سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-  با الهام از سخنرانی حضرت حجت اسلام  دکتر شریفانی نماینده ولایت فقیه در دانشگاه شیرازدر جلسه ختم استادمعزز مرحوم زنده یاد دکتر محسن خادمی رحمت الله علیه- ایشان فرمودند بالاترین نعمتی انسان دریافت میکند درک هدایت الهی وهدایت کردن مردم به سمت خداوندمنان وهدایت الهی است- حدیثی ذکر کردند که دربحار النوار است- حضرت داود علیه السلام تصمیم گرفت به جای خلوتی برود وخداوندمنان درخلوت عبادت کند—خداوندمنان  به ایشان وحی فرموند- ای داوود چه شده است تور ا تنها میبنم؟؟ عرض کرد : معبودا شوق دیدار تو درجانم شدت گرفته ومیان من وخلق تو حائل گشته است- خداوند به اوفرمود- به او وحی فرمود- به میان انان برگرد": زیرا اگرتو یک بنده گریز یانزد من بیائری نان  تورا درلوح ( اسمان-عرش)-حمید ( ومحمود) ثبت میکنم- درس بزرگی دراین حدیث است که عقل حضرت داوود علیه السلام مطابق میل الهی نیست لذا همیشه درشرایط خاص حضرت جبرائیل علیه السلام درنزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است که حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم با ایشان مشورت کند- ودثانی درجه وارزش هدایت مشخص میشود- اقائی که در غرب خیلی ادعا دارد- شما نگاه کنید حماقت ودشمنی با دین درچه درجه ای است؟؟- اولا ایشان میخواهدبفرماید ضمنی ومخفی وحالی کند اعراب یک قوم نادا ن وعقب افتاده بودندبالا ترین درجه انها فردی بنام شیخ بوده است خداوندمنان هم یک شیخ بزرگ بنام پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرستاد ولی مثلا یهودبالاتر بودند خداوندمنان  برای انها پادشاه فرستاد ایرانیان به مراتب  بالاتر بودند بر اینها شاهنشاه  داشتند دنیا را از عظمت خود پر کردند یک کورش  ان بر ای دنیا کافی است- حال دقت کنید این ولایت فقیه که تقلیدی ازان  شیخ است ضد نوروز است- وازهمه مهمتر ضد چهار شنبه سوری است واز ان بدتر پریدن از روی اتش وگفتن  زردی من از تو وسرخی تو از من که کفر ابلیس میشود حضرت استادمعزز شهیدوالا مقامایت العظمی دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه اشکال ایشان به چهارشنبه سوری همین مسئله از روی اتش پریدن است نهانکه ازروی اتش پریدن بد است بلکه این جمله که بیان شد گرچه ما ازوی تقلید شوخی وخنده بیان میکنم وهیچ گاه به معنای واقعی توجه نداریم ولی درواقع یک جمله شرک امیز است یعنی اتش مانندبت اعراب جان دارد ومیتواند زردی مارابگیرد وبه ما سرخی دهد با این جمله راتغیر داد مثلا بعد میخوریم کشک وبادمجان- دقیقا قبلا چنین فکری وتصوری داشتند  برسبیل مجاز وشوخی وخنده نه بوده است-!!- حضرت علی علیه السلام درجنک صفین  پس از گرفتن شریعه اب –کانال اب- ودادن اب  به شامیان مدتی از جنگ کردن درنک کردن- کم کم مردم نادان  به جای انکه دلیل انرا از حضرت علی علیه السلام سئوال کنند جمع شدن و رای زنی کردن وبه این نتجه رسیدن—یا حضرت علی علیه السلام از لشکر شام ترسیده است ویا انکه در حقانیت جنگ با لشگر شام به شک وشبهه افتاده است به حضرت علی علیه السلام مسئله رابیان کردند وحضرت درضمن وخلال بحث  فرمودند- اما من درجنگ با این جماعت تعلل میورزم به امید اینکه شاید همگی ویا دست کم گروهی از انان به راه راست درایند- زیرا رسسسسول خدا صلی الله علیه واله  در وز خیبر به من فرمودند: اگر خداوند منان به واسطه تو حتی یک مرد را هدایت کند بر ایت بهتر است از هرانچه خورشید بر ان بتابد- جالب است پیامبر اکرم صلواته الله علیه نیروی ها یاعزام به خیبر دسته دسته امدند تا تشکیل جبهه واحد شوند یک فرصت دادند- شاید بر ای مذاکر حاضر شوند- ونکته د.م تنها این امررابه علی علیه السلام فرمودند- تاریخ بیان میکند اکثریت یهود که مسلمان شدند بدست علی علیه السلام بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99