سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به تجزیه وتحلیل جانب ار غرب-درباره سوریه که هنوز نمیخواهند واقعیت ها وحقایق ها را انطور که هست ببیند وتعریف کنند- لامیس اندونی –تحلیل گر ومفسر خاور میانه ومسائل فلسطین-درمقاله- چه کسانی نمایندگی مردم سوریه راغ دارا هستند؟؟- اغاز حل بحران سوریه که نهاده شده دربوجود امدن یک وحدت  تحت یک رهبر  با اعتبار—قدرت های جهانی- بازیگران منطقه ای- رژیم سوریه-مخالفین منشعبشده وحتی گانگسترهای که داعش نامیده میشود؟؟عجب اخیرا عنوان انها گانگستر(هفت تیر کش)شده است!!-که داعی حکومت عراق وجاهای خالی است؟؟ این هم را از اسرائیل یاد گرفتند!! که خودرا درموقعیت چه مستقیم وچه غیر مستقیمبرای گفتمان اینده کشورقرارگرفتند-در فقدان یک صدای متحد وبا اعتباربرای این نیروها که انقلاب سوریه را اغاز کردن- انقلاب سوریه درحقیقت یک شورش تمام عیار وکوری بود که غرب از نیروی های احمق ونادان وقابل اشتعال سنی وکرد که بدنبال یک موقعیت برتر بودند که از عراق  عقب تر نیفتند وزمان برای برای شکار موقعیت برتر اینده مناسب تشخیص دادند بخصوص  همچنان دراین مقاله می اید امریکا از ترس تهدید اسرائیل وعربستان وقطر از ترس تاثیرلت حرکت جدید درمنطقه وحشت کرده بودند به کمک این این افراد امدند تا یک نیروی مخلص اسلامی وضد اسرائیل را درنطفه خفه کنند- مانند قیام بیست وهشت مرداد- شاه- امریکا-اتفاقاسوریه به یک انقلاب نیاز نداشت- یک اصلاح گام به گام کافی بود-انچه مشخص است که اغلب احزاب اماده برای یک مصالحه وسازش هستندیا برای وحدت حزبی ویا وحدت قلمروئی ویا هردو انها- ومنافع اینده انها واثر گذاری برای صورت بندی یک رژِیم جدید با ویابدون جناب دکتر بشار اسد میباشد-تمام قدرت هامنجمله روسیه درجستجوییک رژیم  شکل پذیر میباشند- که خواست امریکا موردی است که ان حکوت تهدیدی برای اسرائیل نباشد—برایتمام قدرت های خارجی سوریه یک حکومت ورشکسته است؟؟!! چگونه ورشکسته است شهرهای عمده را دراختیاردارد وروز به روز برقدرتش اضافه میشود- مهمترین شهر مخالفین – شهر رقه است ودحال تجزیه شدن نیروهای انها شدن هستند- وبه داخل جنگلها ویا شهرهای مرزی دارند پناه میبرنند- که میتواندساختارجدیدی به ان داد که مطابق میل انها باشد؟؟- انها نتوانستند درلبنان مطابق میثل خود ساختاری را بوجوداورند ورانجام ساختارانها به محاق رفت چگونه سوریه که به مراتب قویتر از لبنان است میتوانند ساختار مطابق میل خود بدهند- واز خواست ارزوها وامیال مردم سوریه که قیام برعلیه حکومت سرکوب گر؟؟!!کردند عفلت میکنند –بسیارخوب برای انکه بدانند انها وسیله ای برای اهداف ان قدرتها شدند نه ان قدرتهاوسیله برای اهداف انان باشند- وامروزه ارام ارام به سمت درحاشیه قرار گرفتن ودر یک لایه کم ارزش  اجتماعی- اقتصادی قرار میگیرند-گروه های  مخالفین سوریه در عربستانگرد هم می ایند- تا مافیای گانگستر سعی کند که به انها روحیه بدهد کهخود در حاشیه قرارگرفته است—مردم وسیله ای برا ی به قدرت رساندن رهبران متکبر—بنابراین یک اضطراب خاص مردم سوریه را که جان خودرادراین ر اه گذاشتندکه امروزه نه به اندازه گافی قدرت سیاسی دارند ونه قدرت نظامی – وحتی نه به اندازه کافی توجیهات- شخصی برای گروهای  تجزیه شده مخالف دارا هستند- اما اغلب انها وسیله ای برای احزاب مختلف برای ر هبران که میخواهندکه درحکومت اینده مقام شامخی دارا باشند-بهر حال-بزرگترین شانس برای سوریه ها؟؟!! برای نیل به ارزوهای –ازادی-عدالت-بوجود امدن گرو های فناتیک(عقب افتاده) مانند داعش- وگروهک  های افراط یجبهه نصرت-احرار شام- هستند- که در حال استحاله شدن در داخل یک جنگ فرقه ایبین سنی وعلویان غالب میباشد- چشمانتان روشن!!


ارسال شده در توسط علی