سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-سایت توحید –حناب اقای ملازاده-در داستان حضرت یوسف علیه السلام فرمودید- که سرور ورهبرجامعه نمیشود دانا نباشد- ولی میتواند دربعضی جاها خودرا به نادانی بزند- وفرمودید انسانها دراوائل غروردارند وبعدا کم کم پخته میشوند- وفرمودیدهرکس  به خود اسراف کند هرامری که اسراف کرده است از ان منع میشود مانند زیادشیرینی خوردنکه باعث مرض قند میشود که نباید شیرینی بخورد- وهرکس امیری بی جهت منع کند  خداوندمنان هم اورااز منع میکند مانندانکه یهود گوشت وشیر شتر رابرخودمنع کرد وخداونداهم انرا برانها منع کرد- فرمودید رهبر  باید مغز اش مانند کامپیوتر  با یدبرنامهداشته باشد که اشتباه نکند- وفرمودید پول حرام درحقیقت رزق او است که اگر دزدی نمی کرد به اومیرسد- وباز فرمودید ایا امکان دارد کهانسان درموردی بدنبال حک باشد وخداوندمنان دران مورد بدنبال حکمت نباشد ایا حکمت خداوندمنان بالاتر است یا حکمت انسان؟؟- اقایان از انتخاب حضرت اسامه بن زید ناراحت نبودند وچرا نفرمودند که حکمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از حکمت ما بالاتر است!! ولی همین که دجناب اقای ابوبکر به قدرت رسید فرمودند حکمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از همه بالاتر است؟؟- اقایان فرمودند قران کافی است وچگونه شدجناب اقای ابئبکر دنبال افراد میگشت برای پاسخ دادن بهترین حدیث پیدا شود وجناب اقای عمر مداوم استانداران وفرمانداران احادیث رسول اکر م صلواته اله علیه واله والسلم ارسال میکرد؟؟ تمام حکمرانان جانشین معین کردند اقایان هم معرفی کردندچگونه خداوند منان کهمطلق حکمت است معین نکرد-فرمودید شرع یعنی قانون- باقانون شوخی کردن یعنی باخداوندمنان شوخی کردن است- جناب اقای زمانی کمی اگاه شددر نماز جمعه مطلبی فقهی گفت خانمی انرا ردکرد ایشان فرمودند دخترانی جز مادرشان علمی از جائی یادنگرفتند از من باسوادتر هستند چرا اصحاب نفرمودند اول بروید فقه بی اموزید وسپس حکومت کنید فرمودید هرکس به میران علم ناب کهدارد میتواند ادعا داشته باشد چهمیزان مردم وحضرت علی علیه السلام خطا های ایشان گرفتند وبعضی هارا ایاشن نپذیرفتند وفرمود من جواب الهی رامیدهم- فرمودید هرکار حرام  روبه ضعف میرود ونمونه ان خمس گرفتن است پسچرا میزان خمس درحال ازدیاد است  این مطلب برخلاف قانون شما است وچر عمر مراجع اعظام مداوم زیادمیبشود شما میفرمائید یهود-ان زمان بسیارخطرناک بودند ایا اقای عمر ارتباطی با انان نداشت؟؟!! شما دین شیعه رامعلول یهود میدانید اگر دین شیعه قبلا از شهادت حضرت علی علیه السلام باشد بدون شک حضرت علی علیه السلام این مطلب بیان میکردند وانرا محکوم میکردند واگر بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام تاثیری ندارد باوجودان  حضرت امام حسن علیه السلام انرا محکوم میکردندپس دلیل شما باطل است عناد ولجاجت وتعصب روزی انسان را پشیمان میکند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99