سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش پنجم-کتاب ": اقای ُسفیر:" ایشان میفرمایند": - ":من قبول ندارم که کار(یازدهم سپتامبر:" که کار امریکائی بوده است- بوش وطرفدارنش حداقل درکوتاه مدت از یازده سپتامبر نفع بردند- اما غافل از ان است که در دراز مدت بی حیثیت شدند وانتخابات راباختند—من این نظریه راقبول ندارم-مقدمتا- عرض کنم سند مستقیمی درکار نیست- نظریه براساس  ملاک های عقلانی مطرح میشود—من یکی از اشنایان من دانشجوی ممتاز دانشکده پزشکی شیراز بود انزمان به خواست امریکائی  دکتر دوتس که یک دکتر پزشکی اطریشی بود ولی شخصیت علمی برجسته بود درجنگ جهانی دوم درمداوی مجروحین جنگ ابتکارات زیادی داشت وبه اینشرط حاضر شده بود به کمک مجروحین جنگی برود که در کشته شده های جنگ تحقیقات های مختلف کند وبسیار مقلات علمی طراز اولداشت وبسیار سخت گیر بود هرکگس از تیغ اوعبور میکرد مطمن میشد که پزشک میشود به سه نفر توصیه نامه نوشت که درغرب از همه چیز مهمتر است- یک سازمانی درامریکا بودکه تقاضا میکرد دانشجویان پزشکی از طریق انهاعمل کنند که اگر قبول نشدند انها پی گیری کنند وعلت را بفهمند واز حق دانشجو هم دفاع کنند انزمان ویزا حداقل چهارده روز طول میکشید رشته مغز واعصاب کنکور وامتحان داشت ایاشن پس از تحقیقات درایدولوژی –کمونیست چینی شد ولی ویزا ایشان پنچ روزه امد وسفارت به ایشان زنگ زد ورفت مسئول ویزا فارسی بلد بود وایشان انگلیسی فوقالعاده قوی بود زیرا پدرش تحصیل کرده غرزب بود از بچه گی درخانه اوباانگلیسی صحبت کرده بود مسئول ویزا سئوال کرد چطور شده برای شما ویزا به این سرعت امده است وشما بدون کنکور در دانشکده جان هاپکینز بسیارمعروف در امر پزشکی در رشته مغز واعصاب بدون کنکور شما پذیرفته اند ایاشن گفته دلیل اول اش توصیه اقای دکتر دوتس بوده است البته ایشان متن نامه نمیدانست ولی من درمغز واعصاب وبخصوص اعصاب مغز زیاد کارکردم ویک مجشمه مغر که ایاشن یادمیدادساختم که تمام اعصاب مشخص کردم وامراض انها مشخص کردم خوب ایشان تبریک گفت واز اطاق بیرون امد مشاهده کردکه یک میز درازی پراز مجلاتی استکه فقط درباره جنگ ویتنام نوشت است ومقلات زیاد وهمگی از جنگ حمایت کردند به نزد همان فرد برمیگردد کهمن میتوانم انهارابه خانه ببرم ایاشن میگوید فلان افسر(عنوان) مسئول ان است من مسئول را پیدا کردم- وایشان شما نمیتوانید انهارابه منزل ببرید ولی یک اطاق داریم بیست وچهارساعت درخدمت شما هست- ومن ودوستان هم درخدمت شماهستید ومیتوانیدانجا مطالعه کنید ولی من صرفا برای کادرخودمان انهاراتهیه کردیم- وایشان چند را انتخاب میکند وشروع به مطالعه میکند وبر ای ایشان چای وکیک وابمیوه میاورند –چهار ساعت مطالعه میکند- سپس ان اقا را میطلبد که من دقیقا مطالعه کردم شمابقول ایرانیان روضه خواندید که بسیارجانسوز است- ولی حقیقت  این نیست- مائو فرموده است اگر غرب در احزاب غربی چین دخالت نمیکرد من اجازه تشکیل حزب غربی راهم میدادم واقای هوشی مینریس جمهور ویتنام شمالی هم همین حرف زده است—ایشان فرمودند به اقای هوشی مین گفتیم –مامخالفتی باحزی کومنیست نداریم اروپا احزاب کمونیست دارند وما انهارابه رسمیت می شناسیم وریس جمهورانهارا ماند دیگر ریس جمهور ها ارزش قائل هستیم درامریکاهم میتوانند کمونیست شوندولی تامردم نخواهند به قدرت سیاسی رسمی نخواهند رسید- وما به اقای هوشی مین گفتیم فرض کنیم امریکا وغرب چنین بکنند درحالیکه فرانسه ازما کمک خواست ومابه فرانسه کمک نکردیم وگفتیم حق شما همین است ظلم کردید وحالاباید اثاراش راببینید ولی امروز پیشیمان هستیم ومن گفتم فرض چنین باشد ابروی امریکامیرود وشماقوی تر از گذشته میشوید درامریکا افرادی خطا میکند .چوبش رامیخورند ومردم اگاهتر میشوند چیزی نگذشت جریان شیلی پیش امد واقای نیکسون از کار برکنارشد وککاش هم نگزید چرا برای انکه یکمهره است-  طبق این شرط امده است اسپانیا بمب شیمیائی زیادی به عراق فروخت- چرا هیچ اتفاقای نیافتاد برای انکه طبق قوانین جنگی انان به هرطریق بایدپیروزشدوهمین راهم درارتش به ما یاد میدادند شاه واقای بوش ودیگران میداند بایدوظائف راعمل کنند ولوبه ضررانها ظاهرا باشد-ایشان بعدا نماز خوان شد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99