سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم – اقای بنی صدر- ایشان اول فرمودند- که شاه کودتا نکرد – جناب اقای دکتر مصدق و جناب اقای کاشانی کودتا کردند زیرا تنفیذ کردن بهمعنای ساده یعنی قبول کردن نخست وزیر با پادشاه است وچناچه نپذیرد ان جناب  نخست وزیر نمیشود- اینمطلب از شاهکاری ایشان است؟؟ اولا شاه  یک فرد تشریفااتی است مانند ملکه انگلستان تنفیذ هم یکامر تشریفاتی است که  پادشاده حقندارد انتخاب مجلس ودولت را رد کند زیرا شاه مسئولیت ندارد ومسولیت پذیر نیست  از شاه نمیشود سیم وجیم کرد وی را استیضاح کرد اگر شاه مصون از سئوال وجواب است وهرکاری که بخواهد انجام دهد- این عینا دیکتاتوری است که خودایشان انجا که بنفع ایاشان است میفرمیاند هدف لانقلاب مشروطیت محدود کردن قدرت پادشاه ورعایت قانون است یعنی  ولایت فقیه جای پادشاه است؟؟ وباید طبق قانون اساس محدود شود اولا ولایت فقیه جای پادشاه نیت درحقیقت جای خداوندمنان ات وجای امام زمان علیه  السلام است  ایشان خود را اسلام شناس مبرز وقهار میداند مسئله بخوبی برای ایشان روشن است!!- دوم ایشان فرمودند که  بمب گذاری محل حزب جمهوری اسلامی کار سپاه بوده است؟؟ دلیل ان این است این کار درداخل توسط افراد ایرانی انجام شده است- وایاشن از ریس ستاد ارتش سئوال کردن که این کار چه کسی بوده است؟؟ ایشان فرمودندیک بمب گذاری مهندسی بوده است یعنی پیچیده است وکار ارتش نبوده است؟؟!! پس کار سپاه بوده است؟؟؟ دلائلی بسیارابکی هم اوردند من این مطلب را باز کنم- بمب گذاری مهندسی شده  به این معنی است که دینامیت های کوچک را به هراندازه که بخواهند مثلا هفتصد کیلو به اصطلاح سری میکنند این دینامیت ها میتواندبخش بخش باشد وهربخشی بر اساس یکبرنامه عمل کند که اصطلاحا میگویند کلید وفیوز دارد ودربعلت داشتن چاشنی های  الکتریکی ویا الکترنویکی وامروزه لیزری این بسته  هاتوسط برق منفجر میشوند حتمادید که ساختمان برزک وچندین طبقه  تخریب میکند این ساختمانها یک بمب مثلا هفتصد کیلویئ ندارد- تعدا دینامیت  های کوچک است که سری شده یابه اصطلاح مهندسی شده است وبه بعضی از انها که زیر پل قرار میدهند انبار دینامیت گفته میشود در داخل تونل از همین روش استفاده میشود ود رجادسازی برای تخریب صخره ها استفاده میشود نکته ای را بگویم قبلا درایران درجاده سازی از دینامیت های با حساسیت سه وچهار ا ستفاه میشد این دینامیت ها در اثر حرارات افتاب منفجر نمیشدند ویا ضربه جعبه انهابخورد منفجر نمیشدند بعداز انقلاب از دینامیت های باحسایت ده استفاده شده است کهضخره میگذاشتند دراثر حرارت افتاب منفجر میشدندکه بیشتر انها برادران افغانی ما بودند ویا انکه کلید جعبه گم میکردند با ضربه زدن به قفل جعبه انها منفجر میشدند دریکی از روزنامه افغانی نویسنده فرمودند قصد عمدی درکار است؟؟ تا عدد  حساسیت پانزده را من شنیده ام اولین بار این دینامیت توسط  ارتش نازی درست شد ارتش نازی یک مین هائی توسط این دینامیت ها ساخت وانهارا کنار جاده در دل کوه قرامیداد ویا انکا روی ان یک پوستر فربینده میزد ویانکه یک تابلو راهنمایی بودکه پشت ان این مین قرارداشت ویا صندق های اسلحه جا میگداشتد وبا کوچکترین ضربه منفجر میشد این مین ها به صدای خاصی عکس العملی نشان میدادند تانگ مهمات اش درداخل برجک قراردارد که غالبا لوله تانک به جلو است به نحوی انرا تنظیم می کردند که به محض انکه تانک درمقابل این مین قر ار میگرفت که بین ته برجک واول موتور واقع میشد منفجر میشد وبر جک را سوراخ میکرد ومهمات داخل برجک منفجر میکرد واین مین بعد پیشرفت های زیادی کردکه امواج میفرستد درتکمیل فاصله شناسی وبه جا منفجر میشود- اگرفرض کنیم در ساختمان جمهوری  از طریق مهندسی شده باشد که جناب ریس ستاد فرموده است؟؟ هرگر نمیتواند در داخل سالن باشد مشخص میشد ودرضمن سالن من انرادیبده بودم مداوم جلسه داشت وزمان زیادی میبرد لاجرم باید درپشت بام باشد ودر پست سالن کار شده باشد برفرض که تعدادی از اوعوامل سپاه باشد ولی افراد یگر هم بودند ومردم مدوام از کتاب خانه وجائی روزنماه میگذاشتند ودیگر افراد که سرکار باانجا داشتند- پنهان نمی ماند وبه نظر حقیرر امکانش بعید است اگر این بمب مهندسی شده داخل وانتی بود وکامیونی یک محل از اعراب راداشت ولی یکی ازنمانیدگان محترم فرمودند زمانی افرادجلسه باشوق شروع کرد به ابراز احساسات ودست زدن بر ای بیانات حضرا دکتر ایت الله شهید بهشتی رحمت الله علیه میز کنار دست ایشان منفجر شد ومن سرم کنار کشیدم که تیکه چوب به سرم نخورد وسقف باصدای مهبیی شعله اتش ازدرون منتشر شد پس بمب درداخل سالن بود هاستواین کار بسیار ساده است امدند درکشوی میز یکی از مین ها کارگذاشتند ودراطراف ساختمان درچهار گوشه  ان میزهائی کوچکی بوده است که داخل ان ازاین مین ها بوده است باحساسیت بالا  درکنار بلندگو وهیچکس ملتفت نمیشد داخل انه میز چه خبر است زیرا افراد نظامی واردنبودند وبفکر شان هم نمیرسید با صدای دست زدن این مین ها منفجر شده است ومیتواند مثلا دراحل یک پگچلدان از دینامیت های حساسکار گذاشته شودویداخل کیفهای خاصی که انهم بعد منفجر شوند واین یمنها دیوار فر ریختند وحتی سقف تیکه .پاره کردند با اطلاع موجود بود تعدادزیادی  از نیروی هوائی  طرفدار شاه بودند وهواپیما جنگی رابه عراق بردند- تعدادی درنیروی دریائی بودند به نفع عراق جاسوسی میکردندواسلحه به ایران وارد میکردند  درجبهه بعضی استوارهای ارتش درمقام دیده بانی به نفع عراق کار میکردند که پس مدتی کشف میشد وقتیکه به انها میپگفتندبرای غذا به پایئن بیاید فحش میداند که مرابیچاره کردید فلان وفلان وبه سمت عراق  فرار میکردند که الحمدالله یکی از پیچیده ترین انهارا روزاول جبهه کشف کردم- کامینوی که به ظاهر بستی حمل ونقل میکرد توسط نیروی ها امنیتی که کنار یک کوچه نزدیک میدان سپه  ها کرده بودندکه درحدود هفتصد کیلو مواد منفجر مهندسی در داخل اش تعبیه شده بود کهمیخواستند اول بفهمند این سردخانه لورفته یانرفته وسپس با تاکیتک مشخص انرا به کنار ساختمن مخابرات تهران بر ساند ومنفجر کنند وجز کار ارتش کار کسی دیگر ی نمیتواندباشد واز پیشرفته ترین سیستم فیوز  بر خورد بوده است که قبلا درایران نبوده است این سئوال چرا این زمان شد معلوم است دستور از خارج است-

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99