سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-  - قبل از انکه وارد بحث اصلی شوم- بخش ششم-کدام شعار درست است وکدام شعار غلط است وایدولوژی راستین چه خصوصیات بارزی بایدد اشته باشد- ضرب المثل معروف ایرانی ": هرکه تنها به قاضی رود راضی بر مگیرد:" البته مال قاضی های سابق است وگرنه قاضی حکیمترین واگاهترین وعاقل ترین انسانها هستند- شعارهای جذاب بی محتوا میدهند واگر به تاریخ مراجع شود تمام این شعارهای بسیار جذاب امروز اثری ازانها نیست ودراینده هم نخواهند ماندجناب خانم استاد من در دانشگاه لندن اشتباه اقای مارکس را برای نمونه درهمین میدانست که سرمایه داری وتا حدودی سوسیالیست درغرب از حالت شعار خارج شدهاند وخوب وبد انها نمایان شده است به این وضعیت میگویند درحالت عقل است از احساسات خام وفربینده گی خارج شده است وحال باید معایب انرا برطرف کرد وجناب اقای مارکس نکات مثبت انها را لحاظ نکرد واین کار بسیار مشکلی است حتی نکات مثبت دمکراسی ومذهب را اگر حتی از کارگران المان افکار سنجی میکرد که ان زمان این علم بسیار ضعیف بود نکات مثبت ومننفی عوامل ذکر شده را بیان کنند که به نتجه واقعی رسیدند بعنوان مثال سن را میگذاشت 35 سال به بالا متوجه میشد که ایدولوژی او چه میزان ایراد دارد وایشان بعد ازمدتیمتوجه بعضی حقایق شد برای انکه تاثیرات انها را خنثی کند یک سری بحث های فلسفی را چاشنی کرد که دوران سرمایه داری به انتها سیده است یک طول تاریخی برای دروان ها درنظر گرفت که سرمایداری دیگر نمیتوان خوبی های گذشته خوداش را تکرار کند ولاجرم از این ببعد جرم ساز است- واختیار را ازانسان سلب کرد وفکر سازنده راهم سلب کرد وهمه انها را به جبر تاریخ سپرد وازهمان شروع کمونیست در روسیه توسط اقای لنین شکست وافتضاح شروع شد که اقای لنین انرا به خوداش نسبت دادنه به دیالکتیک ونه به جبر تاریخ وفرمودند تجربه ما کم بود واشتباه های تاریخی کردهایم لذا قران که به حق عالیترین ایدولو.ژیاست میفرماید دین اسلام مویداش فطرت است یعنی افکار سنجی درست هم انرا تائید خواهد کرد نمونه جالب اش مسئله معجزه بودن قران ویا سحر بودن قران است که روسای قبائل منحط کوشیدند که انرا سحر بدانند ولی مردم اخر انرا معجزه دانستند وروسای قبائل وباند وطرفداران نها هم مجبور شدند که سرانجام اسلام را بپذیرنند- خیلی جالب است وواقعا کمال وقاحت را امریکائی ها رادرفیلم :" سالت:" بکار بردند وبالتریت توهین را به روسا کردند ومقدمهاش رابرای ما فراهم کردند که قتیکه جاسوس روسی:" سالت:" وفرماندهاشکه انهم جاسوس روسی است که به راختی تا بالاترین مراکز قدرت امریکا کاخ سفید ومرکز دخیره موشکهای اتمی امریکادست پیدا میکنند موقعی سالت از زندان کره شمالی که معلوم نیست انجا چکار میکرده است ضمن ازاد شدن درراه به سالت میگوید که اگر ":برنامه روز ایکس": اجرا نشود ما شکست خوردهایم وقافیه را باخته ایم ومسلما دراینده همین را برای ماخواهند گفت وایران یک بمب اتمی را به راحتی درکاخ سفید جاسازی میکند- منافقین با تحلیل غلط فکر میکردند که روحانیت وبورژواری ایران دورانشان تمام شده است درهرحال دوران دیالکتیک وحزب کارگری است وتاریخ اثابت کرده است که مذهب خیلی دیر رنگ میبازد وبعنوانیک ایده شخصی تا مدتی باقی میماند ولی مذهب جز با جنگ مسلحانه از قدرتاش کم نمیشود ولذا چریکهای فدائی که بعدازانقلاب وارد نبرد جدیدی خواند شد تمام نیرویهای رادیکال شده جذب خواهند کرد وبا کمک شوروی پیروز میشوندولذا اینها برنامه جنگ مسلحانه طرح ریزی کردن جنابمرحوم ایت العظمی شیخ بهاالدین محلاتی دامت عزه بالاترین رئوفت نسبت به منافقین داشت که شخص خودم هم ازدست ایشان وهم سادگی جناب اقای بازرگان سخت ناراحت بودم وهرجرمی که انها مرتکب میشدند وکمیته دستگیر میکردند ایشان میبخشیدند ومیگفتند دفعه دیگر قوانین مملکتی را نقض نکیند- تا انکه دولت تصمیم گرفت که اسلحه ها جمع شود چریکهای فدائی که اسلحه را تحویل نداند اینها هم نصف اسلحه رادادند وچون میدانستند در شهر بزرگ به راحتی به دام میفتند اسلحه ها را قاچاق به شهرستان های کوچک وبیشتر به دهات بردند ودونفر انها درضمن قاچاق اسلحه کمیته دستگیر کرد وبه نزد حصرتاش بردند ایشان از انها سئوالکردند چرا این کاررا کردید وچه نیازی به اسلحه دارید ایا شما جزوو ارتش هستید ویا نیرویهای پلیس انها از راه فریب بر امدند که یک ایت الله العظمی عظیم الشان وبسیار باهوش ومطلع را فریب دهند که ما اطلاع داریم امپرلیسیم میخواهد جاسوس بوسیله چتر باز در دهات پیاده کند وطرفدارانش از دهات شورش را ایجاد کنند وانجا نیروئی نیست ما میخواهیم اگر چنین اتفاقی بیقتد ما مبارزه کینم ایشام میپرسد دولت به شما این فرمان راداده است سرشان پائین میاندازند وایشان میفرماید من تا امروز کمال رافت کردم ولی ازامروز براساس قانون عمل خواهد واینان را به محکمه بدهید وهیچکس ار علما برخورد بامنافقین قبول نکرد وبه نحوی طفره رفت تا شخص حضرت ایت العظمی شهید دستعیب مسئولیت انها را بعهده گرفت وبسیار پدرانه وحافظ مدارانه از در نصیحیت ورافت ولی به هشدار به موقع رفتار کرد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99