستند استفاده کردند اایشان درطول مسیر تا شام بدون حجاب بردند تا ثابت کنند که انان کافر ومشرک ومنافق شدند وخارجی هستند ولی یزید علیه لعنت درپاسخ به خطبه های ایشان واماند وکسیهمنتوانست به اوکمک کند وحتی گروه درباره ومردم عادی کم کم روشن شدند ودرنتجه ایشان  عذرخواهی کرد وغانم ان بزرگوارن را پس داد وبا بااحترام انان راراهی سفرمدینه کرد وایشان اولین زیارت امام حسین علیه السلام رابوجوداوردند وکم کم احادیث پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم حقایق  خوداش را اشکار کرد وشیعه جان تازهای گرفت واین جمله هرکس امام حسین علیه السلام را شهید کرد خودرانیز همراه امام کشت ولی بدرک واصل شد

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99