سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمنالرحیم-قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش نهم-حملات منافقین به ملاکین وثروت مندان باعث شد که کتب زیادی از منابع اسلامی به رایگان به مدارس داده شود وجلسات قرانی زیادی دردهات بوجود بیاید ونبوغ های زیادی که قدرت درک انان ندارنند برای لالله وارد میدان شوند جلسات وروضهای ضدانان رواج یابد مدیران دلسوز روی بچه های منافق خودشان بادفت کارکنند واسامی انها را بدستاورند وبه کمیته بدهند یکی از دبیران که زیر تیغ ایشان بود مداوم هرعالمی از امام علیه السلام به پائین مطلبی ازانها سئوال میکرد ویانتقاد میکرد ویا مطالب انها را رد میکرد تبدیل به یک طومار میکرد و5000 هزار امضائ که درمقواهای مجزا کلفت جمع شده بود به سازمان منافقین تحویل میداد وازهمه میخواست که امضائ کردند اعلام وصول انها را از سازمان بخواهند واین 5000 نفر مداوم تغیر میکرد ومن تا یازده تای انها از زبان ایشان شنیدهام ومنتظ بودند به نحوی که انها مقتضی میدادند جواب دهند مبلغین جوان درمنابر انها سوژه خنده دار کرده بودند که زمان پییامبر اکرم هم افرادی لال میشدند وجواب خداوند وپیامبراکرم صلواتالله علیه واله والسلم را نمیداند وقران انهارا مانند گاو دانست زیرا هرکه شعوردارد زبانهم دارد-هرنفر همبه ده نفر میگفت که سازمان زنگ بزنید که کی پاسخ میدهید وانها گاهی سیم را قطع میکردند وبعد معلوم میشد که کارخودشان بوده است وگاهی یکی ازخودشان تلفن را روی اشغال میگذاشت وکم کم اقای رجوی مجبور شد یک سریالی را بعنوان دفاع از ایدولوژی خودا بنویسد ایشان چون میدانست خان وفیلتر زیاد است ونمیتواند ازانها عبور کند برای شیره مالی امد سریال تاریخ وسرگذشت بوجود امدن ایدولوژی درغرب را بهنگارش دراورد تا برسد به زمانی که به کمونیست وسوسیالیست میرسد زمینه ان تهیه شود درحقیقت وقت راتلف کند واز شگرداحمقانه زمان هم استفاده برد متاسفانه ان زمان بعضی میگفتند که جناب انیشتین که نسبیت را اثابت کرده است میفرمودند منهم این قول را قبول دارم حتی افرادی عادی که به اروپا رفته بودند میفرمودند که ایستگاه اتوبوس باید درجائی باشد که بیشتر دردست رس مردم باشد ایشان به پسراش فرمودند بگو فلانی هم با این نظر موافق است میگویند فردی وارد حوزه شد سر نهار بود با یکی ازعلما کارداشت طلبه ها ایشان رادعوت کردن سر نهار ویک کاسه بیشترنبود فرمودند دستان درکاسه کنید که وحدت وجودی است ایشان دریک جلسه دیگری دعوت میشود بحث وحدت وجود بوده است و وصحبت برسراین موضوع بوده است ونامی ازملا صدرا میاید ایشان میفرماید عجب ایشانهم وحدت وجودی هستند؟ بعد روی کرد به افراد فرمود وحدت وجودی بیشتر مزه میدهد ایشان هم مینوشتند فلانی بیان میگند که ایدولوژی نژآدی فروریخت متوجه شدید که منهم معتقد هستم ومن هم جوا ب میدادم که کمال بی انصافی است که ایشان تصور کند که اسلام یک دین نژادی است- ایشان سکوی پرواز را از دست داده بود ونیروهایش درحال ریزاش بود لذا ایشان برای جلب نیروی ها چون میدانست دربحثها گزک بدست خواهد دادسکوت میکرد وبا این تکنیک سعی درجلب افراد داشت تکنیک این بود یک سری انالیز کردن افراد را یاد میدادند که بسیار سطحی وساده بود وانها به مساجد ومحافل ارسال میکردند ومیگفتند خودت را حزب الهی جابزن ومداوم حرف روحانی تائید کند وافراد را دقیق نگاه کن هرکس اشگ شوقدارند کار ی به ان نداشته باشد فقط به جوانان انهائیکه گیچ ومنگ درفکر هستند زیر نظرداشته باشد پایان جلسه بیرون بیا باانها تماس پیدا کند وسئوال کن از انها ایا شما روی مسئله دیالتیک مطالعه دارید وایا جوابی برای این روحانی دارید اگرایشان میگفت من سمپات کمونیست هستم ویا به شدت به دیالکتیک اعتقا دارم توهم بگو منهم همین طور البته کمی شکدارم وایا شما حاضر هستید یکسرس مطالعه باهم داشته باشیم اگر قبول کرد مدت یکسال ایشان ارزیابی میکردند وکم کم جزوات سازما ننشان را دراختیار میگذاشتند وچون اغلب تحت تاثیر جناب دکتر شریعتی بودند به راحتی جذب میشدند وچون تعدادنیروهای اینان زیادبود بیشا زاهمه گروهک قدرت جذب داشتند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99