سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—جضرات د ر برج- عاج رسانه های غرب نشسته هستند- وبلندگو در اختیار دارند-نباید از پیشرفتهائی که دربعضی ابعاد دران جامعه هارخ داده استفاده کنند- سو استفاده کنند وسعی کند جواب کشرهای جهان سومرا فریب دهند-رحالیکه دانشمندان انها بقولی برحقایق اگاه شدن وباصراحتی تام وتمام معای را مطرح میکنند واخیرابه اسلام درودی ازته قلب میدهند-قران مجید  علیه السلام- که جناب استادمعزز وفرهیخته کم نظیر حضرت دکتر ایت الله مرتضی مطهری علیه السلام جمله درباره قران فرمودند که من درغرب به انرسیدم واخیرا یکدانشمند بنام امریکائی متخص برجسته موشک وسوخت موشک جوایز بی حدی لرده است همیننظر را درباره قران دارد ایشان میفرماید ایات قران میبایست اسا وبنای یک تخصص قرار گیرد ورشته ای خاص رابوجود اورد- قران مجید به اعراب میگوید فریب یهودرا نخورید ما ثروت وقدرت وهوش واستعداد وامکانات فراوان بخشیدیم- سرانجام هابیل انها قابیل شدند بجان هم افتادند وقوانین احمقانهای وضع کردن وجاده صراط را مستقیم  کج ومعوج کردند- به مسائل جنسی تا امروز یک نگاه بی اندازید- یا افراد مشرب انها هارون الرشیدی است ویا صوفی اکبرشاه است گوئی هیچگونه شهوات جنسی ندارد غرب بدنبال ستایش  مسائل جنسی بود وشرقف انرا گناه کبیره که اخلاق کثیف بورژوای است- سرکلاس درس زبان در شهرلندن خانم استادمیفرمودند من سکولاردست راستی هستم ولی به سه نفرکمونیست ودواتیشه رای میدهم اقایان فیت وشورت وتال- زیرا اینان وطن پرست ترین مردم انگلستان هستند من گفتم چه سکه ای زدند فرمودند اگراین ها نبودند چه بسا انگلستان عقب تر از ایران بود وخانم استاددیگری هم فرمودند من سکلولار- مذهبی میانه هستم باز به این سه نفر رای میدهم  این همان جاده کج .معوج است  من یقین دارم امروزه دراتن پایتخت یونان یک جناب کشیش به حزب دست چی رای داده است این رانفرمائید- عظمت لبیرالیسم؟؟ نواندیشان فرهیخته؟؟ بفرمائید بشر فقط در سایه حکمتهای الهی جاده عقل را طی  خواهد کردیعنی صراط المستقم ولی  از ایمان دورشد معایب انهارا قران وحدیث بخوبی بیان میکند ودلائل اش هم روشن است خانمی از ایران باحضرات گفتما ن داشتند که هرگاه ما درباره حقوق زنان درایران بحث میکنیم که بایدبرابری  باشد-اقایان میفرمایند عدالت ایا بین عدالت وبرابری تضاد هست این امرمبنای بی عقلانی نخواهدبود؟ کسانی بدنبال عدالت هستند میفمایند افراد سنتی که توجیه انان شریعت است.انان که معتقد به برابری درهمه  باعاد هستند افراد مدرن هستند که حاضر نیستد حتی خدشه ای به حقوق انان لطمه واردشود وکسر شخصیبت پیدا کنند؟؟!- امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر در دست تو گردوئی هست وکسی گفت این مرواید است گول نخور واگر در دست تو مرواریدی است وشخصی به تو  گفت این  گردو هست باز تو گول نخور استعدادهای بشری همچنان حضرت استاد دکتر ظریف درکتاب سنگ شان فرمودند برای مباهات وبرتیر وکسب اقتدار نیست بلکه برا ی مسئولیت وبهروزی انسانها وخوداش است ویبنیم درطول تاریخ هم انسانها وهم خداوند منان این خداوندان برتری طلب سرانجا به زیر کشیده میشوند چه بخواهند وچه نخواهند ایشان میفرمایند کهدرایرن خانم ها بایدسیاسی شوند- وطیفهای مختلف بوجود اید – یعنی سوسیایست  ها فمنیستها و جنبشی ها زنان ولیبرال ها وبهغیره ایا امروز جهان بدنبال یک هژمونی است یا به تعدد طیف ها  میاندیشد تاریخ گواه است انچه قرذان میرماید وقتیکه شعبه به شعبه ولو خود را مومن میدانید قدرت شما ظعیف میگردد وسرانجام دشمنان شمابرشما مسلط خواهند شد  قران میفرماید برای انکه عقل راخوب بفهمید- به زبان های مختلف که تحقیقدرانها مشکل نیست دقت کنید که همه باتنوع نحوی بیان ولی از یکمنطق زبانی بر خوردارهستند- این را عفل انجام داده است سپس به هستی توجه کنید که باتنوع فراوان ان از قوانین کلی بر خوردار است پس یکخداوندعقل مطلق کل اینجهان راسخته است فقط کافی است به انشمندای تحقیات متینی درباره زنان ومردان کردند وبه حقایق دست پیدا کردندنظریات انها بانظریاتقران مطابقت بدهدی کهدانشمند جناب اقای دکتر وارنر کرده است وباتعجبی عجیب منحی انها خیلی بهم نزدیک است ونبایدفریب سیاست مدران کلاش راخورد وهرکش فریب خورد از عقلی درست برخوردار نیست-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99