سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به اخبار- وضعیت انرژی درغرب چون با مشکلی ربرو نمیشد توجه ای به ان نداشتند وریز کار راهم دقتی دران نبود- قدرت غرب که تصور میکند مانند مار بوابر انرژی چنبره زده بود حال متوجه میشود ان هژمونی یک دست که ازملتها وسیاست مداران برده غربی میساخت درحال ریزش حداقل دربعضی کشورها است لذا سازمان تجارت جهانی راه انداخت که امروز کارشناسان غربی معتقد هستند باسیاسی کردن تجارت دوباره ان قدرت را بدست  کهبسیار کارخطرناکی است تجارت ربطی به سیاست ندارد اخیرتاکتیک حبس کردن اموال یک شکردرغرب بعنوان یک اهرم مطرح میشود که جنایت هولناکی است بعنوان مثال 48 کمپانی روسی رادر بلژیک بسته اند ویک ملیارد  وششصد میلیون دلار را توقیف کردند البته تاریخ هوشمنداست- این تز  که خدائی کارنیست که زمانی تاامروزدرغرب بیان میشود ونادان هائی مانند صادق هدایت که جزو این گروه بود که اگرخدائ درکاربوداین همه جنایت وفساد درایران رخ میداد وبایداز طریق سکولار غربی به حق رسید- ولی چگونه است ان قدرت قاجار وپهلوی ها دیگر از صحنه محو شدند ایا کار سکولار است یا مذهب وخداوندمنان امروزه عجیب است هم سلولار ماده پرست به معجزه مطلق معتقداست که اخیرا به غولهای اسمانی که بسیارپیشرفته هستند وکه کشانهارا اداره میکنند مانند انکه موحدین درباره فرشتگان میگویند انها تولید ماده ای خاص هستند وهم موحدین به اعجاز درتاریخ معتقد هستند- جنایتی درکلیسای دیلین روف رخ داد  کارتنها ذان جوانه نبود یک تصمیم خانوادگی بود کاامروزه بدنیال بخشش انها افتاده اند؟؟ یک کارشناس سیاه پوست میفرماید- علت ان یک سازمانهای مخوفی هستند که مداوم برعلیه رنگین پوستان سم فشانی میکنند به هیچ وچه این قبیل جنایات بستگی به مواد مخدره ویا کودن بودن نیست که دارند سعی میکنندکه این جوان کودن معرفی کنند انها تبلیغ میکنند سیاه پوست درامریکا دیگر قابل قبول نیست وعبادات اش هم پذیرفته نمیشود رسانه  ها به جای انکه مطلب واقعی بنویسند مداوم دم از کنترول اسلحه میزنند که جوابگو نخواهدبود- وجالب است که امریکائی بیان میکنند که سیاه پوستان چقدر دم از تبعیض نژآدی میزنند که این شعار ها جلوی این حوادث را نخواهد گرفت؟؟- چقدر جامعه امریکارا عقب نگه داشتند- بهمین علت بقول وزیر امورخارجه محترم ایران جناب حضرت اقای ظریف بساط گفتمان تمدنها را زیراب اش رازدند- این سیاستمداران امریکائ –درست ماند سایت کلمه وهابی تعداد ای ازانها درتلویزیون تمام اخباری که به ضرر انهااست برا یانها جوک وطنز زشت میسازنند ومیخندند درحقیقت ماندمنافقین صدر اسلام به ریش مردم میخندند- نمونه یکی از انها اقای تونی بلر نخست وزیر سابق انگلستان است که طنز گفتن وجوک ساختن وحاظر جوابی  ید طولانی دارند نمایده صلح جهانی شده است هرجا حادثه ای رخ میدهد ایاشان انجا میورد تا صلح رابه ارمغان اورد؟؟ ولی هنوز کجا موفق شده است معلوم نیست- اخیرا  با درج یک عکس سرباز سابق امریکائی که درعراق وافغانستان میجنگیده است درحالیکه باهمان لباس نظامی غربی بر تانکی سوار که متعلق به داعش بوده است نشان داده شده است ویک سیستمدار میفرماید فرهنگ ما ضد داعش است؟؟ ومانمی توانیم مغز کسی رابخوانیم که کی به داعش میپویند ونباید به دحرف اقای اوباما توجه کرد چون مافیا چند ضعلی هستند پنتاگون هم همینطور است درحالیکه اقای اوباما نبرد را باداعش شروع کرده است ان گروه ها از طریق عربستان –ترکیه –قطر اسلحه هداعش میرسانند ودراینده مشخص خواهد شد چه کسانی تمدن داشتند وچه کسانی تمدن نداشتند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99