سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کتاب زندگانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف- از ولادت تا ظهور- نوشتار حضرت علامه سید محمد کاظم قزوینی- رحمت الله علیه -انسان بدنبال یک فرهنگ سالم است که میخواهد طبیعت خوداش وطبیعت اطراف خوداش را سالم نگهدارد واز ان بهره ببرد وحتی انرا بیشترباور سازد وهمچنین روح خودرا سالم نگهدارد وباور سازد که روح سیری  بی نهایت دارد لذا به یک الگوی ایده ال میگردد تا اورا ارشاد کند این الگوی ایده ال درنزد انان درحد اسطوره باید باشند وگاهی به افسانه سازی برای بیان ان الگوی ایده ال دست میزند شناخت این  الگوی اسطوره ای وسالم ودرست به دوچیز نیازدارد – اول یک عقل بسیار درخشان یک افتاب یک چراغ بسیار پرنور که قران مجید به ان اشاره کرده است بچراغ کم نور انر نمی یابد وبه اشتباه میافتد ودوم شهوات که کاری مانند ابر درمقابل نور خورشید انجام میدهد انسان را از رسیدن به ان الگو باز میدارد وفلسفه درحد کمال میتواند اورا درسیدن به مقصود یاری رساند ولذا بهترین مخلوق الهی است تحولات طبیعی خودکار  کار خود را انجا میدهد وبه ماسودمیرساند وشناخت قوانین ان در استفاده از ان نقفش زیادی دارد که انسان تاحدودی میتواند به ان درس رسی داشته باشد- ولی فرهنگ معنوی کاری اسان نیست وبایدان فرهنگ از طرف الهی موجود باشد وانرا درجستجو پیدا کرد وروح با ان  فرهنگ منور وروشن میشود وگرنه درتاریکی است- حضرت علی علیه السلام درتفسیر  ایه33- سوره توبه  که میفرماید –اوست که پیامبراش را با هدایت ودین حق فرستاد تا انرا را برهمه ایدان پیروز گرداند هرچند مشرکان خوش نداشتند- حضرت از حاضرین سئوال کردند ایا این نوید پیروزی- تحقق یافته است دیگران پاسخ دادند : اری ؟؟- ام حضرت فرمودند- هرگز-سوگند به خدایی کهجانم در دست اوست – تحقق وعده الهی هنگامی است که هیچ دیاری باقی نماند مگر انکه دران وحدانیت خداوند به رسالت محمد صلواته الله علیه واله والسلم هرصبح وشام گواهی دهند- عقل ضعیف تصور میکند که پیروزی دین اسلام درمدینه ویا دربعضی جاها دال برتحقق کل دین  اسلام است- نکته جالب وقابل ملاحظه ان است که ادیان به شرک الوده میشوند ودین را مطابق میل خود میسازنند که درایه وسخنان رسول اکرم صلواته علیه  واله والسلم بنام فتنه نام برده میشود که ظلم وبیداد است واینان بادین حق  ارتباط خوش وخوبی ندارند اینجا است عقل انها کامل نیست وشهوات برانها غالب شده است  ولی پس از مدتی متوجه خطای خودمیشوند ودر حدیثی دیگری از رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم بیان میشود- زمانی که قائم ال محمد  صلواته الله علیه وال والسلم به اراده الهی قیام میکند وزمانی که قیام کرد دیگرمشرکی باقی  نخواهد ماند-در حدیث دیگری حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- میفرمانید------- مردم همان گونه که بوسیله ما از شرک نجات یافتند واز فتنه ها نجات  میابند- به وسیله ما خداوندمنان بین دل های مردم پس از دشمنی وفتنه الفت ایجاد میکند- همان گونه که بین دل های مردم پس از دشمنی وشرک الفت وبرداری ایجادنمود وبه وسیله ما بعداز فتنه ودشمنی برادر میشوند همانگونه که پس از دشمنی که در دوران شرک داشتند برادر شدند-حدیث های فراونی ا از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وائمه اطهار علیهم االسلام اجمعین فرمودن که علاوه بر دشمنی وظلم امت ها حیران وسرگردان میشوند وخود دلیل بر ان است شناخت فرهنگ معنوی کار انسان نیست وبایدخداوندمنان لطف کند ودر حدیث دیگری میفرماید---------- کافری  باقی نمی ماند مگرانکه کشته میشود ونشان بر ان است بعضی از کافرین حاضرنیستند دین الهی رابپذیرند وبادین حق گلاویز میشوند وسرانجام کشته میشوند-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند--------- هرکس اورا دردوران غیبتش انکار کند- مرا انکار کرده ا وهرکس اورا دروغ پندارد –مرا دروغ پنداشته وهرکس اورا تصدیق کند مراتصدیق نموده است- حضرت جابر علیه السلام از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درباره حضرت مهدی علیه السلام سئوال کردند- حضرت فرمودند- ای جابر! این کاری از کارهای خداوندمان است ورازی از رازهای پرودگار است که از بندگانش پوشیده است پس مباد درکارخداوند منان شک وتردید کنی  که این شک کفر است وجالب ان که ایه راخواندند- سوره ال عمران ایه 141که بیشترعرفا راه نجات دران میدانند وحتی رسیدن به اشراقیات زیادی  بسبب ان—تاخداوندمنان ایمان اورندگان را پاک کند . وکافران را نابود سازددر طول تاریخ توسد انبیا علیهم السلام اجمعین ومعجزات انها افراد را خداوندمنان ازمایش میکرد کسانی کهعقل خودرا فروزان کرده بودند واز شهوات  وتاریکی  دور شده بودند ایمان میاوردند وکافرین مجازات میشدند وحال غیبت حضرت مهدی علیه السلام این امتحان اساسی ونهایی انسان است که باز توسط  نور اشراقی عقل ودوری از امیال شهوانی وشیطانی همان ازمایش پس میدهد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99