سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی  به مقاله حضرت ایت الله محی الدین- صادق حائری شیرازی رحمت الله علیه با عنوان –": نترسید از اینکه بگویند هیتی  هست ":- که دروصف خصوصیات بارز پدرخانم محترم شان حضرت ایت الله العظمی  سیدنورالدین الهاشمی شیرازی رحمت الله علیه هستند که ایده های  ئدیدگا ها مدیریت ایشان امروزه هم کا رامد است-نکته- جالبی فرمودند-نترسیدن حسنی  بسیار دشواتر از نترسیدن حسینی است زمان حسن علیه السلام بعلت فقرفرهنگی وقدرت وسلطه فرهنگی – سیاسی – اقتصادی   طاغوت- یک فضای مسموم ولی به ظاهر روشنفکرانه عقلانی بدرد بخور ومفید واینده دار وغیره خوداش جلوه دلد به بیان امروزی هدر نرم افزاری وهم در سخت افزاری  خودرا بقول استادگزینه وانتخاب  مردم کرد—دران شرایط کهجهت فکر ی برخلاف اسلام امامحسن علیه السلام بود مارنرم افزاری بسیار سخت بود وشجاعت میطلبید حال چرا اینطور شد بماند ودر زمان پهلوی منحوس این هم اتفاق هم افتاد- هم چنان کهدر مقاله امده است وجناب اقای فلسفی رحمت اللهعلیه فرموده است زمان جناب مصدق سخترین روزها برای اسلام بود حضرت استاد به درستی فرمودندکه گزینه افراد جناب اقای مصدق اشتباه بوده است نه لجاجت-خوداش هم شد وبقول ظریفی یک میراث بی محتوائی به جا گذاشت که بدرستی دراین مقاله ذکر شده است هنر اقایان علم وکتل هائی به موقع هوا کنند قران زیبا میفرماید که این نوع افراد طناب انها به جائی دراسمان بند نیست ولی طناب دراسمان هست ویکروز از اسمان سقوط میکند- کار اینها این بود که نبض  حوادث رادشتند زودتر از همه اعلام راهپیمائی میکردند ویا بیانیه صادر میکردند وبقول ایشان پس از جریان شهید شدن- دانشجویان در کنار دانشگاه – جبهه ملی اعلام عزای عمومی کرد امام رحمت اله علیه روز دوشنبه اعلام عزای عمومی کرد-  بعد چبهه ملی اعلام کرد که اقا با ما مخالف کرد-؟؟ امام رحمت الله علیه درجواب فرمودند- من کی موافقت کردم که حالا  مخالفت کرده باشم؟ چرا این کار را کرد؟ این استواری او بود- امام وقتی که دوشنبه را تعین کرد  به عنوان عزای عمومی جبهه ی ملی  مجبور شد اطلاعیه داد که ماهم به این سیل ودریای مردم میپوندیم- وهمان دوشنبه باید اعلام عزا بشود واین بت شکنی است-نکته جالبی دراین مطلب است که امام رحمت الله علیه میفرماید- تاثی رمخرب غرب گرائی بخوبی روشن میشود- کهامام رال  علیه السلام با مهم نیست- درصدد کنکاش وتلاش هم برنمیایند میگویند ما امام رال رابخوبی میشناسیم وبث بی فایده است ما باید درک وتجربه خودمان را پیاده کنیم تا پی به حقایق اندیشه  های خومان ببریم؟؟ استاد من کهخداوندمنان ایشان رابیامرزد ودرجات ایشان رامتعالی سازد که درامریکا تحصیل کرده بودند فرمودند قانون اساسی امریکا بر سه نکته قراردارد-  ازادی – برابری و برادری—ازادی را دارند محدود میکنند برای امنیت  وادامه ازادی-  تا زمانی که این نوع حکومت ها حاکم است جای بحث ندارد مگر شخصی- درنهصتی که میخواست شروع شود مردم گفتند که فقر دارد گسترش پیدا میکند وسر مایه دارها- پول دار تر میشوند جناباقای بوش پسر با کمال صراحت فرمودند که من از جناب سرمایه دار انتخاب شدم وبیادبه انها خدمت کنم ودرامریکا اگر سرمایه دار پیشرفت نکند مردم هم پیشرفت نمیکنند- اخیرا در صفحه فیسبوک خودم خواندم فردی نوشته بود که من از اقای اوباما بیشتراز اقای بشوخوش م میاید زیرااقای  بوشمداوم درکلیسا بود واز مذهب سو ئ استفاده میکرد ولی اقای اوباما چنین نمیکند وکسی نیست بپرسد وضعیت مذهب مثبت کجا است؟ وپس چرا شما دروی اسکناس نوشته اید مابرخداوند اعتمادداریم  ونمیدانید چه مطلب سنگنینی نوشتید رسول اکرم فرمودن صلواته الله علیه واله السلم سنگنتریبن شی درنزد خداوندم-منان  شهادتین است چناچه درست  به اعتقد داشته باشید عمل کنید کفه ترازو به حد پائین خودمیرسد- اقایان امریکایئ این اعتماد را معنی  کنند!! اقای تریومپ درایلاتی در روز جمعه سخن رانی داشت یک رادیو که باز درفیس بوک قرارداشت بایکی ازنمایندگان ایشان مصاحبه کرد واز او پرسید   ای من درست میفهم که ایشان یک تبر برداشته تمام احزاب ومسلمانان رادارد تبری میکند؟ ایشان گفتند درست فهمیدی باز مجری سوئال کرد که این فرهنگ ما وازادی مذاهب وغیره سازگارنیست جواب داد دراین ایالت  بیکاری است مسلمانان بیاوریم اینجا یاباید پول مفت بدهیم ویا به انها شغل بدهیم مسیری که  ما داریم طی میکنیم  دقیقا همان مسیر فرانسه است-همان تاثیراتی مسلمان درفرانسه گذاشتند دراینجاهم خواهند گذاشت  یعنی اقایان میخواهندمسلمان باشند کهتحت دتاثیر غرب باشند نهانکه تاثیرات اسلامی بگذارند؟ ایناست ازادی مذاهب؟ واحتمال زیاد دارد همان حادثه پاریس اینجا رخ دهد –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99