سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای دکتر ابتین ساسانفر  که ریاست انجمن زردتشیان ایرانی رابعهده دارند-اخیرا یک مصاحبه با صدا امریکا ویک مقاله درباره- گزار ش کوتاه از اندیشه- گاتائی کتاب اوستا( بخش علوم عقلانی)دارند که من انشاالله تاحدی انهارامورد تحلیل قرار وسرانجام به یک جمع بندی درباره شخصیت فکری ایشان  انجام خواهم داد-انشاالله-ازاد اندیشی جزو صفات ایرانیان ودین زردتش تنها نیست جزو ذات بشری است که درگفتمان ایشان ومقاله ایشان این تناقض است که جائی ایاشان روح راغیر مادی نمیداند ودرجائی اروح رامادی میداند؟؟  ودوم شر وخیر را دومقوله ذاتی غیرمادی درانسان میداند؟؟ لذا مجبور شدن درحالیکه به ازادی عقلانی معتقدهستند ازاد اندیش باشند کسی که ضد دین هم است را بپذیرند ولی جبری درکارنیست؟؟ باهدایت گاتاها نه بخش های دیگراوستا راروشنائی – اشا- که من به ایمان وصراط المستقیم- تعبیر وتفسیر میکنممیتوان رسید چون انسان ازاد است؟؟ وحق انتخاب دارد؟؟ وهدایت هم از- سپنتا ارمئیتی- ذات  بینهایت الهی که در دین زردشت شش صفت بیشتر دارا نیست درحالیکه درادیان ابراهیمی بین 99-100-101 صفت اصلی بیان شده است درحالیکه قید بینهایت صفت را مشخص کردن- در دیم زردشت اشکال ندارد که همان شش صفت باشد ولی میبایست قید بی نهایت راهم ذکر میکرد از جمله صفت مغفرتدر زردشت وجودندارد بر ای گناه یا ماجزات است ویا جریمه است ویا کار نیک کردن است-  بیان فرمودند از زمان اواسط  اشکانیان- دین مسیحیت درایران رواج پیدا کرد ودین یهود هم وجوداشته ولی تبلیغ نداشته است وایجاد تضاد فکری کرده است وپیشرفت بادین مسیحی بوده است طبیعی است ان دین پیشرفته از دین یهود وزردتشتی بوده است لذا ایرانیان زردتشتی بفکر دین رسمی افتاده اند وتمام ادیان  شرقی  وایرانی رادرمدت سیصد سال جمع اوری کردند ومذاهب ابراهیمی را خط زدند واین دین ها که فرق مختلف مزدیتسی وزروانی وزردتشتی را همه انها برای پذیرش ازاد گذاشتند- این امر اولا مغایر باازادی انتخاب است که بااندیشه ای غربگرائی مخالف پیدا کرده است انرا به طریقی شفاهی وبه ظاهر عقلانی رد میکنند ولی در زمان خوداش کاربرد سیاسی درستی داشته است؟؟- بقول ایشان دین از سیاست جدا باشد تا به فساد الوده نشود؟؟ فرض کنیم تعدادی مسیحی  فتنه گر بودند-اولا چرا شما باکلمه فتنه سخت مخالف هستید؟؟ ودرثانی شما بهازادگی وانتخاب معتقدهستید بایدبارسمی کردن ادیان خاص هم مخالف باشید- هیچ دینی نمیتواند ادعا کند که خداوندمنان انرا جهانی پذیرفته است وفقط دین اسلام انهم شاخه شیعه اثنا عشری- دوازده امامی حق این ادعا دارد!! نه میشود در گذشته دین را اجبار کرد ویا جلوگیری کردفرمودند دین زردشت میخواسته است که همه را یک دین کند- پس چرا شما درباره اسلام که همین منظور دارد مخالفت میکنید؟؟ که ایشان بغلط تصور کردند که اسلام بشریت مجبوربه پذیرش دین اسلام میکند؟؟  که یک امر واهی است-خداوندمنان درقران فرمودند- اگر میخواستم همه را یک دین کنم به راحتی میتوانستم چنین کنم- درباره انتخاب دین دراسلام میفرمایند که در اسلاموایران دین بالاجبار- موروثی است؟؟ ولی در دین زردتشت چنین نیست- چند نکته دراین باره بیان کنم که از دروس استاد معزز حضرت ایت الله مرحوم جناب اقای زبرجد رحمت الله علیه است- فرمودند دخترانتا سن نه سالگی ولو درخانواده مذهبی باشند باحتیاط باانهابایدبرخوردکرد ومثلا درست تر به انها نزد وبهد از نه سالگی اینهم را اضافه کنم در اسلام دختران از نه سالگی به سن تکلیف میرسند یعنی باید حجاب داشته باشند واحکام اسلامی را عمل کنند برای پسران چنین خصوصیاتی نیست پس از سن تکلیف میابیست به تکالیف خود عمل کنند در حالیکه در دین زردتشتی برای پسران مراسم است –ستره پوشی- وبرای دختران –نیست – ایا یکنوع مرد سالاری است؟؟در دختران تا نه سالگی میبایست یک بحث مقدماتی درحد درک انان درباره اسلام گفته شود وانها بودن اجبار انرا بپذیرند  اسلام مانند دیگر ادیان درک ساد هاش مشکل نیست بخصوص دین زردتشتی که بعدا بحث خواهد شد درک ساده اش هم معضل است بنا برگفته جناب استاد- بسیاری از موبدان کل اوستا راقبول دارند وهمه از عبادتها واحکام کلی که دراوستا است بجز انهائیکه کهکاملا مشخص است مزخرفات است تبعیت میکنند ولی جناب استاد فقط گاتها را ملاک میداند سن تکلیف بر ای پذیرش پسران بین دوازده وتا پانزده سال است ایاپسری دراین سنین علوم مقدماتی عقلانی تشخصی ملاک در دین زردتش یاد گرفته است وخبره شده است که کدام مذهب زردتشتی ویاهمه انهارا یک جا انتخابکند جواب محال است پس انچه والدین محترم القا میکنند خواهد پذیرفت؟؟!! ولی حضرت استاد ایت الله معزز زبرجد فرمودند خواندن نماز ویا حجاب دال بر پذیرش اسلام نیست بیاداصول دین راازدختران سئوال کرد وجواب مقدماتی قابل قبول دریافت کرد ولی این مقدار شناخت مذهب چون درمقابل هجوم فتنه ها وشکاکیت ها کافی نیست میبایست تا رسیدت به یک بلوغ کامل مطالعه داشت وپس ازان  چناچه فرد مرتد شد احکام الهی درباره ایشان جاری میشود- ازنظر دید جناب اقای دکتر ساسانفر مکن است اعوذبالله غیر منطقی باشد ودلیلهای متقن موجوداست که از جانب الهی است وکهبحث درباره حکمت ان به کتب فراوان رجوع نمایند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99