سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خانم دانیل میتران- که همسر اقای میتران فقید که ریس یک حزب سویالیست درفرانسه بود به قول متخصصین فرانسوی ابروی سوسیالیست وفرانسه رابرد؟ بگذریم- خانم ایشان که ایشان هم رحلت کرده است- طبق گفته  منافقین از انها دفاع کرده است- یک عامل یهودی بودن ایشان است- من روزی دراوائلی که وارد لندن شدم ازخانه بیرون امدم-تابستان نزدیکی پایئز بود بارندگی ها داشت شروع میشد دم یک رستوران رسیدم دیدم پلیس یک سکه یک پنی داخل شکاف های لاستیک میکند با صوت متوسط گفت صاحب این ماشین کیست به نظر میرسد ریس رستوران – به خانمی جریان را گفته است این خانم از رستوران بیرون امد ایشان دوباره سکه داخل شکاف عاج ها کرد وفرمودند ملاحظه کردید به راحتی وارد شد وعاج شما تانصف این سکه است درحالیکه باید دران فرورود ویالبه اش کمی بیرون باشد- شما حتما مطلع هستید که جزو قوانین رانندگی است وماهم مداوم انرا درسانه بیان میکنم باشروع باران این لاستیک خطرناک است وجرم محسوب میشود هرچه زودتر اقدام کنید ایشانگفت من پزشک هستم فرصت نکردم همین الان میروم واقدام میکنم—یکروز ازیک خیابان کم تردد عبور میکردم از خیابان اصلی چند قدم این وارد خیابان شدم یک محوطه  باز بزرگی درمقابل یک  کلیسای بسیا ربزرگ وپرابهت وقدیمی درکنار این محوطه بود- جلوی این کلیسا درهمان محوطه یک ردیف پسران از سن کلاس سوم ابتدائی تا پنچ ابتدائی با لباس دامادی بسیارشیک وهمراه هرکدام یک دختر بالباس تشریفات ویاعروسی کنار هر پسری است وعداهای ازانها باهم میخندند من هرچه فکر کردم عقلم به جائی نرسید تایک اقای مسنی عبور میکرد- من از ایشان پرسیدم موضوع چی است؟ ایشان فرمودند جناب اسقف این  کلیسا- اخیرا فرموده است ازادی روابط دختر وپسر تجربه نشان داده است که مردها دله وطماع جنسی جزوعادت  انها خواهد شدودختران سخت گیر ومشکوک بارخواهند امد بایادیک برنامه وچهار وچوب حساب شده براین ان تعین کرد- اگرپابه سن گذاشته ها میامدند جهت اعتراض یکنوع توهین به جناب اسقف محسوب میشد خواستند اعتراض ملایم باشد این صحنه را تدارک کردند یعنی علوم انسانی کشک؟؟- روز یک جریانی همه روزنامه نوشته بودند من از یک خانم استادی که استادمن نبود ولی استاد دانشگاه لندن پرسیدم گفتم این مطلب را روشن کنید؟- دیدم برخلاف روزنامه ها صحبت میکند من گفتم تمام روزنامه یکسان چنین نوشتند؟ ایشان  فرمودند شما یکفرد ساده هستید.- من گفتم شمااز کجا فهمیدید مطلب چیست؟؟ ایشان فرمودند دریک مجله طنزی با قضیه نوشته شده است من از انجافهمیدم مطلب چیست!! حال منافقین انقلابیون ازادی خواه هستند جمهوری اسلامی نفش هیتلر بازی میکند- فاعتبروا!!

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99