سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-اخیرا اقای محمد رضا نیکفرکتابی نوشته است که مطابق میل سیاست های جنایت کار غرب که خود اساتید غرب چنین نظریه را ندارند وبشدت رد میکنند- اسلام صدر را یک اسلام خشونت زا وخداوند منان را یک منتقم اعوذبالله بودن دلیل ویا باقدرت کم که باخشونت میخواهد دین خودرا حاکم کند—قبلا چند نکته بیان کنم خداوندمنان عقل سنگنین ای به انسان داده است- لطف شدیدی هم به انسان کرده است ومیکند تنها عاملی گاهی کمبود است حکمت است که به نفع او است-هرگز شرافت وکمال وابروی اورا خدشه دار نمیکند بلکه بیشتر میکند-  وهرجا سخت گیری کرده است لازم است چون خداودمنان اولا عادل است جهنم هم بر اساس عدل است گرچه درک اش  کمی مطالعه میخواهد- در روایت است که شخصی اسب بسیار زیبا وگرانقیمت داشت اگر درست درذهن من حدیث باشد که نزدیک به این مضمون است وانرا منزل دوست اش به گیره روی دیوار بسته بود ویک توبره- به گردن ان اسب بسته بود که یونجه مثلا بخورد از خانه ان دوست بیرون امد دیدی فردی گردن اسب را نوازش میکند وخواست طناب توبره خواست جابه جا کند اسب یک صورت به اوزد زیرا تصور میکرد کهمیخواهد توبره بردارد واوهم یک سیلی به صورت اسب زد ویک لگد به پای اسب  ایشان فریادزد میخواهی اسب رابدزدی او گفت نه میخواست طناب را جای اش رابهتر کنم ولی شما به هرقیمت این اسب را به من بفروش تاز ان انتقام بگیرم واورادربیا بان بدون اب وعلف رها کنم تا   بمیرد- ایشان خدمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد وجریان گفت حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند دیگر با این اسب درشهربیرون نیا واگر ان اسب ان فرد رالعنت کند کار ساز خواهد بود ولن مرد سرانجام بخاطر همین خشونت ها جهنمی خواهد شد- اتفاقا مذهب عاملی ب.ده است که جنایت های غیر مذهبی هارا کم میکرده است در کشورسوئد وایکنیک ها انها  عادت داشتند درسرما همیشه کباب بخورند وانهم درروی میله چوبی که بردو پایه قرارداشت سرخ میکردند یک گوساله  بدرستی تاب میدادند فردی که ان چوب را میچرخاند زمانی که دستاش میسوخت خودرا کنار میکشید میکشتند ویا میخواست  کمی از گوشت ازمایش کند ویاا حیاناگرسنه بودکمی از ان را میخورد میکشتند چون قبلا ز خان این کاررا کرده است ویا از هرفردی خان میخواست رابطه جنسی با اوداشته باشد امتناع میکرد میکشتند خلاصه هردستوری داده میشد ویا سنتی اندکی رعایت میشد میکشتند با امدن مسیحیت کم کم این سنت ها کم شد کشتار درزمان قاجار یک صدم کشتاردراورپا نیست واصل جنگهادرکشورهای اسلام  اغلب ان  برا ی چپاول نبوده است بلکه برای مذهب  بوده است درحالیکه درسکولار برای چپاول بوده است لذا حضرات چهارده معصوم علیه السلام جز دین اسلام انهم از نوع شیعیی را دین نمی شناسند ودین تحریف شده میدانند وتمکام پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین چنین بودند تعداد کشتکان حضرات موسی علیه السلام ویا هارون علیه السلام ویوسف عیله السلام وعیسی علیه السلام چند نفر هستند وانان همگی ضدخشونت بودند ولی گاهی برای ضدخشونت بودن بایدخشونت  بخرج داد –همیشه زمانی که مردم برعلیه مستکبران وابسته به غرب که جنایت میکردند میخواستند دست به اقدام بزنند همین غربیان مداوم میگفتند خشونت بدرد نمی خورد وخشونت – خشونت میاورد وکشتار زیاد وبدون نتجه  فرهنگ رجلو ببرید- وخواهید که همه چیز مطابق میل شما میشود ونمیشدکه مروزه دربحرین و یمن وسوریه هم چنین میگویند ولی از اشک سربازان متجاو.ز خودشان در قلمروی ایران شب ها خواب ندارند شما هم بافرهنگ جلو ببرید!!در زمان انقلاب روزنامه های ایرا ن نوشتند که امریکائی ها گفتند که فرح پهلوی هر روز مداوم به سفارت امریکا زنگ میزند- من چه کنم وانها گفتند هر روشی وجود اشت ما گفتیم ودیگر روشی بلد نیستیم یعنی همان ها را ادامه دهیدیعنی زندان وکشتار را زیادتر کنید چقدر پلیدی میخواهد کسی بخواهدانرا وارونه کهندمحمدرضا شاه تمام کارهای اش از علما ی ایران گرفته بوده است- حتی کشتن علما طبق دستور علما بوده است ؟؟ وشما در وز قیامت جواب سنگینی به شماخواهند دادکه چه عقل وعلمی به شماخداوندمنان داده است!


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99