سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—جنابی در سایت منافقین- بیان میکردند-منافقین قبلا بیان میکردند همه دستورات باید الهی باشد وامروزه اخیرا باکیاست ودقت عقلانی که خانم رجوی دارند ودر ضمیر ناخوداگاه انسان است به این نتجه رسیدند که حکومت باید جدا از مذهب باشد  وجوامع مدرن هم پس از طی مراحل زیادی به اینتجه رسیدند وبهای سنگینی پرداخت کردند- ومنافقین بادرک دقیقی قبلا تا حدودی به اینتجه رسیده بودند که نباید اسلام را از حاشیه به متن اورد که همه چیز خراب میشود؟؟!! باید به اقایان گفت وارد یک پاردوکسی میشوید کهغرب شده است جز سرگردانی وتباه شدن نتجه ای ندارد- یکدانشمند غربی میفرماید نمیشود جائی عقل راقبول کرد ودرجائی دیگر قبول نکرد ویا در جائی قانون را قبول کرد ودرجائی دیگرقانون قبول کرد ویادرجائی قانون درمتن باشد ودرجائی قانون درحاشیه باشد چنین کسی که مصداق اش خود این ان جانب است-درک دقیق از مطالب ندارد زیر زیربنای دقیقی ندارد تحمل عقل کاری بس مشکل است اگر زیرساخت درستی انسان نداشته باشد جناب حضرت موسی علیه السلام باهوش لن چنانی مدتی درنزد فرعون علومی  رایادگرفت ازجمله ساخت هرم ها ومدت هف6ت سال ویا ده سال علومی درخدمت حضرت شعیب علیه السلام یادگرفت وپس به استادی به مراتب عظیم تراز حضرت شعیب علیه السلام حضرت خضر علیه السلام شاگردی کرد وبقول حضرت ایت الله نجابت رحمت الله علیه درحرکت موجود  عالم را برای ایشان تشریح کرد وحکمت های انها راگفت روش مشا ولی هنوز ان زیرساخت پیدا نکرد که کار پیامبر الهی براساس حکمت است تا به اندرجه نائل شد ومداوم خداوندمنان اسرار بر ای ایشان بیان میکرد اگر جنابعالی بر اساس گفته شما درجوانی خدمت جضرت ایت الله طالقانی رحت الله رسیدید وبه ایاشان گفتید چرا علما چنین تصمیمی میگرنند وایشان ضمیر خام شماراخواند وفرمودند علما جنمی هستند؟؟ رسیدن به این حرف امام سجادعلیه السلام میفرماید خداوندمنان چه خوشی دهد وچه درد دهد هردو را شکر گذار هستماین انربرای مادر شعار خوب است ونه درعمل- اما بقول علما اکر تعریف دقیق از دین را انسان بداند جائی برای غیر دینی نیست واین امر بر ای اوبدیهی میشود بقول یک ملحد امریکائی دین در نظریات درست است ودرعمل غیر درست از اب درمیاید وما هل عمل هستیم پس دین نباشد .وایشان تعریف دقیق دین را نشاخته است ونمیشود امری دربخش درست باشد ودربخش نادرست باشد والهی باشد واین یک امربدیهی است ونمیشو.دین درست باشد بشرطی که درحاشیه باشد-درحاشیه باشد یعنی نباشد قوانیندین درحاشیه درست است درمتن درست نیست یک علم ویامهارت را پیدا کنید که دارا ی این خاصیت باشد؟؟ اتفاقا امروز در  یک کانالی یکدانشمند هندی درباره اسلام صحبت میکرد که ربط به همین موضوع داشت فرمودند خداوندمنان اول امام خلق کرد وسپس به انسانها که ماننددانه درخاک بودند فرمان داد اخرجت یعنی انها را پروش بده که سراز خاک دراورند وسبز شوند  وبه انها فرمود امت من تنها اینها حق امربع معروف ونهی امنکر دارند ومابقیه ندارند ومابقیه سبز نشدند درتاریکی هستند امربع معروف ونهی ازمنکرانهادرتاریکی است اوهامی بیش نیست خودتان واردیک گردابی که نتوانید راه نجات راپیدا کنید نکنید وازغرب عبرت بگیرید وراه اسلام حقیقی  بپیمائید تاازتاریکی هابیرون ایئد ومن مثال ایشان بر ای شما میزنم –رو به اسرائیل وغرب ودم به سمت اسمان نباشید انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99