سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به تجزیه وتحلیل جانب ار غرب-درباره سوریه که هنوز نمیخواهند واقعیت ها وحقایق ها را انطور که هست ببیند وتعریف کنند- لامیس اندونی –تحلیل گر ومفسر خاور میانه ومسائل فلسطین-درمقاله- چه کسانی نمایندگی مردم سوریه راغ دارا هستند؟؟- اغاز حل بحران سوریه که نهاده شده دربوجود امدن یک وحدت  تحت یک رهبر  با اعتبار—قدرت های جهانی- بازیگران منطقه ای- رژیم سوریه-مخالفین منشعبشده وحتی گانگسترهای که داعش نامیده میشود؟؟عجب اخیرا عنوان انها گانگستر(هفت تیر کش)شده است!!-که داعی حکومت عراق وجاهای خالی است؟؟ این هم را از اسرائیل یاد گرفتند!! که خودرا درموقعیت چه مستقیم وچه غیر مستقیمبرای گفتمان اینده کشورقرارگرفتند-در فقدان یک صدای متحد وبا اعتباربرای این نیروها که انقلاب سوریه را اغاز کردن- انقلاب سوریه درحقیقت یک شورش تمام عیار وکوری بود که غرب از نیروی های احمق ونادان وقابل اشتعال سنی وکرد که بدنبال یک موقعیت برتر بودند که از عراق  عقب تر نیفتند وزمان برای برای شکار موقعیت برتر اینده مناسب تشخیص دادند بخصوص  همچنان دراین مقاله می اید امریکا از ترس تهدید اسرائیل وعربستان وقطر از ترس تاثیرلت حرکت جدید درمنطقه وحشت کرده بودند به کمک این این افراد امدند تا یک نیروی مخلص اسلامی وضد اسرائیل را درنطفه خفه کنند- مانند قیام بیست وهشت مرداد- شاه- امریکا-اتفاقاسوریه به یک انقلاب نیاز نداشت- یک اصلاح گام به گام کافی بود-انچه مشخص است که اغلب احزاب اماده برای یک مصالحه وسازش هستندیا برای وحدت حزبی ویا وحدت قلمروئی ویا هردو انها- ومنافع اینده انها واثر گذاری برای صورت بندی یک رژِیم جدید با ویابدون جناب دکتر بشار اسد میباشد-تمام قدرت هامنجمله روسیه درجستجوییک رژیم  شکل پذیر میباشند- که خواست امریکا موردی است که ان حکوت تهدیدی برای اسرائیل نباشد—برایتمام قدرت های خارجی سوریه یک حکومت ورشکسته است؟؟!! چگونه ورشکسته است شهرهای عمده را دراختیاردارد وروز به روز برقدرتش اضافه میشود- مهمترین شهر مخالفین – شهر رقه است ودحال تجزیه شدن نیروهای انها شدن هستند- وبه داخل جنگلها ویا شهرهای مرزی دارند پناه میبرنند- که میتواندساختارجدیدی به ان داد که مطابق میل انها باشد؟؟- انها نتوانستند درلبنان مطابق میثل خود ساختاری را بوجوداورند ورانجام ساختارانها به محاق رفت چگونه سوریه که به مراتب قویتر از لبنان است میتوانند ساختار مطابق میل خود بدهند- واز خواست ارزوها وامیال مردم سوریه که قیام برعلیه حکومت سرکوب گر؟؟!!کردند عفلت میکنند –بسیارخوب برای انکه بدانند انها وسیله ای برای اهداف ان قدرتها شدند نه ان قدرتهاوسیله برای اهداف انان باشند- وامروزه ارام ارام به سمت درحاشیه قرار گرفتن ودر یک لایه کم ارزش  اجتماعی- اقتصادی قرار میگیرند-گروه های  مخالفین سوریه در عربستانگرد هم می ایند- تا مافیای گانگستر سعی کند که به انها روحیه بدهد کهخود در حاشیه قرارگرفته است—مردم وسیله ای برا ی به قدرت رساندن رهبران متکبر—بنابراین یک اضطراب خاص مردم سوریه را که جان خودرادراین ر اه گذاشتندکه امروزه نه به اندازه گافی قدرت سیاسی دارند ونه قدرت نظامی – وحتی نه به اندازه کافی توجیهات- شخصی برای گروهای  تجزیه شده مخالف دارا هستند- اما اغلب انها وسیله ای برای احزاب مختلف برای ر هبران که میخواهندکه درحکومت اینده مقام شامخی دارا باشند-بهر حال-بزرگترین شانس برای سوریه ها؟؟!! برای نیل به ارزوهای –ازادی-عدالت-بوجود امدن گرو های فناتیک(عقب افتاده) مانند داعش- وگروهک  های افراط یجبهه نصرت-احرار شام- هستند- که در حال استحاله شدن در داخل یک جنگ فرقه ایبین سنی وعلویان غالب میباشد- چشمانتان روشن!!


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0
خرداد 0
تیر 0
مرداد 0
شهریور 0
مهر 0
آبان 0
آذر 0
دی 0
بهمن 0
اسفند 0
فروردین 1
اردیبهشت 1
خرداد 1
تیر 1
مرداد 1
شهریور 1
مهر 1
آبان 1
آذر 1
دی 1
بهمن 1
اسفند 1
فروردین 2
اردیبهشت 2
خرداد 2