سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی ا ست-چند نکته-اکسیوم- بقول جناب ظریفی – فرضیه کمکی است- مثال بیاورم- پلیس میبایست تمام مواد وسایلی که خطرناک هستند شناسائی کند ولو درایران نباشد واگر مورد لزوم ایران نیست ویا موارد محدودی ازان استفاده میکنند- در رسانه ها تبلیغات درباره انها نشود وداخل ومرزها هم بشدت کنترول شود- تردید از من است که علت مرگ یازده تا است ویا پانزده تا است-مثلا خودکشی کند- ویاغیرعمد بخودتیربزند ویکمواد سمی را اشتباها سربکشد وبقتل برسد ومانندان- اگر مرگی برای کسی رخ داد اولین کار پلیس تشخیص علت مرگ است- اگر علت مرگ در پانزده سبب نبود- غالبا میگیوند بعلت مرگ ناشناخته- پرونده مختومه اعلام میشود که این امرغلط است- اتفاقا دلیل پیشرفت شرق مانند چین وکشورهای اسلامی مانندایران  بدنبال کشف مسئله بودند وبه اکسیوم رسیده بودند- حضرت استادمعززمرحوم ایت الله زبرجد رحمت الله علیه- میفرمودند میبایست هرمسئله ای سئوال میشودحتما جواب اش پیدا شود وگرنه عده ای مضمون کوک میکنند-پس این دین کامل نیبست؟؟ فقط زما رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ویازده امام علیهم السلام ورحمتالله علیهم واسعه کامل بوده است وحال مابایدچه بکنیم؟؟!! وحتما به جواب میرسید-دوم جواب سادهتر وراحت تر را پیدا کنید- لذا درقوانین شناخت فقه دست باز است از هرکشوری وفردی میتوان استفاده کرد ولی درچهار چوب ومسائل خاص بایداز فیلتر وصافی وحی بگذرد- اجمالا بدانید که نمیشودقران راقبول کنید ولی درمصداق ضدقرانی باشید این میشود دیالکتیک مارکسیستی میشودکه از ریشه غلط است واکسیوم هم نیست—حال برگردیم بر سرموضوع- لذا پلیس پس از مطالعات زیاد درباره ان سبب نا شناخته به یک فرضیه جدیدرا مورد ازمایش قرار میدهد کاری بس مشکل وبقول جناب اقای انیشتین کارنابغه پرمعلومات است- غالبادرتحقیق به یک سبب جدید میرسند وبه ان اکسیوم گفته میشود وگاهی درشرایطی مثلا سبب هفت میباشد که از نوع پیجیده است که میتواند دست ابرقدرتها دران باشد—جنب مرحوم دکتر علی شریعتی  رحم الله علیه ایشان دیاکتیک مارکس  قبول نداشت وبه یک دیالکتیک  فرانسوی که دراروپا  وغرب بسیار شایعاست قبول داشت- که نطفه مرد تز است ونطفه زن انتی تز است؟؟ وبچه سنتز است ویا  فضا فرهنگ شایع مسلط- تز است که ریشه ایش ایجادجبر اجتماعی میکند!!- درک فرد میتواند انتی تز باشد وباز ریشه ای عقلانی ان ایجادجبر میکند ولی فرد پس از مدتی به سنتز میرسد که انواع مختلف دارد- این دیالکتیک بسیاری از مسائل حل میکند وجنبا اقای مطهری بسیاری از جوانان را طلبه شما میکند ؟ جناب حضرت استا علامه شهیر مطهری رحمت الله فرمودند اولا این امر انهارا طلبه ما نخواهدکرد!!- درثانی زن انتی تز مرد نیست- اگربه خواهیم بگویم هردوتز هستند در ثالت به اکسیوم مانیاز نداریم- رابعا این اکسیوم غلط است یعنی اکسیوم نیست- نکته دوم- جنابمرحوم حضرت دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه فرمودند- فکر نکنید که اسلام بعنوان ایده ال یعنی بودن رنج ودرد به بهشت نایل میشوید- شر جبری است- هرایدولوژی از لوازم این جهان باشر روبرو میشود- حضرت استاد رحمت الله علیه – مخالف این نظربودند- میفرمدند شر جبری نیست واز طرف خداوندمنان تمام خیر صادر میشود چون انسان به قله معرفت نرسیده است انرا شر  میداند- مثال  ایشان میاورد- فیلمی تصور کنیدکه مردمی فضول است وسئوالتی میکند که بعضی خوششان نمیاید وبعضی کنجکاوی میکند که دیگران خوش شان نمیاد  درفیلم یک چهره منفی تلقی میشود ولی دراخرفیلم متوجه میشویم یک کارگاه بوده است وبا ان سبک عامل جنایترا تشخیص داده است وتمام کار اش بر اساس حکمت پلیسی بوده است-در ایه 155سوره بقره- میفرماید ما به شما اندکی ترس-گر سنگی وبینوائی   وبیماری و ونقصان ---میدهیم وشکیبایان را بشارت دهد- ایاخداوندمنان شرمیدهد که عاقبت بفرماید بخاطر شر اهل بهشت خواهید شد این چه خاصیتی دارد بشارت به کسی میدهند ایمان بهتر وقوی تر ومستحکمتر وبه هدف خلقت نایل شده میدهند نه انکه از هدف دور شده باشد پس شرنیست- ایشان یک تحلیل کردنکه من اکنون زیاد درنظرم نیست ولی هماهنگ به نظر یک فیلسوف انگلیسی بود که میفرمیادخداوندمنان یک نقص میدهد هیچکس نمیتواند درمرحله اول ان نقص رابرهیچ کس نمیتواند برطرف کند ودلیل ان پیچیدگی ان است که انسان درباره ان تفحض کند مات ومبهوت میشود ومیفهمدکارخداوند منان است- ولی کم کم افرادی انرا حل میکنندتحقیقات نشان داده است اشراق حلال مسائل بوده است که سرچشمه جز خداوندمنان امری دیگر ی نیست واین را تمام دانشمندان غرب اظهار میکنند .باز به خداوند منان باز میگردد-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99