سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- باز جناب اقای دکتر عبدالرحیم ملازاده پس از مدتهای زیادی امروز سری به گفتمان ایشان زدم- دومورد را ایشان مورد تخطئه ونکوهش قرار دادند یکی امام زمان علیه السلام که فرمود شکولاتی بر ای رهبران است ودام وفریبی بر ای مردم است ودوم تحریف واقعه غدیر است که سخت به تناقض عجیبی ربرومیشدند وایشان با جعل ولی یعنی دوست درهمه جا باتناقض با حقایق ربرو میشدند که خودش ان درک نمیکردند- من به اختصار حرف های ایشان را پنبه میکنم- پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین- باچند مشکل اساسی در جوامع ربرو میشوند-  اول مغایرت بعضی احکام با عرف جامعه- دریهود ازدواج همسر شهید به خاطر عظمت شهید ممنوع بود همچنان که درجاهلیت ازدواج با بیوه ممنوع بود وازدواج بازن پسرخوانده هم بعداز طلاق گرفتن ممنوع بود وخداوندمنان دستور به انبیا علیه السلام که حکم جاهلی راعملا نقض کنند وبرخلاف ان عمل کند لذا بدستورخداوندمنان به حضرت داود علیه السلام با زن یک فرمانده شهید ازدواج کند که بعدا مادر حضرت سلیمان میشود یهودیان گفتندبخاطراین خلاف موردغضب الهی واقع شد ونقشه راهم شیطان کشیده بود- وبقل اقای ملازاده خداوندمنان دوست ونصرت کننده انسانها وبخصوص مومنین است پس چرا دستوری برخلاف انان داده است؟؟!!- درضمن بسیاری ازمردم درقدرت الهی مشکوک هستند ونقش انبیا دراین است بانشان دادن معجزات قدرت الهی را تاحدی برای مردم عادی کنند مثلا حضرت داوود علیه السلام وقتیکه دشمنان هجوم میاوردند به کوه دستور حرکت میداد بسیاراندک تغیر میکرد زلزله مهیبی رخ میداد وهمه دشمنان نابود میشدند لذاقدرت الهی بهتر قابل درک بود وبعضی احکام زیاددلچسب مردم نیست وولی انبیا اعظام علیهم السلام اجمعین رشد فکری وعقلانی بالا میبرند تا درک احکام الهی را بفهمند واین امرهم کمی مشکل است- وخداوند منان میفرماید انان مفسد وظالم هستند که از درک احکام الهی ناخشنود وشانه خالی میکنند- ایشان میفرمایدحضرت جبرائیل علیه السلام دوست ونصرت دهند مومنین است وخداوندمنان هم دوست ونصرت دهند مومنین است وانسان ها وانسانیت است همین خداوندمنان وحضرت جبرائیل علیه السلام دستور نجات یهود از رودخانه نیل داد وهمچنین دستور غرق فرعوندررودخانه نیل داده شد یعنی هم بشیر وهم نذیر است یعنی خداوندمنان هم بشیر است وهم نذیر است دقیقا یعنی مولا- وقتیکه میگوئیم مولا وعبد معنای دوستی ونصرت درانخوابیده است ولی انچه مورد اشکار است وقصد است بشیرو نذیر است  بودن مطرح است یعنی عبد بایدبندگی کند طبق دستور ربوبیت مولا این معنای پروردگار است درحالیکه دوست ورفیق ونصرت دهند مومنین هم است تنها پرودگار به معنای دوستی ونصرت نیست وامام  انبیاعلیهم اجمعین وائمه اطهار علیهم السلام اجمعین مانند حضرت جبرائیل علیه السلام مجری ربوبیت الهی هستند پس بشیر ونذیر هستند وپاداش وکجازات الهی راهم پیاده میکنند ودرضمن دوست ونصرت دهند انسانها بخصوص مومنین هستندوهیچگونه شرکی واقع نمیشود چون ربوبیت انان مال شخص خودانها نیست بلکه مجری ربوبیت الهی هستند مانند فرشتگان- کلمه موالی بهاین معنا است فردی درقبیله ای به شیخی پناهده میشود وتابع ان شیخ است ونمیتواتند مجری فرمانهای ایشان نباشد وگرنه از قبیله طرد میشودکه درضمن شیخ دوست انان ونصرت دهنده انها هم هست حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم جناب اقای ملازاده میفرمیاند که خلیفه مردم که نیستند البته پر واضح است که اینچنین نیستند ولی خلیفه الهی بر مردم هستندکه مرذدم ایشان خلیفه خودهم میدادند وحاضرهستندهرفرمانی که میدهد اطاعت کنند وهیچگونه شکوه وشکایت وعدم خشنودی از خودنشان ندهند بلکه به ان افتخار کنند وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم دستوردهد وانان اطاعت کنند واین اطاعت در حقیقت اطاعات از خداوند منان است که پیامبر اکرم راباید درتمام باعاد اطاعت کرد .ایشان میتواند پاداش دهند ویامجازات کنند ومیتواند این مقام بر ای علی علیه السلام باشد پیام غدیر همین است وشرکی درکار نیست ویا برای دیگران خلافتی الهی نیست وخلافت مردمی است که میابیست خلیفه مردمی نقش اش دوستی بامردم ونصرت انها درجهتی انان مایل هستند تبدیل شود درحقیقت مجری ربوبیت الهی بسته میشودواین امر درواقع شرک جدید است-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99