سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- یک کارشناس امریکائی میفرماید این یک قدم به جلو امد- ونشان داد  درمسائل دیگرهم میتواند این دیپلماسی را تکرار کند وامریکا نسبت به خط قرمز خود عقب ببرد- امریکا تاکتیک اش مسبوق به سابقه است وهمان تاکتیک نیکسون است زمانی که چین از روسیه ترسید به سمت امریکا امد وعلت ا امریکاباچین وارد معامله شد مردم چین یکدست پشت رهبرانشان بودد- درنتجه روسیه تحت فشار قرارداد ودمورد ایران درمنطقه با اهل تسنن میخواهد شیعه وایران تحت فشار قرار دهد تا عقب نشینی کند دروسیه مردم را از حکومت جدا کرد باشکست ارتش روسیه درافغانستان حکومت روسیه راتغیرداد ولی این امر درایران رخ نداد گرچه عربستان بر  ای منافع امریکا تا هرجا لازم باشد پیش میرود باید گفت ترس از شیعه کفر است یعنی ترس از اسلام ناب است واین عین کفر است ومجازات دنیائی واخروری دارد وشیبوخ اهل تسنن عراق وسوریه به شبکه مافیائی امریکا پیوستند- اینجا بایگفت دین سنی متاسفانه در دوجهت صیقل یافته است یکی انکه هرنوع حکومت را بپذیرد- ودوم تمام احکام مخالف وضد شیعه باشد- یک دوست لیبیائی من در دانشگاه لندن میفرمود من تحقیق کردم- مسح پا- اجماع مسلمین است یکی علما فرمودند این غلط است دربحث شکست خورد وفرمودند که پا چون بو میدهد باید شست- من گفتم- کار گر معدن موقع نماز تمام بدن اش عرق کزده است پس غسل بر ایشان واجب است اگربخواهد وارد مسجد شود- در انگلستان- صبح غسل میکنند- موقع ترک کار غسل میکنند- عصر که به بیرون بروند غسل میکنند  واخر شب غسل میکند اگر خسته باشند ساعت رابرای دونصف شب کوک میکنند وغسل میکنند- بیشتر تحرکات در ملل سنی متعلق باعلمای  حوزوی نیست متعلق به علمای دینی دانشگاهی است وقشر تحصیل کرده بدنبال انها هستند وانها درکدام دانشگاه غرب وکدام پرفسورها درس خوانده باشند دین رامطابق علوم یقینی انها تنظیم میکنند – ایران هم دربعضی مسائل این چنین بود- نمونه ای عرض کنم یک غروب در دانشگاه که پرنده پر نمی زد وهمه در کتابخانه بودند من به سمت خانه روانه شدم درحیاط دیدم که یک فردی با رنگش شکولاتی زیبائی درست چهل وپنج سالگی بالباس تقریبا شیک میاید من خیلی تعجب کردم تا ان روز چنین رنگ پوستی راندیده بودم وفکر کردم که ایشان  استاد دانشگاه است نزدیک شد به ایشان اشاره کردم که به نزد من بیاید وایشان امد وپرسیدم شما اهل کجا هستید فرمودند- کینیا- وبعدپرسیدم سمت شما در دانشگاه چیست فرمودند دانشجو- وگفتم مذهب شما چیست- فرمود – اسلام- گفتم انجمن اسلامی شما کجا است- باور کنید-مانندکسی برق به وصل شودترس شدید درقیافه ایشان ظاهر د وفرمود مگر ما میخواهیم خودمان مسخره انگلیسی کنیم که پ و.راست بر تعلیمات تربیتی ما ایراد بگیرند- ما اول باید علومک یقینی انهارا یادبگیریم وسپس احادیث اسلام بر اساس ان انتخاب کنیم ویا اجتهاد کنیم!!—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99