سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-اوضاع مصر- درحدیث از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است کهدراخر زمان علمای دینی بیسوادتر وکم عقل تراز مردم بیسواد میشوند خیلی اصحاب عجب کردند که چگون دانشمند هستندولی بیسوادها ازانها عالم تر هستند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم دلیل انرا شرح دادند که دقیقا درباره مصر صادق است یک خانم محقق مصری مینویسد که ما درزمان ناپلئون همگی باهم متحد بودیم وهمگی به اسلام ایمان داشتیم وهمگی حاضربودیم برای اسلام ومصر جان فشانی کنیم وحا ل ما راه را اشتباه رفتیم وخودمن سکولار شدم ودرحدودنیمی از مردم مصر سکولار شدند وباید برگردیم به عقب واز راه ایران هم تا حدودی استفاده کنیم ولی فرهنگ ما با ایرانیان فرق دارد- جناب الازهر تا انجا که توانست به کمک امریکائی که متخصص لیبرال کردن ایدولوژی هستند اسلام مصری را لیبرال کند وتنها جائی که تصور می کند که اسلام مصری نفوذ میتواند بکند امریکای لاتین است که انها گفتند پنجاه درصد شما که تحصیل کرده های زیادی هم دربین  انها است سکولار هستند شما اول انها را مسلمان کنید وسپس به سراغ ما بیائید ما احمق نیستیم که ایدولوژی ها ی خودمانرا ارتقادادیم از انها دست برداریم- کار الازهر به جائی رسیده است که دانشجویان الهیات دانشگاه  های مصر کوتل مولوتف به سمت دانشگاه الا زهر پرتاب کردند- چقدر کودنی وحماقت وتنبلی بادی باشد که اقایان قسم بخورند که قران شیعیان غیراز قران  مسلمان است وهنوز  انرا کشف نکردند؟؟ الحمدالله شیعیان از لحاظ علمی انهارا بگر د گذاشتند تفسیرالمیزان بساط انها رادرهم پ

پیچیده است ودیگر کتب شیعیان خوشبختانه درعراق میزان  شخصیتهای  مذهبی شیعه درسطح مرجع بسیار زیاد است وهمه انها سایت دارند وهل مبارز میطلبند وکسی جرائت بحث با انهاندارد- جناب افغانی دمار ازروزگارانها دراورده است وهم مقام علمی انها رامسخره میکند وهم استدلال انهارا مسخره میکند که یکی ازانها درتلویزوین گریه میکرد که خون مرابجوش اوردی وقسم میخورد من چنین مقامی را داراهستم واستدلال من هم درست است؟؟ امروزه حتی الازهرمحتاج تائید اسرائیل هست وحتی کوچکترین ایرادی درمورد کمپ دیوید هم نگرفت وبه خاطر پول با عربستان کنار امد وکرسی وهابیت شناسی وتائید انراهم مطرح کرد وسلفی ها به همین علت تاثیری زیاد درالازهر دارند حتی از اینکه قاریان مهمتر مصری به ایرا بیاند میترسد عامل نفوذی سپاه پاسداران شوند ومصر یک شبه شیعه شود- دم از تحری حقیقت میزنند یعنی ازادی تفکر ودرتمام موارد قسم میخورند که کتب اقایان باکمال بی انصافی ودقت علمی نوشته شده است ولی فردی مصری اگر ایراد بگیرد حق ندارد ان ایراد در دانشگاه الازهر بیان کند وسعی میکنندایشان رابکوبند- بجای انکه دلیل روشن بیاورنند ویا با ایشان درجمع مجادله کنند- ولی بایدبدانند تاریخ از قوانین حتمی  تبعیت میکند یک رنسانس بزرگ توسط سکولارها ذومذهبیون اگاه در راه است وسرانجام به تاثیر مطلوب خواهد نائل خواهد شد انشاالله

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99