سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اخیرا یکحلقه ا زفیلم جناب اقای عمر ساخته وپرداخته عربستان را مشاهد ه کردم- درباره سفر خلیفه به شام بود- اولا سرتاپای نحو مسافرت دروغ است ودلیل دارد که بیان خواهم کرد مصرا- مردم شام میگفتند تا ما خلیفه نبینیم دلمان ارام نمیگیرد بخوبی شما ممکن است تاکتیکی باشد وما بایدخصوصیات خلیفه را ازنز دیک مشاهده کنیم- لذا ایاشان مجبور شده به شام برود- بدوعلت این امر امکانپذیر نبود- اولا کاروانی نبود ودرثانی تقبل نمیکرد که راهنما باشد میترسید اتفاقی بیفتد که نسبت ایشان مشکوک شوندودرکتابی خواندم گفتند هرکس حاضر باشد پول خوبی میدهیم ولی زن وبه چه اش تا برگشت گروگان خواهد بود سرانجام دست به التماس به ابن عباس زد با وجود انکه میدانست ایشان سخت طرفدارحضرت علی علیه السلام است وبه هرعلت ایشان پذیرفت ومدتی تحقیق کرد باوجودانکه کمتر مسافر ت کرده بود بسیارعالی عمل کرد که جناب خلیفه از هوش ایشان مات ومبهوت شد-ولی نه خلافت را به ایشان بخشید ونه سمتی به ایشان داد ودر طول مسافرات مداوم میفرمودند منرا به هلاکت نیانداز وایشان میفرمود این چه حرفی من باید اخرین سعی خودرا بکنم که خاری به پای شما نرود ودقیقا  میگفت وما دراینده بکجا میرسیم- دراین فیلم یک ریس قبیله یک کاروان راه انداخته9 است که درخدمت خلیفه باشند وخوداش امام کاروان است وجناب اقای خلیفه ماندیکفرد عادی ودر وسط کاروان است به شام میرسند مردم دم دروازه منتظر بودند فکر کردند که امام کاروان همان خلیفه است فردی جریان گفت وفرمودان فردی عادی روی شتر ان خلیفه است همه تعجب کردند البته درحقیقت زمانی که جناب خلیفه باجناب حضرت ابن عباس رحمت الله علیه به شام رسیدند مردم خیلی تعجب کردند که بدون گارد نظامی وافراد ثروتمند وخدمه وعشره همراه ایشان نیست  واین امر بسیارتاثیر گذار شد برخلاف سنت سابق بود- ایشان  رابدون انکه نشان دهند دربازار چرخاندن شما همه جا دروغ گفتید این جا دروغ میگفتید زیرا درتاریخ نداریم که ایشان درشهر چرخیده باشد  ودربازار گشت ده باشد ایشان  مستقیم بهتپه ای نزدیک مسجد رفتند وبر ای مردم سخنرانی کردند واز مسجد قدس بازدید کردند همین- ودرشهر وبازارخالی دروبین میچرخد ولی صدای ایشان است- میفرماید مسلمان حقدندارد مسلمانرابکشد ومسلمان حق ندارد یک فرد مسیحی ویایهودی را بکشد ویادین اسلام رابر  ایشان تحمیل کند یک مسلمان حقندارد یک اهل ذمه را بکشد ویا دین اسلام را به ایشان را تحمیل کند ولو بت پرست باشد این مطلب عینا مطلبی است رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم فرموده است اصحاب دونظر دارند یکی مطلب متعلق به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است ودیگری تجربیات خودانها است دوست عرب من در دانشگاه لندن فرمودن جناب خلیفه دوم درباره تربیت دختران چیزی گفته است که مایه شرمساری است- حال سئوال این است این فیلم بر ای مردم عربستان  ساخته شده است که ضد نظریات جناب ابن تیمیه وابن وهاب است ومیبایست نقدی براین مطلب میگفتند ه نظر شخصی خلیفه است که مورد اعتنای مانیست واگر برای دیگران گفتند همه میخواهند نظریات وهابی بشناسند- شخص است درمصر بنام اقای رشید رضا – ایشان فرمود ه است- هجوم افکار غربی جائی بر ای اسلام نگذاشته است وما بایدتمام احادیث رسول اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلم ولو جعلی باشد عمل کنیم کهدر روز محشر رسول اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم ماراببوسد وشفاعت کند- امروزه به یکدختر خانم سه سال بگویند توبگو این استکان را من شکستم یک کادوی گرانقیمت میخریم میگویند من استکانرا نشکستم پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم اعوذبالله بقدری ساده لوح حساب کردم بخاطرشخص خود حاضر است حدیث جعلی را بپذیرد درحالیکه فرموده است حدیث جعلی رابدیوار بز نید وهرکس قبول کند باعث خشم ونارضایتی ایشان خواهد شد خوب است کمی اقایان بخود بیایند وبرای زندگانی چند روزه به همه چیز چوب حراج نزنند- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99