سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برگفته یک الیت( روشنفکر) ایرانی- پس  عرض سلام از مبالغ هنگفتی در اخیتار رهبر معزز ومعظم وجانشین امام معصوم علیه السلام فرموید دقیقا بافقه اسلامی هماهنگ است  اصولا اسلام یک دین جهانی است- فرد ودولت ورهبراش جهانی است- فرد نسبت به سرمایه اش میتواند جهانی فکر کند وانفاق برای همین موضوع است ودولت ازطریق بیت المال میتواند طبق یک سری شرایط جهانی فکرب کند که البته حداش محدود است ولی انفال کلا از تمام قوانین مالی اسلامی خارج است ومیتواند جهانی  باشد که متکی به نظر رهبر و وحی دارد ونمونه ان را هم در پیامبیر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وائمه اطهار علیهم السلام ومقدار  اندکی از د.خلیفه اول ودوم راشدین دیده میشود بنابرقولی بین نودوپنچ درصدتا شصت وپنچ درصد میزان انفال را شامل میشود – علتی هیچونه قانونی نیامده است این است که شرایط به سمت- بی نهایت میل میکند بی جهت نبود که معاویه علیه العنت گفت انفال دراختیارمن است شخصی بلند شد وگفت حق مردم رابرده یعنی بیت المال عمدتا زکات ومابقیه براساس عدالت عمل کند واسراف نکن کسی باتو کاری نخواهد داشت؟؟!! دوم فرمودید که اگربرجام نباشد لنگی بوجود میاید؟؟ شماخداوند منان بچه تصور کردید ودست وابتکار واسباب سازی واسباب سوزی که حقیر معتقداست که معصوم علیه السلام هم عینا دارا است-  بسته است وتوکل را نفیه کردید- برجام حکمت دیگری دارد که درطول زمان حکمت اش مشخص میگردد-درباره کوبیدن بیمارستان درلاذقیه توسط هواپیمای روسی  حقیر هم اگر قدرت داشت چنین میکرد ولی با این اختلاف که قبلا یک تیراندازی مختصر بروی پشت بام ان میکردم- قران میفرماید بعضی از حیوانات از لحاظ عقل واخلاق ودرک پائین تر هستند- مگر اسرائیل مداوم بیمارستان ومدرسه ومسجد را نمیزد؟؟ فرمودید عظمت حضرت ایت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه فرمودند مردم عقل ندارند پس چه کسی عقل دارد متخصص- مردمرا قران دو دسته تقسیم میکند- یک جاهلون- یعی کسانی که حق را میداند ولی به خاطر منافع نا مشروع ازان عدول میکنند یعنی بقول انگلیسی ها روان وسیال بدنبال حق نیستند ودرجائی جاده میپیجد وانها انها نمی پیچند- میگویند اهنین وجوبین شدند واتفاقا علمی میفرمانید": شاخی": شدند- تحقیقات نشان میدهدبجز انبیا اعظام رحمت الله علیه  واولیا الله سلام الله علیهم اجمعین همه حکومت ها در جائی چنین شدند  ومنافقین جزو این گروه هستند گروه دوم لا یعلمون هستند  یعنی سواداش راندارند تخصص ندارند مانند کفار ومشرکین که مردم ارام ارام بشرطها وشروط کم کم  اگاه میشوند زمانی که درک کردند جماعت بصورت کلی درست تشخیص میدهد غرض مردم بعداز سقیفه است وغرب بایدبداند که بقول اعراب از درب بیرون رود وسعی کنداز پنچره واردشود خطا کرده است پرونده اش تکمیل است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99